Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9. 2. 2001

Kazalo

617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 975.

Na podlagi 36., 37., 43., 52., 53. in 54. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. člen
V 1. členu pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00 in 97/00) se pred besedo »in« doda besedilo »ter v času začasnega financiranja Republike Slovenije v letu 2001«.
2. člen
V 48. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neposredni uporabniki s svojim žiro računom (637, 639) so dolžni posredovati:
1. sektorju za javno računovodstvo podatke oziroma izpis povzetka kontnih kartic za prihodke in odhodke iz naslova lastne dejavnosti, najkasneje do petega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec in
2. sektorju za pripravo in upravljanje proračuna razporeditev prihodkov iz naslova lastne dejavnosti po postavkah – kontih do prvega in petnajstega v mesecu.
Vsi podatki morajo biti posredovani po šestmestnih kontih.«
3. člen
V 49. členu se besedilo »(kratkoročne časovne rezervacije)« nadomesti z besedilom »(splošni sklad za lastno dejavnost)«.
4. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredni uporabnik ob opravljeni storitvi za drugega neposrednega uporabnika izstavi knjigovodsko listino - obračun stroškov za refundacijo. Refundacija mora biti evidentirana znotraj proračunskega leta, na katerega se nanaša, in sicer največ v višini dejanskih materialnih stroškov. Vsak neposredni uporabnik ima v svojih poslovnih knjigah evidentiran le sorazmerni del stroškov, ki se nanašajo nanj.«
5. člen
V 61. členu se v drugem odstavku črta 2. točka.
6. člen
V 69. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»S tem pravilnikom se opredeljuje postopek za:
1. dodelitev subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči kot so definirane v zakonu o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00),
2. ter sofinanciranje drugih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: državne pomoči), ki so namenjene za financiranje in sofinanciranje programov prejemnikov proračunskih sredstev.«
7. člen
V 82. členu se v 5. točki doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,«
četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea.
8. člen
V 139. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neposredni uporabniki s svojim žiro računom (637, 639) so dolžni posredovati sektorju za javno računovodstvo podatke oziroma izpis povzetka kontnih kartic za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračunskih in ostalih proračunskih namenskih sredstev, ki niso pridobljeni iz naslova lastne dejavnosti, najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. Vsi podatki morajo biti posredovani po šestmestnih kontih.«
9. člen
Za 163. členom se doda nov 163.a člen, ki se glasi:
»163.a člen
Namesto določb ZIPRS 2000, na katere se sklicuje ta pravilnik, se smiselno uporabljajo določbe uredbe, ki ureja začasno financiranje Republike Slovenije v letu 2001.«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-25/2000
Ljubljana, dne 29. januarja 2001.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.

AAA Zlata odličnost