Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

470. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne nogavic Polzela, stran 710.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 16. redni seji z dne 6. 12. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta tovarne nogavic Polzela
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obstoječi zazidalni načrt tovarne nogavic Polzela obravnava območje v velikosti ca. 8,90 ha. Navedeno območje je namenjeno za gradnjo proizvodno-skladiščnih objektov, energetskih in vzdrževalnih objektov, objekta družbene prehrane, upravne zgradbe, vratarnice, parkirišča ter ureditev internih, manipulacijskih in rekreacijskih površin za namene tovarne nogavic. Znotraj tega območja so obstoječi stanovanjski objekti, predvideni za rušitev. Zaradi spremenjenih razmer na gospodarskem področju ter že izvedenih pravnih poslov odtujitve nepremičnin (stanovanjskih objektov) je uporaba določb veljavnega zazidalnega načrta, tako pri načrtovanju novih investicij kot pri urejanju zemljiško-knjižnih zadev, nemogoča.
2. člen
Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave
Spremembe in dopolnitve bodo izvedene znotraj meje območja veljavnega zazidalnega načrta. Kolikor se bo pri izdelavi načrta pokazalo, da je zaradi novo predlaganih ureditev potrebno območje spremeniti, se lahko meje območja ustrezno korigirajo.
2. Organi in organizacije, ki morajo podati mnenja oziroma soglasja k osnutku in predlogu spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta.
– JP Komunala Žalec,
– JP Elektro PE Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Celje, izpostava Žalec,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje,
– Občina Polzela – za področje lokalnih cest,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina,
– ELES, Elektro-Slovenija d.o.o.
Kolikor se v postopku ugotovi, da so potrebna soglasja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteta, se le-ta pridobe v postopku.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave in sprejemanja:
– v roku enega meseca po veljavnem programu, se pristopu k izbiri izvajalca. Naročnik – Tovarna nogavic z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o izdelavi,
– v roku 45 dni po podpisu pogodbe se izdela osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vključno s pridobitvijo mnenj oziroma soglasij),
– v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi in izdelanimi stališči do morebitnih pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve se izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– 7 dni po sprejemu ZN na občinskemu svetu izvajalec kompletira izdelan dokument in ga preda pristojni službi občinske uprave,
– s pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN se prične po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem,
– po ugotovitvi občinske službe in obravnavi na odboru za prostorsko planiranje in komunalo, da osnutek vsebuje vse sestavine predpisan s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne,
– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se organizira na sedežu Občine Polzela za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– času.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Tovarna nogavic Polzela. Koordinator pri izdelavi je župan občine in pristojna služba občinske uprave.
5. člen
Ta program začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/014/00
Polzela, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost