Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

445. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje, stran 666.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in določil statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 13. redni seji dne 31. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Zrnje
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Cerkvenjak kot informativnega in uradnega glasila občine.
2. člen
Ime glasila je ZRNJE s podnaslovom glasilo Občine Cerkvenjak.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Cerkvenjak. Sedež glasila je Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak
4. člen
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
5. člen
Naslov uredništva glasila je: Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini ter o hotenjih in interesih občanov. Glasilo je lahko namenjeno tudi za objavljanje splošnih aktov in drugih objav Občine Cerkvenjak in njenih organov.
Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v občini. Objavlja objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v občini, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna občanov.
8. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
9. člen
Občinski svet imenuje uredniški odbor in odgovornega urednika za izdajanje glasila, ki je imenovan za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
10. člen
Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ali na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta, odpokliče člana komisije pred iztekom mandata.
Naloge uredniškega odbora so:
– obravnava programske zasnove glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila, obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obvešča občinski svet (najmanj enkrat letno) o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila.
11. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Cerkvenjak na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne smeri.
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega sveta lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško politiko glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezna področja,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z občinsko upravo,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska uprava občine, vendar se posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.
13. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil in eventualne prodaje glasila,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
15. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem občinskemu svetu v sprejem predloži tudi poseben pravilnik.
16. člen
Občinski sveti v mesecu dni po sprejetju tega odloka imenujejo predstavnike v uredniški odbor in glavnega odgovornega urednika.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03208-001/99
Cerkvenjak, dne 31. maja 2000.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost