Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

513. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNARSKI TEHNIK, stran 797.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu VRTNARSKI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega tehničnega izobraževanja vrtnarski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-56/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz vrtnarstva ali kmetijstva.
2. Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije (smer poljedelstvo-vrtnarstvo) ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
3. Vrtnarski stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, kmetijske tehnike ali agronomije (smer poljedelstvo – vrtnarstvo) ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
Laborant je lahko, kdor je končal gimnazijo ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz kmetijstva ali kmetijske mehanizacije ali vrtnarstva ali program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
4. Krajinsko vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije, smer poljedelstvo-vrtnarstvo ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali krajinske arhitekture.
5. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz pedagogike ali sociologije ali univerzitetni študijski program iz psihologije ali organizacije dela ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski program iz organizacije in managementa.
6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja ali managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali ekonomije.
7. Varovanje okolja z ekologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, biologije ali kemijske tehnologije.
8. Vrtnarska tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, kmetijske tehnike ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije.
9. Drevesničarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije
10. Vrtno sadjarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije
11. Zelenjadarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije
12. Cvetlične vezave
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali krajinske arhitekture.
13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali krajinske arhitekture ali višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vrtnarstva.
Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal program gimnazija ali katerikoli program srednjega strokovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja in ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja cestnega prometa.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, vrtnarski tehnik (V/2), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehničnih in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0166/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost