Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2001 z dne 1. 2. 2001

Kazalo

462. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990, oboje za območje Mestne občine Kranj, dopolnitev 2001, stran 682.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in posledično 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne občine Kranj dne 5. 1. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990, oboje za območje Mestne občine Kranj, dopolnitev 2001
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990, oboje za območje Mestne občine Kranj, dopolnitev 2001 (v nadaljevanju besedila: “spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine Kranj”),
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj,
– terminski plan in postopek sprejemanja prostorskega plana Mestne občine Kranj.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine:
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na določitev novih stavbnih zemljišč na območju občine zaradi potreb po novih površinah za razvoj posameznih programov z ureditvijo prometnega režima na območju mestnega središča Kranja.
3. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj:
– ugotovitev gospodarskih trendov in trendov razvoja posameznih strukturiranih območij,
– opredelitev strategije razvoja dejavnosti v prostoru,
– opredelitev potreb po novih površinah za razvoj posameznih programov, glede na številne individualne pobude občanov za pridobitev novih stavbnih zemljišč, ki jih ni bilo moč upoštevati pri zadnjih spremembah plana,
– določitev hierarhije naselij glede na novo lokalno organiziranost,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca,
– dopolnitev kategorizacije in sprememba razvrstitve najboljših kmetijskih zemljišč,
– pridobitev elementov varovanja naravne in kulturne dediščine ter naravnih resursov,
– pridobitev elementov razvoja prometne infrastrukture,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS.
Za določitev novih ureditvenih območij se izdelajo strokovne podlage za utemeljitev širjenja poselitve, in sicer:
– analiza dosedanjega razvoja, stanja in razvojnih teženj,
– analiza demografskih, funkcijskih, gospodarskih in okoljskih značilnosti ter na podlagi le-teh usmeritve in merila za razvoj.
Strokovne podlage s področij varovanja naravne in kulturne dediščine podata resorna ministrstva t.j. Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor oziroma se ob predhodni odobritvi obeh uporabijo strokovne osnove ZVNKD iz Kranja izdelane v letu 2000.
Kolikor bo iz predhodnih mnenj resornih ministrstev razvidno, da so potrebne še druge strokovne podlage se le ta pridobijo v tem postopku.
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine Kranj se uskladijo z obveznimi izhodišči na področjih energetike, vodnega gospodarstva, poselitve ter naravne in kulturne dediščine, skladno s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine se izdelajo v digitalni obliki.
4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj so določeni v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS za obdobje 1986–1990, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 11/99 dne 19. 2. 1999 in začele veljati dne 6. 3. 1999 ter strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdlPSDP, Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije.
Urad za prostorsko planiranje MOP je v citiranem strokovnem priporočilu namreč opredelil ministrstva, ki so pristojna za obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za pripravo prostorskih sestavin planskih aktov občin. Ta ministrstva so:
1. za področje kmetijstva in gozdarstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. za področje vodnega gospodarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor
3. za področje varovanja okolja
– Ministrstvo za okolje in prostor
4. za področje varstva kulturne dediščine
– Ministrstvo za kulturo
5. za področje varstva naravne dediščine
– Ministrstvo za okolje in prostor
6. za področje rudarstva
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
7. za področje prometa in zvez
– Ministrstvo za promet in zveze
8. za področje energetike
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
9. za področje poselitve
– Ministrstvo za okolje in prostor
10. za področje obrambe in zaščite
– Ministrstvo za obrambo
Mestna občina Kranj tako na podlagi priporočila UPP MOP konkretizira sledeče subjekte, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Kranj:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva in gozdarstva,
2. Zavod za gozdove, OE Kranj, c. Staneta Žagarja 27b, Kranj – za področje gozdarstva,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj – za področje vodnega gospodarstva,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – za področje varovanja okolja,
5. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj – za področje varstva kutlurne dediščine,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – za področje varstva naravne dediščine (v vednost tudi ZVNKD Kranj),
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana – za področje poselitve,
8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova ul. 5, Ljubljana – za področje rudarstva in energetike,
9. Ministrstvo za promet in zveze, Langusova ul. 4, Ljubljana – za področje prometa in zvez oziroma Mestna občina Kranj za občinske ceste,
10. Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a – za področje nadzorovane rabe zračne plovbe,
11. Javno podjetje Komunala Kranj, Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odplak,
12. Telekom Slovenije – PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, Kranj – za področje telekomunikacij in zvez,
13. Elektro Gorenjske – PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj – za področje distribucije električne energije,
14. EGS – RI, Vetrinjska 2, Maribor – za področje prenosa električne energije,
15. Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
16. Domplan d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, Ljubljana – za področje lokalne distribucije zemeljskega plina,
17. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana – za področje obrambe in zaščite,
18. TELE-TV, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj – za področje kabelsko komunikacijskega sistema,
19. druge organizacije, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi.
Resorna ministrstva za posamezna področja morajo svoje pogoje podati v tridesetih dneh od vključitve Mestne občine Kranj v postopek zbiranja oziroma od dneva podane zahteve po posredovanju morebitnih pogojev. Kolikor le-ta v tem roku ne bodo posredovala pisnih pripomb (smernic, usmeritev, pogojev in kriterijev) se bo smatralo, da jih nimajo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj ugotovi, da je potrebno pridobiti še druga dodatna predhodna mnenja, pogoje ali soglasja, se le-te pridobi v tem postopku.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja:
– V roku enega meseca po pričetku priprave razvojnega programa Mestne občine Kranj župan sklene pogodbo z izbranim izvajalcem za izdelavo prostorskega plana.
– Posreduje se ankete vsem pomembnejšim nosilcem razvoja v občini, da posredujejo svoja izhodišča. Rok je en mesec.
– Pripravi se javni poziv v sredstvih javnega obveščanja za vse občane, organizacije in društva, da lahko podajo pobude – vloge za posege v prostor. Rok je en mesec.
– Občinska strokovna služba v sodelovanju z izbrano izvajalsko organizacijo pridobi predhodna mnenja resornih ministrstev v roku dveh mesecev po podpisu pogodbe.
– Izbrana izvajalska organizacija izdela osnutek sprememb in dopolnitev plana za prvo obravnavo v roku 120 dni po prejemu vseh strokovnih podlag in pogojev.
– Mestni svet sprejme sklep o javni razgrnitvi. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. Osnutek bo javno razgrnjen na sedežu mestne občine in na prizadetih krajevnih skupnostih, kjer lahko vsi zainteresirani podajo svoje pripombe
– V roku enega meseca od zaključka javne razgrnitve izdelovalec in strokovna služba občinske uprave zavzemata do pripomb in predlogov svoja stališča.
– Stališča se posredujejo v predhodno obravnavo na projektni svet, ki ga imenuje župan ob pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj. Mestni svet obravnava in s sklepom potrdi stališča.
– Izvajalska organizacija v roku enega meseca od prejema stališč mestnega sveta pripravi dopolnjen osnutek odloka za drugo obravnavo.
– Dopolnjen osnutek občinska služba v sodelovanju z izvajalsko organizacijo posreduje sektorskim upravljalcem prostora, zbere soglasja ter ga po potrebi dopolni s pogoji teh soglasodajalcev.
– Župan dopolnjen osnutek odloka dostavi na MOP, Urad RS za prostorsko planiranje z namenom pridobitve sklepa Vlade RS o ugotovitvi skladnosti prostorskega plana občine z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS.
– Po pridobitvi sklepa Vlade RS strokovna služba občinske uprave pripravi usklajen predlog odloka za sprejem na mestnem svetu.
– Po sprejemu odloka strokovna služba občinske uprave pripravi odlok za objavo v Uradnem listu RS.
– Po objavi izvajalska organizacija pripravi končni elaborat prostorskega plana Mestne občine Kranj in ga dostavi občini.
– Občinska strokovna služba končne elaborate dostavi na urad za prostorsko planiranje in upravni enoti v Kranju.
6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Kranj so zagotovljena sredstva v proračunu občine.
7. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0038/01-104/01-41/03
Kranj, dne 5. januarja 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost