Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

451. Odlok o določitvi pomožnih objektov, stran 670.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 13. seji dne 28. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in zadostuje priglasitev na območju Občine Dobje.
2. člen
Za pomožne objekte na funkcionalnih zemljiščih iz 1. člena tega odloka štejemo:
1. drvarnice, kokošnjake, pergole, kolesarnice, vrtne ute, rastlinjake, sadne kleti, shrambe, če ne presegajo 40m2 tlorisne površine in ležijo na funkcionalnem zemljišču, garaže za osebne avtomobile, tlorisne površine do 40m2,
2. nadstreške nad dostopom ali dovozom do objekta, pokritje teras brez obodnih zidov, površine do 40m2,
3. vrtne in dvoriščne ograje, ki niso polno zidane, do skupne višine 1,50m,
4. oporne in podporne zidove ter postavitev škarpnikov do višine 1,50m, vetrolove, zasteklitve balkonov,
5. ureditev frčad in strešnih oken v sklopu ureditve podstrešja,
6. zunanja stopnišča z nadstreški do 15m2 za dostop v etaže,
7. montažne rastlinjake,
8. montažne zimske vrtove do 40m2,
9. plavalne bazene za individualno uporabo, prostornine do 100m3,
10. dimnike za individualne stanovanjske hiše, naprave za izkoriščanje vetra in sončne energije ter toplotne črpalke,
11. rezervoarje za utekočinjen naftni plin, prostornine do 5m3, z izvedbo priključka do porabnika,
12. rezervoarje za lahko kurilno olje prostornine do 5m3, z izvedbo priključka do porabnika,
13. greznice do 50m3,
14. svinjake, hleve za drobnico, kozolce, kašče, lope za shrambo lesa, stelje, poljščin, začasna zavetišča za živino za potrebe kmečkih gospodarstev, čebelnjake, v maksimalni tlorisni površini 40m2,
15. strojne lope za kmetijske stroje, velikost klasično grajenega dela objekta do 40m2 in lesenega dela objekta do 40m2,
16. silose za shranjevanje živinske krme, če bodo locirani v sklopu kmečkega gospodarstva in velja za koritaste silose tlorisne površine do 120m2 in za stolpne silose prostornine do 100m3,
17. gnojišča tlorisne površine do 60m2 in gnojne jame prostornine do 60m3,
18. zbiralnice mleka, tlorisne površine do 20m2,
19. asfaltiranje občinskih in krajevnih cest, vzdrževalna dela ter modernizacija v primerih, ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo.
Pomožni objekti morajo biti odmaknjeni od posestnih mej najmanj polovico višine objekta, če izvedbeni akt tega drugače ne določa. Za morebitni manjši odmik mora investitor pridobiti soglasje neposrednih mejašev. Ograje in oporni zidovi se lahko izjemoma postavijo do parcelne meje brez soglasja sosedov, če s tem niso povzročeni negativni vplivi na sosednje zemljišče in njegova uporaba ni ovirana.
3. člen
Za pomožne objekte iz 1. člena, ki so izven funkcionalnih zemljišč se štejejo:
1. montažni rastlinjaki, čebelnjaki,
2. rezervoarji za vodo, kapnice, zajetja pitne vode in črpališča za individualno uporabo največ petih gospodinjstev,
3. položitev vodovodov za hišne/terciarne komunalne priključke in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
4. čistilne naprave do 50 PE,
5. drenaže na posameznih zemljiščih do površine do 1 ha, namenjene lastni rabi lastnika zemljišča,
6. izravnave terena do 1 ha, z obveznim geotehničnim mnenjem,
7. oglasne panoje in omarice,
8. kapelice, križi in znamenja, do skupne tlorisne površine do 5m2 in višine 4,5m,
9. kioski, telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča,
10. sanacije plazov.
4. člen
Za posege v prostor iz 1. člena tega odloka, ki se nahajajo na funkcionalnem zemljišču ali izven funkcionalnega zemljišča, za katere ni potrebno lokacijskega dovoljenja in zadostuje priglasitev, se šteje tudi:
1. ureditev podstrešnih stanovanj,
2. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in pogojih upravljavca vodotoka,
3. mikrourbano opremo (klopi, igrala ...),
4. oznake na zgradbah in javnih površinah (reklamni napisi ipd.) in oglasne deske,
5. spominska obeležja,
6. začasne objekte, namenjene sezonski turistični ponudbi, prireditvam, proslavam.
5. člen
Priglasitev za gradnjo pomožnih objektov navedenih v 2., 3. in 4. členu tega odloka pristojni upravni organ zavrne, če je priglašena gradnja v nasprotju z določbami prostorsko izvedbenih aktov oziroma s prostorskimi sestavinami planskih dokumentov ali če glede na funkcijo, velikost in obliko ni primerna ali če so z njo prizadete pravice in zakoniti interesi drugih oseb.
6. člen
Arhitektonsko oblikovanje pomožnih objektov mora biti prilagojeno določilom veljavnih prostorskih izvedbenih aktov in mora upoštevati značilnost obstoječe pozidave.
Gradnja je možna le v sklopu funkcionalnih površin stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov, če ni s tem odlokom drugače določeno. Izvedeni so lahko samo v eni etaži in ne potrebujejo statičnih preverjanj in novih komunalnih priključkov na javne komunalne vode in naprave.
Največja dovoljena skupna višina objekta je 4 m.
Strokovno mnenje o ustreznosti arhitektonskega oblikovanja pomožnih objektov in izbiri lokacije za pomožne objekte zunaj funkcionalnih zemljišč daje Občina Dobje.
Pomožne objekte je možno dograjevati s priglasitvijo le v obliki in obsegu določenih s tem odlokom.
Pozitivno mnenje je dano s potrditvijo ureditvene situacije pristojne občinske strokovne službe.
7. člen
Za začasne objekte in naprave je potrebno določiti čas do kdaj lahko objekt stoji. Po preteku veljavnosti dovoljenja mora investitor odstraniti objekt na lastne stroške.
8. člen
Investitor, ki želi izvajati poseg v skladu z 2. in 3. členom tega odloka, mora ob priglasitvi Upravni enoti Šentjur pri Celju predložiti priloge iz 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, v obliki ureditvene situacije.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor RS ter občinska uprava.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/00-1
Dobje, dne 28. decembra 2000.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost