Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2308. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Tišina, stran 6580.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 18. redni seji dne 5. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Tišina določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Tišina.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Občina Tišina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so člani Športne zveze Tišina,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so registrirani vsaj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva,
– da so registrirani najmanj eno leto.
4. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva in klubi, ki imajo urejeno evidenco članstva in plačano članarino,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva ali klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje programskih nalog športa se iz sredstev proračuna Občine Tišina sofinancirajo naslednje vsebine:
– šport predšolskih in osnovnošolskih otrok,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport v društvih in klubih, ki ima značaj športno-rekreativne vadbe,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– priznanja športnikom in športnim delavcem,
– vzdrževanje športnih objektov,
– športne prireditve,
– dejavnosti kategoriziranih športnikov.
6. člen
Poleg sofinanciranja športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na področju športa. Medsebojne obveznosti med občino in investitorjem se uredijo z ustrezno pogodbo.
7. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina, zbrane predloge obdela Športna zveza in pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun. Izbor programov in predlog delitve sredstev potrdi skupščina ŠZ. Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev v skupine po programih,
– razvrstitev športnih društev v razrede, upoštevajoč razširjenost in uspešnost,
– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov obseg.
8. člen
Župan sklene pogodbo z izvajalci športnih programov. Pogodba opredeljuje realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti s pogodbo se jim ukinejo finančna sredstva.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila in normativi za vrednotenje programov športa v občini.
10. člen
Spremembe in dopolnitev tega pravilnika se uveljavljajo enako, kot velja za njegov sprejem.
11. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Tišina.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/00
Tišina, dne 8. maja 2000.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost