Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

452. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in o merilih za določitev oprostitev in olajšav pri plačilih socialno-varstvenih storitev v Občini Dobje, stran 671.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 41/99) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 13. seji dne 28. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o organiziranju pomoči družini na domu in o merilih za določitev oprostitev in olajšav pri plačilih socialno-varstvenih storitev v Občini Dobje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok določa način organiziranja in izvajanja javne službe pomoč družini na domu in storitve laične oziroma sosedske pomoči v Občini Dobje.
II. JAVNA SLUŽBA POMOČ DRUŽINI NA DOMU
2. člen
Pomoč družini na domu je socialno-varstvena storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
3. člen
Javna služba pomoč družini na domu se organizira za največ 1,25% občanov Občine Dobje starejših od 65 let in kot pomoč otrokom v družinah, v katerih je ogrožen njihov psihofizični razvoj zaradi neurejenih razmer, bolezni ali invalidnosti otrok.
Obseg javne službe vsako leto določi Občinska uprava občine Dobje z letnim številom ur storitev, ki se izvajajo v okviru javne službe, določenim v skladu s programom socialnega varstva Občine Dobje in proračunom Občine Dobje za posamezno leto.
4. člen
Pomoč na domu v Občini Dobje izvaja in organizira kot javno službo Center za socialno delo Šentjur ali javni socialno-varstveni zavod oziroma posebni javni zavod, ki ga za izvajanje te dejavnosti ustanovi Občina Dobje ali druga organizacija ali zasebnik, ki pridobi koncesijo za izvajanje te dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
Koncesija se glede na ponudbo in povpraševanje lahko dodeli tudi za izvajanje posamezne storitve ali dela storitve pomoči družini na domu.
Župan Občine Dobje in izvajalec pomoči na domu skleneta posebno pogodbo, s katero dogovorita pravice in obveznosti.
a) Upravičenci do storitev javne službe pomoč na domu
5. člen
Upravičenci so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobje in imajo urejene bivalne in druge pogoje za življenje, pa se ne morejo sami oskrbovati in negovati, nimajo svojcev, ki bi lahko skrbeli zanje in se jim s pomočjo na domu nadomesti domsko varstvo.
Pod navedenimi pogoji so upravičenci osebe:
1. stare nad 65 let, ki so zaradi starosti nesposobne za samostojno življenje;
2. osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije niso sposobni za samostojno življenje;
3. drugi invalidi in osebe, ki jim je priznana pravica do tuje nege in pomoči za opravljanje večine življenjskih funkcij;
4. druge kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
5. hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva ter otroci prikrajšani za normalno družinsko življenje.
b) Uveljavitev pravic pomoči na domu
6. člen
Postopek za uveljavitev pravice do socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali po uradni dolžnosti Centra za socialno delo.
Zahteva se poda pri Centru za socialno delo Šentjur.
Center za socialno delo Šentjur je pristojen, da odloči o konkretnem primeru, tako da presodi razmere in odloči o upravičenosti ter se dogovori za vrsto in obseg, čas trajanja ter višino plačila storitve, ki se bo izvajala. Na podlagi Centra za socialno delo skleneta izvajalec in upravičenec pisni dogovor o opravljanju storitve, v katerem določita čas opravljanja storitve in osebo, ki bo storitve opravljala.
c) Vrsta in obseg storitve socialne oskrbe
7. člen
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
1. gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
2. pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
3. pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na stalno institucionalno varstvo;
4. pomoč otrokom pri:
– vzpostavitvi sodelovanja staršev otrok, šole in drugih institucij;
– učni uspešnosti otrok in mladostnikov;
– socialni vključenosti otrok v okolje;
– reševanju raznih kriznih situacij v družini.
8. člen
Pri določanju obsega in vrste storitev se upošteva zdravstveno mnenje osebnega zdravnika ter šolske svetovalne službe.
d) Največji obseg storitev
9. člen
Posameznik je v okviru javne službe pomoč družini na domu, ki jo opredeljuje ta odlok, upravičen do pomoči na domu do največ 4 ure dnevno, skupaj 20 ur tedensko oziroma največ 6 ur dnevno oziroma 30 ur tedensko, če se pomoč nudi dvema upravičencema v skupnem gospodinjstvu.
10. člen
Upravičencu do pomoči družini na domu iz 5. člena tega odloka, ki trajno potrebuje socialno oskrbo na domu v večjem obsegu kot 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, Center za socialno delo predlaga vključitev v institucionalno varstvo oziroma druge možnosti večurne oskrbe, ki bodo zadostile potrebe upravičenca.
e) Cene storitev
11. člen
Cene storitve se določi v skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev, ki ga sprejme Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in vsakokratnih izhodišč za pripravo proračuna Občine Dobje.
Vrednost urne postavke posamezne storitve pomoči družini na domu na predlog župana določi Občinski svet občine Dobje.
Cene se usklajujejo enkrat letno v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin oziroma med letom, če doseže rast življenjskih potrebščin več kot 5%.
f) Plačilo storitev
12. člen
Storitev socialne oskrbe v celoti plačajo upravičenci oziroma drugi zavezanci. Pomoč na domu je v celoti brezplačna za naslednje skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o izvajanju storitve:
a) prejemnike denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94),
b) prejemnike nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83),
c) otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) in otroci prikrajšani za normalno družinsko življenje.
Poleg upravičenca so zavezanci za plačilo storitev socialne oskrbe vsi, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost na temelju zakona ali pogodbenega razmerja.
Višina plačila se izračuna na podlagi vrednosti urne postavke in števila dejansko opravljenih ur pri posameznem upravičencu.
13. člen
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila storitev socialne oskrbe.
Oprostitve in olajšave plačila se določajo v skladu z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
14. člen
Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila se vloži pri Centru za socialno delo Šentjur, ki je pristojen, da v skladu s tem pravilnikom ugotovi potrebna dejstva in določi višino oprostitve oziroma olajšave plačila.
O pravici do delne ali celotne oprostitve plačila določa Center za socialno delo Šentjur v skladu z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
Zoper odločbo Centra za socialno delo o delni ali celotni oprostitvi plačila stroškov socialne oskrbe na domu se lahko v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožba na Urad župana Občine Dobje.
Pritožba na odločbo ne zadrži obveznosti plačila, določenega z odločbo.
15. člen
Na podlagi odločbe o višini plačila storitev pomoči na domu izvajalec pomoči na domu obračuna uporabniku delež cene opravljenih storitev, za razliko pa predloži obračun Občini Dobje.
Iz obračuna mora biti razviden upravičenec, številka odločbe o oprostitvi plačila, vrsta in število ur opravljenih storitev in višina stroškov oskrbe ter delež plačila uporabnika.
16. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo enega leta in se lahko ponovno dodeli, če se okoliščine niso spremenile.
O oprostitvah plačil in doplačil storitev se odloča enkrat letno ob rednem vsakoletnem preračunu cene storitev.
17. člen
Upravičenec ali zavezanec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu v naslednjih primerih:
– če je pridobil pravico do oprostitve ali doplačila storitve, ne da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do nje upravičen;
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upravičen.
18. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Centru za socialno delo Šentjur v roku sedmih dni sporočiti vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki bi vplivale na določitev višine oprostitve oziroma olajšave plačila storitev.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam oziroma zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica, od dneva, ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno koristil pravico do oprostitve.
19. člen
Center za socialno delo posreduje občini odločbe o oprostitvah in olajšavah plačila storitev pomoči na domu in enkrat letno pripravi pisno poročilo.
20. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja, ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma v celoti ali delno oproščen plačila storitev le, če pristane na zemljiškoknjižno zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom oprostitve.
Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina na predlog Centra za socialno delo Šentjur.
Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega premoženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za uveljavitev pravice do pomoči na domu, se mu pomoč praviloma nudi samo v primeru, če upravičenec predloži pisno zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov.
g) Evidentiranje storitev socialne oskrbe
21. člen
Podatke, ki se nanašajo na opravljanje socialno-varstvene storitve pomoči na domu vodi izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe vodi evidenco o:
– upravičencih,
– vsebini pomoči,
– višini plačila,
– izvajalcih posameznih storitev,
– opravljenih storitev,
– opravljenih poti.
Evidence se vodijo v skladu s pravili zakona o socialnem varstvu in zakona o varstvu osebnih podatkov.
Pristojen občinski upravni organ ima pravico vpogleda v evidence.
22. člen
Izvajalec javne službe mora na zahtevo občini posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja izvajanja javne službe pomoči na domu.
Izvajalec javne službe je dolžan za občino enkrat letno pripraviti pisno poročilo o izvajanju javne službe.
III. STORITVE LAIČNE IN SOSESKE POMOČI
23. člen
Humanitarna društva in druge organizacije izvajajo v Občini Dobje programe laične in soseske pomoči.
24. člen
Programi laične in soseske pomoči obsegajo storitve kot so prinašanje hrane, nakup živil, pomoč pri vzdrževanju okolice in stanovanja, spremstvo oseb, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, organizacija družabnih prireditev za starejše osebe.
25. člen
Občina Dobje sklene z izvajalcem programov sosedske in laične pomoči posebno pogodbo, s katero dogovori izvajanje teh programov in način sofinanciranja.
Kriterije in pogoje ter obseg sredstev določi Občinska uprava občine Dobje, ki enkrat letno na podlagi javnega razpisa opravi izbor izvajalcev programov sosedske in laične pomoči.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Upravičenec, ki gre v institucionalno varstvo, izgubi pravico do storitev pomoči na domu v okviru javne službe.
27. člen
V treh mesecih od sprejema tega odloka Center za socialno delo Šentjur uskladi sedanji obseg in vrsto storitev v skladu z določili tega odloka ter določi višino plačila upravičencev do pomoči na domu, ter vzpostavi ustrezne evidence.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/00
Dobje, dne 28. decembra 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost