Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

426. Določitev treh kandidatov za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

427. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
428. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
429. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA

430. Odredba o določitvi primerov, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela
431. Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev
432. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
433. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
434. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega poimenovanja za kmetijske pridelke oziroma živila
435. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
436. Pravilnik o ekstrakcijskih topilih
437. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih
438. Seznam zdravil, za katera je od 9. 11. 2000 do 10. 1. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet

OBČINE

Brežice

439. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "nadomestnih parcel" Občine Brežice ob izgradnji AC Krška vas - Obrežje - dopolnitev 2000/04

Celje

440. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom
441. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
442. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Cerkvenjak

443. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2001
444. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2000
445. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje
446. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkvenjak
447. Sklep o združevanju sredstev za izgradnjo javne infrastrukture za distribucijo električne energije
448. Sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cerkvenjak
449. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu - vrtec Cerkvenjak
450. Sklep o sofinanciranju modernizacije občinskih cest v Občini Cerkvenjak v letu 2001

Dobje

451. Odlok o določitvi pomožnih objektov
452. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in o merilih za določitev oprostitev in olajšav pri plačilih socialno-varstvenih storitev v Občini Dobje

Gorišnica

453. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Formin
454. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gajevci

Grad

455. Odlok o javnem redu in miru v Občini Grad

Grosuplje

456. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1999

Jesenice

457. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln v Občini Jesenice
458. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in kmetijstva v Občini Jesenice

Juršinci

459. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Juršinci

Kidričevo

460. Poročilo o izidu svetovalnega referenduma o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov iz naselij za SV Slovenijo in deponiranje preostankov odpadkov po sežigu na območju Občine Kidričevo

Kranj

461. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 2001
462. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990, oboje za območje Mestne občine Kranj, dopolnitev 2001

Krško

463. Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Krško
464. Odlok o priznanjih Občine Krško
465. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina

Lendava

466. Odlok o ustanovitvi Razvojnega, finančnega in nepremičninskega javnega sklada občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana in Dobrovnik

Medvode

467. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na dan 1. 1. 2000

Polzela

468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN pohištvena industrija Garant Polzela
469. Program priprave ureditvenega načrta kamnoloma Andraž pri Polzeli (UN kamnolom Andraž)
470. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne nogavic Polzela
471. Program priprave za zazidalni načrt Breg-Gmajna (območje ob Savinji)
AAA Zlata odličnost