Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

523. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu izdelovalec obutve, stran 807.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu izdelovalec obutve
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu izdelovalec obutve, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-59/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
2. Estetika in modelirstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija).
Laborant je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz usnjarsko predelovalne tehnologije ali ima srednjo strokovno izobrazbo iz izdelovanja obutve.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija).
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kemije ali kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
4. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije, organizacije dela, kemije, kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje ali kemijska tehnologija.
5. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kemijske tehnologije (smer usnjarsko-predelovalna tehnologija) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz usnjarsko predelovalne tehnologije ali ima srednjo strokovno izobrazbo iz izdelovanja obutve.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja izdelovanja obutve.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu izdelovalec in predelovalec usnja (IV/7), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljeni v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana, 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0227/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost