Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

456. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1999, stran 679.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet Občine Grosuplje na 22. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1999.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 1999 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:               SIT
  prihodke v višini                1.572,181.864,45
  odhodke v višini                1.626,501.753,75
  presežek prihodkov nad odhodki v višini      –54,319.889,30
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
  prejemke v višini                  4,204.716,60
  izdatke v višini                  30,500.000,00
  prejeta minus dana posojila in spremembe
  kapitalskih deležev v višini           –26,295.283,40
c) v računu financiranja:
  prejemke v višini                 26,785.865,00
  izdatke v višini                  6,802.607,52
  neto zadolževanje proračuna            19,983.257,48
d) prenos sredstev na računu iz leta 1998       74,866.944,60
e) povečanje sredstev na računu            14,235.029,38
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
Rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 1999 izkazujejo:
– prihodke v višini               19,508.206,98 SIT,
– odhodke v višini                2,263.717,00 SIT,
– presežek prihodkov nad
 odhodki v višini               17,244.309,98 SIT.
3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu, ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun Občine Grosuplje za leto 2000, in sicer na postavko sredstva na računih.
Presežek prihodkov in odhodkov rezerv, ugotovljen v prejšnjem členu, se prenese v rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 2000.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-3/98
Grosuplje, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost