Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

517. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu medijski tehnik, stran 801.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu medijski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu medijski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-56/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Grafično oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja, slikarstva ali likovne pedagogike.
2. Multimedijsko oblikovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja – smer vizualne komunikacije, računalništva in informatike, organizacije dela – smer organizacijska informatika, ekonomije-informacijsko-upravljalska smer ali sociologije – smer družboslovna informatika ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike.
3. Digitalna tipografija in reprodukcija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike ali grafične tehnike.
4. Osnove grafičnih procesov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz grafične tehnike.
5. Varstvo pri delu
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz varstva pri delu in požarnega varstva ali grafične tehnike.
6. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje ali grafična tehnika.
7. Fotografija in video tehnika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja ali likovne pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz grafične tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz fotografije, grafike, elektrotehnike ali kemije.
8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz grafike ali program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz grafike. Za vsebine multimedijskega oblikovanja pa je lahko učitelj tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz oblikovanja – smer vizualne komunikacije ali računalništva in informatike ali visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja grafike.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu grafični tehnik (V/21), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0264/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost