Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

471. Program priprave za zazidalni načrt Breg-Gmajna (območje ob Savinji), stran 711.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na 16. redni seji z dne 6. 12. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za zazidalni načrt Breg-Gmajna (območje ob Savinji)
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
Z veljavnimi prostorsko ureditvenimi pogoji za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2, ki na podlagi 128. člena statuta Občine Polzela valja tudi na območju Občine Polzela, je za območje Breg-gmajna; območje ob Savinji z oznako B12 predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta. Predlagana namembnost tega območja je stanovanjska gradnja. V veljavnem prostorskem planu – dolgoročni plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96 in 72/97), spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Polzela (Uradni list RS, št. 49/99), je območje že opredeljeno kot stavbno zemljišče.
V zazidalnem načrtu je potrebno vključiti obstoječe stanovanjske objekte, ter obravnavati in predvideti nove stanovanjske objekte vključno s vso komunalno infrastrukturo.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave
Območje urejanja vključuje travniške površine med odlagališčem – deponija gradbenega materiala na jugu, reko Savinjo na zahodu ter na severu obstoječe stanovanjsko naselje Breg in meri ca. 2,2 ha. Vanj so vključena zemljišča s parcelnimi številkami: 626/1, 626/2, 626/3, 626/4, 626/5, 626/6, 626/7, 626/8, 329/203, 329/288, 329/42, 329/246, 329/245, 329/193, 329/172, 329/171, 329/170, 329/300, 329/299, 329/289, 329/175, 329/131, 329/132, 329/202, 329/133, 329/44, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4 vse v katastrski Občini Orla vas.
Kolikor se bo pri izdelavi zazidalnega načrta pokazalo, da je zaradi predlaganih ureditev potrebno območje še razširiti, oziroma v območje obdelave vključiti sosednja zemljišča, se meja območja ustrezno korigira. Enako se lahko meja korigira v primeru zmanjšanja navedenega območja.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97).
2. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodna mnenja oziroma soglasja k osnutku in predlogu zazidalnega načrta:
– JP Komunala Žalec,
– JP Elektro PE Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Celje, izpostava Žalec,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje,
– Občina Polzela – za področje lokalnih cest,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina,
– ELES, Elektro-Slovenija d.o.o..
Kolikor se v postopku ugotovi, da so potrebna soglasja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteta, se le-ta pridobe v postopku.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave in sprejemanja:
– V roku enega meseca po veljavnem programu, se pristopu k izbiri izvajalca. Naročnik – z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o izdelavi,
– v roku 60 dni po podpisu pogodbe se izdela Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (vključno s pridobitvijo mnenj oziroma soglasij),
– v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi in izdelanimi stališči do morebitnih pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve se izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– 7 dni po sprejemu ZN na občinskemu svetu izvajalec kompletira izdelan dokument in ga preda pristojni službi občinske uprave,
– s pripravo osnutka sprememb in dopolnitev ZN se prične po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem,
– po ugotovitvi občinske službe in obravnavi na odboru za prostorsko planiranje in komunalo, da osnutek vsebuje vse sestavine predpisan s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek obravnava in izvede javno razgrnitev,
– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se organizira na sedežu Občine Polzela za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Polzela,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve,
– po končani javni razgrnitvi župan občine zavzame stališča do podanih pripomb in predlogov ter zadolži pristojno službo za pripravo predloga,
– župan Občine Polzela posreduje predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v sprejem in potrditev,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Polzela. Koordinator pri izdelavi je župan občine in pristojna služba občinske uprave.
5. člen
Ta program začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 350-05/015/00
Polzela, dne 6. decembra 2000.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost