Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

479. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 740.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi petega odstavka 11. člena ter drugega odstavka 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 48/00) se na koncu drugega odstavka 6. člena črta pika, doda vejica in naslednje besedilo:
»pri tem se upoštevajo popravki, ki so bili knjiženi v poslovnih knjigah in se nanašajo na otvoritveno bilanco za leto 2000.«
2. člen
V PRILOGI 1/B »Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil« se v obrazcu v stolpcu 9 seštevek naveden v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(3+5-6-7+8)«.
3. člen
V PRILOGI 2 »Bilanca prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov se naziv obrazca spremeni tako, da se glasi:
»Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov«.
4. člen
V PRILOGI 2/B »Izkaz računa financiranja« se obrazec v stolpcu 2, oznaka za AOP 379, v oklepaju dopolni tako, da se glasi:
»(267+338+377) – (268+339+378)«.
5. člen
V PRILOGI 2/B »Izkaz računa financiranja« se obrazec v stolpcu 2, oznaka za AOP 380, v oklepaju dopolni tako, da se glasi:
»(268+339+378) – (267+338+377)«.
6. člen
V PRILOGI 3/A-2 »Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov« se v stolpcu 2, oznaka za AOP 511, v oklepaju dopolni tako, da se glasi:
»(473+491+509) – (474+492+510)«.
7. člen
V PRILOGI 3/A-2 »Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov« se v stolpcu 2, oznaka za AOP 512, v oklepaju dopolni tako, da se glasi:
»(474+492+510) – (473+491+509)«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-7/01
Ljubljana, dne 26. januarja 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost