Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

521. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja), stran 805.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in učitelji praktičnega pouka v izobraževalnem programih srednjega poklicnega izobraževanja vzdrževalec tekstilij in vzdrževalec tekstilij (dualna organizacija izobraževanja), ki ju je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbama, št. 011-59/00 in št. 011-60/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Materiali
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilne tehnologije, tekstilstva ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, konfekcijske tehnike ali kemijske tehnologije – smer usnjarsko predelovalna tehnologija.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
2. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, tekstilstva, tekstilne tehnologije ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije, tekstilstva, tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz kemije ali kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo, opravljeno po programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije (ali fizike) oziroma drugih predmetov s kemijskega (ali fizikalnega) predmetnega področja.
3. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike, računalništva z matematiko, matematike – smer računalništvo z matematiko, uporabne matematike, organizacije dela – smer organizacijska informatika, ekonomije – organizacijsko upravljalska smer, sociologije – smer družboslovna informatika ali matematike in računalništva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnologije ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike, če ima končan program izpopolnjevanja iz računalništva ali je imel v dodiplomskem študijskem programu najmanj 150 ur računalništva.
4. Osnove ekonomike
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije, organizacije dela, tekstilstva, tekstilne tehnologije ali oblikovanja tekstilij in oblačil ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management, upravljanje in poslovanje, tekstilstvo, tekstilna tehnika ali konfekcijska tehnika.
5. Psihologija dela
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.
6. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kemije ali tekstilstva ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz področja kemije ali tekstilstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kemičnega čiščenja.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu tekstilec (IV/8), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0271/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost