Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

516. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu rudarski tehnik, stran 800.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu rudarski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu rudarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Geologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz geologije ali rudarstva in geotehnologije ali visokošolski študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
2. Stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski študijski program iz rudarstva in geotehnologije ali strojništva.
3. Rudarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
4. Rudarska merjenja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
5. Mehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz strojništva, rudarstva in geotehnologije ali geologije ali visokošolski študijski program iz strojništva ali rudarstva in geotehnologije
6. Geomehanika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz rudarstva in geotehnologije ali geologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz rudarstva in geotehnologije.
7. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management ali upravljanje in poslovanje.
8. Poslovna komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz komunikologije ali psihologije.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz rudarstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz rudarstva in geotehnologije ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz rudarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja rudarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu rudarski tehnik (V/31), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0270/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost