Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

457. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln v Občini Jesenice, stran 679.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 12/99, 16/99, 59/99), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99) in 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) je Občinski svet občine Jesenice na 23. seji dne 23. 11. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določanje dežurnih prodajaln v Občini Jesenice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Jesenice.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni oddelek Občinske uprave občine Jesenice (v nadaljevanju: pristojni oddelek).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega pravilnika dobi soglasje pristojnega oddelka.
Kot trgovec se po tem pravilniku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne vloži pri pristojnemu oddelku.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– dokaz o številu zaposlenih delavcev.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra.
Pristojni oddelek ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Pristojni oddelek mora pri potrjevanju obratovalnega časa prodajaln predhodno pridobiti mnenje pristojnega inšpektorja za delo o morebitnih kršitvah, beleženih v predhodnem letu.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Jesenice so:
– izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov: 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47 in 50.50, oziroma druge dejavnosti, če jih opravlja v starem mestnem jedru.
Take prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro, od ponedeljka do petka med 21. in 24. uro, ob sobotah med 21. in 22. uro, ob nedeljah med 7. in 18. uro ter prazniki ali dela prostih dnevih med 7. in 15. uro.
Prodajalne, ki se nahajajo na posebno frekventnih mestih (avtobusna postaja, železniška postaja) in prodajalne z motornimi gorivi lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 21. in 7. uro naslednjega dne, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 0. in 24. uro.
Vse druge prodajalne in trafike lahko kot dežurne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro in med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 7. in 16. uro.
Odločitev o obratovanju prodajaln iz prejšnjih odstavkov tega člena, na podlagi meril iz 4. člena tega pravilnika, sprejme pristojni oddelek.
6. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse odločbe tega pravilnika, v 15 dneh prijavo urnika dežurstva potrdi.
Pristojni oddelek potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Prijavljen urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.
7. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega pravilnika sme pristojni oddelek dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem območju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev,
– posebnih dogodkov turističnega značaja,
– navesti katere in termin.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
8. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje pristojnega oddelka.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda pristojni organ za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
9. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne.
Poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Jesenice, priložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
10. člen
Če pristojni oddelek ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika popolna in so upoštevane vse določbe tega pravilnika, v 10 dneh izda soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 8. člena tega pravilnika.
Pristojni oddelek izda soglasje iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. NADZOR
11. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo ustrezne inšpekcijske službe.
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01-1/01
Jesenice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost