Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

431. Pravilnik o postopku prijave in odjave dela tujcev, stran 631.

Na podlagi sedmega odstavka 29. člena zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o postopku prijave in odjave dela tujcev
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek prijave in odjave dela tujcev, dokazila, ki jih je potrebno predložiti v tem postopku, in navodila za obdelavo ter posredovanje podatkov iz prijav med posameznimi organi in službami.
II. PRIJAVA DELA TUJCEV
2. člen
Zavezanci za prijavo in odjavo dela tujcev, določeni z ZZDT (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), so dolžni v rokih, predpisanih s tem pravilnikom prijaviti začetek dela tujcev, ki jim je bilo izdano delovno dovoljenje, oziroma je zanje v skladu z določbami 24., 25., 26. in 27. člena ZZDT predpisana samo prijava dela brez obveznosti predhodne pridobitve delovnega dovoljenja.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka opravijo prijavo na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Prijavo začetka dela tujca opravijo zavezanci pri pristojni službi zavoda, ki je izdala delovno dovoljenje, ali pri območni službi zavoda, na območju katere se delo opravlja, če z ZZDT ni drugače določeno.
Prijavo so zavezanci dolžni opraviti najkasneje dan pred začetkom opravljanja dela tujca, razen v primerih iz drugega odstavka 27. člena ZZDT, ko je zavezanec dolžan prijaviti delo najkasneje v treh dneh po prihodu tujca v državo.
4. člen
Zavezanci, ki prijavljajo začetek dela tujca, so v postopku dolžni predložiti izpolnjen obrazec iz 2. člena tega pravilnika skupaj z dokazili, predpisanimi s tem pravilnikom.
Zavod zavezancu izda potrdilo o prijavi dela tujca.
Določbi tretjega odstavka 4. člena ZZDT ustreza tisto potrdilo zavoda o prijavi dela, iz katerega je razvidno, da je zavezanec ustrezno izpolnil vse pogoje za prijavo dela, predpisane s tem pravilnikom.
5. člen
Če zavezanec za prijavo v roku 60 dni od dneva izdaje dovoljenja za zaposlitev ali dovoljenja za delo ni prijavil začetka dela tujca, se šteje, da s tujcem ni bilo sklenjeno delovno razmerje oziroma začeto delo v okviru drugega pogodbenega razmerja, razen v primeru, ko zavezanec dokaže, da je v tem času še tekel postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje.
O opustitvi dolžnosti zavezanca iz prejšnjega odstavka pristojna služba zavoda obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
6. člen
Zavezanci, ki prijavljajo začetek opravljanja dela tujcev, katerim je bilo izdano delovno dovoljenje, v postopku prijave predložijo naslednja dokazila:
1. kopijo delovnega dovoljenja;
2. dokazilo o ustreznem socialnem oziroma zdravstvenem zavarovanju v Republiki Sloveniji:
a) kopijo dokazila o socialnem zavarovanju v Republiki Sloveniji (za samozaposlene tujce, za tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji sklenjeno delovno razmerje);
b) kopijo dokazila o ustreznem socialnem zavarovanju tujca v drugi državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo o socialni varnosti (za tujca, ki v Republiki Sloveniji dela na podlagi pogodbe o delu);
c) overjeno kopijo dokazila o ustreznem prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju tujca v Republiki Sloveniji za rizike, ki jih določa zakon (za tujca iz države, s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o socialni varnosti, ki dela v Republiki Sloveniji na podlagi pogodbe o delu);
3. overjeno kopijo dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji ali drugi dokument, ki po zakonu o tujcih šteje kot dovoljenje za prebivanje.
7. člen
Zavezanci, ki prijavljajo začetek opravljanja dela tujcev, ki v skladu z določbami 24., 25., 26. in 27. člena ZZDT niso zavezani pridobiti delovno dovoljenje, v postopku prijave predložijo naslednja dokazila:
1. dokazila k prijavi tujcev iz 24. člena ZZDT:
a) kopija dokazila o ustrezni registraciji oziroma vpisu zavezanca za prijavo;
b) kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po standardni klasifikaciji dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije;
c) program prireditve;
č) pogodba med naročnikom in izvajalcem programa, s terminskim planom;
d) spisek referenc izvajalca programa;
e) kopija dokumenta, s katerim se izkazuje identiteta tujca;
f) kopija dokazila o vložitvi prošnje za odobritev prireditve pri pristojni upravni enoti;
2. dokazila k prijavi tujcev iz 25. člena ZZDT:
a) kopija pogodbe o udeležbi na razstavni ali sejemski prireditvi;
b) kopija pogodbe med razstavljavcem in izvajalcem storitev s terminskim planom (za pogodbene izvajalce);
c) kopija dokumenta, s katerim se izkazuje identiteta tujca;
3. dokazila k prijavi tujcev iz 26. člena ZZDT:
a) kopija pogodbe s terminskim planom, iz katere je razvidna vrsta storitve, ki jo bo tujec opravljal v Republiki Sloveniji;
b) dokazilo, da je tujec zaposlen pri dobavitelju opreme ali pri njegovem pogodbenem partnerju;
c) kopija dokumenta, s katerim se izkazuje identiteta tujca;
4. dokazila k prijavi tujcev iz 27. člena ZZDT:
a) kopija zaprosila domačega naročnika storitev za nujno odpravo ali preprečitev škode;
b) dokazilo, da je tujec zaposlen pri tujem izvajalcu, ki odpravlja škodo;
c) spisek tujcev z osebnimi podatki.
III. ODJAVA DELA TUJCEV
8. člen
Odjava dela tujcev je vezana na primere, ko delo tujca preneha pred iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja in na primere, ko nastopijo pogoji iz osmega oziroma enajstega odstavka 8. člena ZZDT.
V vseh drugih primerih odjava dela tujcev ni potrebna, ker z iztekom veljavnosti delovnega dovoljenja prenehajo obstojati tudi pogoji za nadaljnje delo tujca.
9. člen
V primerih iz prejšnjega člena zavezanec prijavi prenehanje dela tujca pri tisti službi zavoda, pri kateri je bila opravljena prijava.
Zavezanec opravi odjavo dela tujca na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Odjavo dela tujca je zavezanec dolžan opraviti najkasneje v treh dneh po prenehanju dela tujca.
Ob odjavi dela tujca zavezanec pristojni službi zavoda vrne delovno dovoljenje, ki je bilo podlaga za prijavo dela tujca.
Zavod zavezancu izda potrdilo o odjavi dela tujca.
10. člen
Kadar nastopijo primeri iz osmega odstavka 8. člena ZZDT, odjavo dela tujca po uradni dolžnosti opravi pristojna služba zavoda, ki je vodila postopek za odvzem oziroma razveljavitev delovnega dovoljenja.
IV. OBDELAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV
11. člen
Zavod v postopku izvajanja prijav in odjav dela tujcev zagotovi vse potrebne podatke in obdelave, ki omogočajo organom in službam, ki sodelujejo pri izvajanju ZZDT, vpogled v podatkovno bazo, strukturo in številčno stanje tujcev, ki so na podlagi delovnih dovoljenj ali pogodb o delu prijavljeni ali odjavljeni pri zavodu.
12. člen
Zavod mesečno obdeluje zbrane podatke o prijavi in odjavi dela tujcev, podatke primerja s podatki o izdanih delovnih dovoljenjih v okviru posameznih namenov, po katerih se razdeljuje kvota delovnih dovoljenj, in o rezultatih obvešča Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Inšpektorat Republike Slovenije za delo, na zahtevo pa tudi druge organe in službe, ki so povezani z izvajanjem ZZDT.
13. člen
Inšpektorat Republike Slovenije za delo v okviru izvajanja nadzorstvene funkcije tekoče obvešča centralno službo zavoda o kršilcih ZZDT in o vrsti izrečene kazni posameznemu kršilcu, zavod pa mu v ta namen zagotovi potrebne podatke.
14. člen
Pristojni organ Ministrstva za notranje zadeve centralni službi zavoda zagotavlja in posreduje podatke o tujcih, ki jim je z določenim datumom predčasno prenehalo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, izdano na podlagi veljavnega delovnega dovoljenja.
15. člen
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije centralni službi zavoda zagotavlja in posreduje podatke iz evidence o zavarovanih tujcih.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003/01
Ljubljana, dne 25. januarja 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost