Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2278. Uredba o carinskih organih, pri katerih je mogoče cariniti kemikalije

Sklepi

2279. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
2280. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija
2281. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave
2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije

MINISTRSTVA

2283. Odredba o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo

OBČINE

Gorišnica

2284. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Gajevci
2285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Gorišnica
2286. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica

Grosuplje

2287. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
2288. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje v letu 2000
2289. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987., 1990., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998

Ivančna Gorica

2290. Poročilo o izidu predčasnih volitev v Svet krajevne skupnosti Stična

Kobilje

2291. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi občinskega samoprispevka na območju Občine Kobilje

Komen

2292. Odlok o občinskih cestah

Kranj

2293. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič-Kokrica, pododsek Mlaka-Kokrica

Krško

2294. Odlok o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško

Litija

2295. Odlok o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija

Ljubno ob Savinji

2296. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji
2297. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji

Loška dolina

2298. Sklep o razveljavitvi sklepa o načinu, roku ter obrazcu za dajanje podpore zahtevi za razpis naknadnega referenduma o spremembi 19. člena v odloku o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina

Loški Potok

2299. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 1999
2300. Odlok o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik
2301. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-1990

Mirna Peč

2302. Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč

Murska Sobota

2303. Pravilnik gospodarjenja na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Črnske meje, Krog in Fazanerija

Oplotnica

2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica

Slovenska Bistrica

2305. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge

Šentjernej

2306. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjernej za leto 1999

Šentjur pri Celju

2307. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2000

Tišina

2308. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Tišina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti