Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

615. Uredba o podpori skladiščenju govejega mesa, stran 972.

Na podlagi 5., 6., 18. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podpori skladiščenju govejega mesa
1. člen
(namen ukrepa)
Ukrep podpore skladiščenju govejega mesa je uveden zaradi neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu z govejim mesom in je namenjen stabilizaciji trga z govejim mesom.
2. člen
(pogodbena stranka)
Podpora skladiščenju se dodeli na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi podpore za skladiščenje med Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in fizično oziroma pravno osebo (v nadaljnjem besedilu: pogodbena stranka).
3. člen
(pogoji)
Pogodbena stranka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana v skladu s predpisi, ki določajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo;
– da se ukvarja s predelavo govejega mesa že najmanj 12 mesecev;
– da ima primerne skladiščne kapacitete.
Podpora skladiščenju se lahko dodeli za sveže ali ohlajene trupe, polovice, kompenzirane prednje ali zadnje četrti goveda, starejšega od 6 mesecev (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), ki:
– so slovenskega porekla;
– so bili ocenjeni in razvrščeni v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji;
– so pregledani in imajo veterinarski žig v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora;
– v primeru, da izvirajo od živali, ki so bile ob zakolu stare 30 ali več mesecev, je bilo opravljeno testiranje na bovine spongioformne encefalopatije v skladu s predpisi, ki urejajo preventivne ukrepe v zvezi s transmitivnimi spongioformnimi encefalopatijami;
– niso neprimerni za skladiščenje ali za nadaljnjo uporabo;
– ne smejo biti od živali, ki so bile zaklane v zasilnem zakolu;
– mora biti uskladiščeno kot sveže oziroma ohlajeno in se mora skladiščiti kot zamrznjeno;
– izvira od živali, ki niso bile zaklane prej kot deset dni pred dnevom uskladiščenja iz prvega odstavka 8. člena te uredbe.
Najkrajše obdobje skladiščenja je 3 mesece. Dejansko obdobje skladiščenja izbere pogodbena stranka. To obdobje se lahko podaljša za največ 3 mesece.
4. člen
(višina podpore)
Višina podpore za obdobje treh mesecev znaša:
– za kategorije 2 (klavni trupi oziroma polovice bikov, starih do 24 mesecev), kategorije 3 (klavni trupi oziroma polovice telic in klavnih prvesnic, starih do 30 mesecev) in kategorije 4 (klavni trupi oziroma polovice moških kastriranih živali, starih do 30 mesecev) 150.000 SIT/tono klavne mase;
– za kategorijo 5 (klavni trupi oziroma polovice krav, starih od 30 mesecev do 5 let) in 6 (klavni trupi oziroma polovice krav, starih nad 5 let) 100.000 SIT/tono klavne mase.
Če je obdobje skladiščenja daljše oziroma v primeru tretjega odstavka 10. člena krajše od 3 mesecev, se pomoč poveča oziroma zmanjša za 197,60 SIT/tono na dan. Podpora se pogodbeni stranki plača največ za količine, ki so določene s pogodbo.
Če pogodbena stranka v obdobju skladiščenja skladišči:
– najmanj 90% pogodbenih količin, se ji plača podpora za dejansko uskladiščeno količino;
– manj kot 90% in najmanj 80% pogodbenih količin, se ji plača polovico podpore za dejansko količino;
– manj kot 80% pogodbenih količin, se ji podpora ne plača.
V primeru odkoščenja se podpora:
– ne plača, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi manjša od 67 kg oziroma 60 kg za kategoriji 5 in 6;
– proporcionalno zmanjša, če je dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi najmanj 67 kg in do 75 kg oziroma najmanj 60 kg in do 68 kg za kategoriji 5 in 6;
– plača v celoti, če dejanska skladiščena količina odkoščenega mesa od 100 kg mesa s kostmi 75 kg in več oziroma 68 kg in več za kategoriji 5 in 6.
5. člen
(vloga za sklenitev pogodbe)
Vloge za sklenitev pogodbe za podporo skladiščenju se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana s pripisom “PODPORA SKLADIŠČENJU GOVEJEGA MESA“ v roku od 1. februarja 2001 do 31. marca 2001. Vloga se odda v pisni obliki in v zaprti kuverti.
Vloga za sklenitev pogodbe se lahko nanaša le na eno vrsto proizvoda in najmanj 10 ton proizvoda iz 3. člena. Vsebovati mora:
– izjavo, s katero se pogodbena stranka obvezuje, da bo uskladiščila samo proizvode, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena;
– količino in opis proizvodov, ki bodo predmet skladiščenja;
– obdobje skladiščenja;
– dokazilo o zagotovljeni varščini.
Odpiranje vlog je na agenciji na zaprti seji.
Agencija v roku petih delovnih dni od dneva prejema vloge obvesti vse pogodbene stranke o odločitvi o sprejemu vloge s priporočenim pismom, telefaksom ali po elektronskem mediju z dokazilom o prejemu.
Šteje se, da je pogodba sklenjena z dnem, ko je agencija odposlala pogodbeni stranki obvestilo o sprejetju vloge.
Agencija obvešča ministra, pristojnega za kmetijstvo in prehrano, o ponudbenih količinah naslednji dan po prejemu vlog prejšnjega dne.
6. člen
(varščina)
Pogodbena stranka mora zagotoviti varščino v višini 20% od zneska podpore.
Namen varščine je, da se ne umakne vloge in da se uskladišči ter skladišči najmanj 90 % pogodbenih količin v obdobju skladiščenja, določenim s pogodbo, v skladu z zahtevami iz te uredbe.
Če pogodbena stranka ne uskladišči proizvodov v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, se varščina zaseže.
Varščina se pogodbeni stranki sprosti takoj po tem, ko:
– njena vloga za sklenitev pogodbe ali ponudba ni bila sprejeta, ali
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) ugotovi, da je pogodbena stranka izpolnila obveznosti iz drugega odstavka tega člena.
Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja.
7. člen
(pogodba)
Pogodbena stranka se s pogodbo obveže, da bo:
– uskladiščila pogodbene količine proizvoda v roku iz prvega odstavka 8. člena in da jih bo skladiščila na lastno odgovornost in stroške v pogojih, ki zagotavljajo ohranjanje lastnosti proizvodov iz 3. člena v pogodbenem obdobju, brez spreminjanja ali premestitve proizvodov, ki so predmet pogodbe, v drugo skladišče. V izjemnih primerih in na podlagi utemeljene prošnje pogodbene stranke lahko agencija odobri premestitev skladiščenih proizvodov;
– najmanj 2 delovna dneva pred uskladiščenjem vsake posamezne serije obvestila agencijo o datumu in mestu skladiščenja ter o naravi in količini proizvodov za skladiščenje;
– posredovala agenciji izpisek iz evidence iz 9. člena glede uskladiščenja proizvodov najkasneje v roku enega meseca od dneva uskladiščenja iz prvega odstavka 8. člena;
– skladiščila proizvode v skladu z 8. členom;
– omogočila, da lahko inšpektor, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), kadarkoli preveri, ali so izpolnjene vse pogodbene obveznosti.
8. člen
(uskladiščenje proizvodov)
Uskladiščenje proizvodov mora biti izvedeno najkasneje v roku 14 dni od sklenitve pogodbe za skladiščenje.
Proizvodi se lahko uskladiščijo v posameznih serijah. Vsaka serija predstavlja količino proizvoda, ki je uskladiščena na v pogodbi določen dan in v določeno skladišče.
Pogodbena stranka lahko v času skladiščenja razseka ali odkošči vso ali le del pogodbene količine proizvodov, s tem da so vsi tako pridobljeni kosi ponovno uskladiščeni. Kite, hrustanci, loj in ostali odpadki, ki nastanejo pri razseku ali odkoščenju, se ne uskladiščijo. Pogodbena stranka mora obvestiti agencijo o svoji nameri za razsek ali odkoščenje najkasneje dva delovna dneva pred uskladiščenjem vsake serije.
Uskladiščenje vsake posamezne serije, ki je predmet pogodbene količine, se začne z dnem, ko je ugotovljena neto masa svežih ali ohlajenih proizvodov:
– na mestu skladiščenja, kjer se meso tudi zamrzne;
– na mestu zamrzovanja, če je meso zamrznjeno izven mesta skladiščenja;
– na mestu razkosa ali odkoščenja, kjer se meso uskladišči po razkosanju ali odkoščenju.
Uskladiščenje se zaključi na dan, ko je uskladiščena zadnja serija pogodbene količine proizvoda. Ta dan je tisti dan, ko so vse pogodbene količine proizvoda, bodisi sveže ali zamrznjene, nameščene v končno skladišče.
Uskladiščeni proizvodi se morajo skladiščiti tako, da so lahko dostopni in da je možno enostavno ugotoviti njihovo istovetnost po posamezni pogodbi. Vsaka paleta oziroma vsaka enota pakiranja, ki se posamično skladišči, mora biti označena s številko pogodbe, opisom proizvoda in maso. Na vsaki posamezni seriji mora biti označen datum uskladiščenja.
Prvi dan pogodbenega časa skladiščenja je dan, ki sledi dnevu, ko je bilo zaključeno skladiščenje proizvodov, ki so predmet pogodbe.
Če pogodbena stranka uskladišči proizvode v roku 10 dni po roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, se pogodbeni stranki zaseže varščina. Če pa pogodbena stranka uskladišči proizvode kasneje kot v 10 dneh po roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, se pogodbeni stranki zaseže varščina in podpora za skladiščenje ne dodeli.
9. člen
(evidence)
Pogodbena stranka mora v skladišču voditi evidenco o proizvodih, ki so predmet pogodbe, po posamezni številki pogodbe. Vsebovati mora najmanj:
– označbe proizvodov, ki se skladiščijo;
– datum uskladiščenja in izračunan datum konca minimalnega obdobja pogodbenega skladiščenja, ki se dopolni z dejanskim datumom odpreme;
– število klavnih trupov, polovic, četrti, škatel ali drugih kosov, ki se skladiščijo posamično, oziroma opis proizvodov in maso palet ali drugih posamičnih kosov, in sicer po posameznih serijah;
– lokacijo proizvodov v skladišču.
10. člen
(odprema zalog)
Odprema proizvodov iz skladišč se lahko začne naslednji dan, ki sledi zadnjemu dnevu pogodbenega skladiščenja.
Pogodbena stranka odpremi iz skladišča vso ali del pogodbenih količin, ki znašajo najmanj 5 ton na pogodbeno stranko in na skladišče. Če je na razpolago manjša količina, mora pogodbena stranka odpremiti iz skladišča celotno pogodbeno količino.
V primeru izvoza pogodbenih proizvodov se lahko prekine skladiščenje kadarkoli v pogodbenem roku. O tem je potrebno obvestiti agencijo dva dni pred odpremo proizvodov iz skladišča in to mora odobriti minister. V tem primeru morajo biti proizvodi izvoženi v 60 dneh po odpremi iz skladišča. Zahtevku se mora predložiti dokazilo o izvozu. Podpora se plača za dejansko obdobje skladiščenja v skladu s 4. členom te uredbe.
Pogodbena stranka mora o odpremi proizvodov iz skladišča obvestiti agencijo najkasneje dva delovna dneva pred začetkom odpremljanja. V primeru, da pogodbena stranka agencije ne obvesti, se ji ne izplača nobena podpora po tej pogodbi in se ji zaseže celotna varščina, ki je zagotovljena po tej pogodbi.
Če pogodbena stranka ne upošteva roka pogodbenega skladiščenja oziroma pogojev iz tretjega odstavka tega člena, se ji zaseže varščina in za vsak koledarski dan neizpolnjevanja pogodbe zmanjša znesek pomoči po pogodbi za 10%.
V primeru višje sile, ki vpliva na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, minister sprejme potrebne ukrepe, ki jih narekujejo okoliščine. Za višjo silo se šteje, če nastopijo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti in katerih posledice ni moč odvrniti.
11. člen
(prekinitev ukrepa)
V primeru, da Vlada Republike Slovenije oceni, da je bila določena previsoka podpora za skladiščenje ali da obstaja nevarnost za to, lahko sprejme naslednje ukrepe, da se:
– začasno preneha uporabljati ta uredba, in sicer za največ 5 delovnih dni. V tem obdobju se vložene vloge zavrnejo;
– določi enotni odstotek, s katerim se zmanjšajo količine, ki so navedene v vlogah za sklenitev pogodbe, ob upoštevanju najmanjše pogodbene količine;
– zavrnejo vloge, ki so bile vložene pred začasno razveljavitvijo uredbe, vendar bi se o njih odločalo v obdobju začasne prekinitve ukrepa.
12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad skladiščenjem izvaja inšpektorat.
Pogodbena stranka mora zagotoviti inšpektorju nemoten dostop do skladišča in do vse dokumentacije, ki omogoča, da se ugotovijo naslednji podatki o proizvodih, ki se skladiščijo:
– lastništvo proizvodov ob uskladiščenju;
– datum uskladiščenja;
– masa in število škatel ali drugače pakiranih kosov;
– prisotnost proizvodov v skladišču;
– izračunan datum konca minimalnega obdobja skladiščenja in datum dejanske odpreme iz skladišča.
Inšpektor preverja, če pogodbena stranka izpolnjuje obveznosti iz te uredbe za vsako pogodbo. Inšpektor:
– zapečati količine proizvodov, ki se skladiščijo oziroma območje skladiščenja proizvodov po določeni pogodbi v skladu s šestim odstavkom 8. člena, ali
– z nenapovedanim pregledom ugotavlja prisotnost proizvodov v skladišču. Pri tem odvzame reprezentativni vzorec, ki mora zajeti najmanj 10 % vseh količin proizvodov, ki so predmet pogodbe za podporo za skladiščenje. Tak pregled zajema pregled evidenc in druge dokumentacije, zajema ugotavljanje mase, vrsto proizvodov in njihovih označb. Fizični pregled proizvodov mora zajeti najmanj 5 % količin, ki so predmet nenapovedanega pregleda.
Inšpektor mora izvršiti obvezen pregled v zadnjem tednu pogodbenega skladiščenja, da ugotovi prisotnost proizvodov v skladišču.
Za vsak opravljen pregled iz tega člena mora inšpektor napisati zapisnik, ki vsebuje datum pregleda, trajanje pregleda, opravljene preglede ter svoje ugotovitve. Zapisnik podpiše tudi odgovorna oseba pogodbene stranke, ki je sklenila pogodbo o dodelitvi podpore za skladiščenje.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti v več kot 5 % pregledanih količin proizvodov, ki so predmet posamezne pogodbe, se kontrola razširi na večji vzorec, ki ga določi inšpektorat.
V primeru, da inšpektor ugotovi nepravilnosti, je pogodbena stranka izključena iz ukrepa podpor skladiščenju do konca naslednjega leta, ki sledi letu, v katerem je bila ta nepravilnost ugotovljena.
13. člen
(zahtevek za plačilo podpore)
Agencija v roku 30 dni po koncu dveh mesecev pogodbenega skladiščenja plača pogodbeni stranki 60 % podpore iz prvega odstavka 4. člena.
Pogodbena stranka vloži zahtevek za plačilo podpore na agencijo najkasneje v šestih mesecev po koncu pogodbenega skladiščenja. Zahtevku je treba priložiti zapisnik o inšpekcijskem pregledu iz 12. člena, izpisek iz evidence o zalogah iz 9. člena ter kopijo potrdila o prejemu plačila iz prejšnjega odstavka.
Če je pogodbena stranka izpolnila obveze iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, se ji plača podpora za pogodbene količine.
14. člen
(financiranje ukrepa)
Sredstva za financiranje ukrepa po tej uredbi se zagotovijo na proračunski postavki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, št. 6636 – Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg).
Pogodba iz 7. člena te uredbe se sklene za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije januar–marec 2001. Pogodba se z aneksom podaljša za nadaljnje obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije v letošnjem letu, do višine zagotovljenih sredstev.
Po sprejemu proračuna Republike Slovenije za leto 2001, se pogodba z aneksom podaljša za obdobje in v vrednosti, ki je potrebna za realizacijo pogodbe oziroma do višine zagotovljenih sredstev.
15. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-12/2001-1
Ljubljana, dne 7. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost