Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2001 z dne 2. 2. 2001

Kazalo

519. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu laboratorijski tehnik, stran 803.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu laboratorijski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu laboratorijski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 603-82/99 (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Zdravstvena vzgoja in somatologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine ali biologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike, defektologije ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz zdravstvene nege.
Za vsebine somatologije je lahko učitelj tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine, stomatologije ali biologije.
2. Mikrobiologija in epidemiologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program mikrobiologije, biologije, medicine ali farmacije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
3. Hematologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz farmacije, biologije ali medicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
4. Klinična kemija in biokemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, farmacije, medicine, biologije ali biokemije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije ali laboratorijske biomedicine.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
5. Analizna kemija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali farmacije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
6. Laboratorijske tehnike v patologiji
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medicine ali biologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz laboratorijske biomedicine.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz biologije, mikrobiologije, farmacije, medicine, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije ali laboratorijske biomedicine.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja laboratorijske tehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz laboratorijske tehnike, farmacije ali kemije.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu laboratorijski tehnik (V/33), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0269/2000
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost