Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

444. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2000, stran 665.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 93. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 16. redni seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2000 (Uradni list RS, št. 67/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinski proračun za leto 2000 obsega 269,716.691,31 SIT, in sicer v:
-----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             V SIT
 I. Skupaj prihodki               214,840.398,96
 II. Skupaj odhodki                269,716.691,31
III. Proračunski presežek (I.–II.)        –54,876.292,40
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev              -
 V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)         – 
VII. Skupni presežek (prihodki minus odhodki)
   ter saldo prejetih in danih posojil (I.+IV.)–(II.+V.)
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
 IX. Odplačila dolga                      –
  X. Neto zadolževanje                     –
 XI. Povečanje sredstev na računih               –
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
   Stanje sredstev ob koncu
   preteklega leta                54,876.292,35
-----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-004/99
Cerkvenjak, dne 27. decembra 2000.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l. r.

AAA Zlata odličnost