Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2295. Odlok o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija, stran 6562.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 12. seji dne 24. 1. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Litija (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja zavod na področju pospeševanja celostnega razvoja s poudarkom na razvoju zaposlitvenih potencialov in razvoju podjetništva – Podjetniški center Litija (v nadaljevanju besedila: podjetniški center). Namen ustanovitve zavoda je opravljanje nalog skladnega regionalnega razvoja.
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime, sedež in pravni status podjetniškega centra,
– dejavnost podjetniškega centra,
– organe podjetniškega centra,
– sredstva, ki so podjetniškem centru zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo podjetniškega centra,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo podjetniškega centra,
– pravice, obveznosti in odgovornosti podjetniškega centra v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja podjetniškega centra,
– odgovornosti ustanovitelja za obveznosti podjetniškega centra,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Litija. Ustanovitelj ima sedež na Jerebovi ulici 14, Litija.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS PODJETNIŠKEGA CENTRA
4. člen
Ime zavoda: Podjetniški center Litija.
Skrajšano ime zavoda: PCL.
Sedež zavoda: Litija, Jerebova ulica 8.
Sestavni del imena je tudi znak in grafična oblika imena. Oblika znaka in grafična oblika imena se določi s statutom.
5. člen
Podjetniški center Litija lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora podjetniški center uporabljati ime iz 4. člena tega odloka.
6. člen
Soustanoviteljice podjetniškega centra so lahko tudi druge lokalne skupnosti in pravne osebe.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
7. člen
Podjetniški center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot ji določata zakon in ta odlok.
IV. DEJAVNOST PODJETNIŠKEGA CENTRA
8. člen
Podjetniški center opravlja naslednje naloge:
– organiziranje lokalne razvojne koalicije-partnerstva in koordinacija aktivnosti pri pospeševanju socialno-ekonomskega razvoja celotnega območja predvsem na področju malega gospodarstva, turizma, kmetijstva in razvoja skupnosti,
– izvajanje programov, ki jih bosta na podjetniški center prenesla Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Zavod RS za zaposlovanje in drugi,
– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne razvojne strategije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in potencialnim podjetnikom,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov, objektov in zemljišč primernih za razvoj gospodarstva,
– koordinacija in oblikovanje celovite turistične ponudbe območja in izvajanje promocijskih aktivnosti ter opravljanje nalog turistično informacijskega centra,
– informiranje in prenos informacij do vseh partnerjev.
Podjetniški center opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebne za njen obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
Dejavnost Podjetniški center Litija po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
Šifra   Naziv dejavnosti
K/72.30  Obdelava podatkov
K/72.40  Dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami
K/73    Raziskovanje in razvoj
K/74.11  Pravno svetovanje
K/74.12  Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijska dejavnost)
K/74.13  Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14  Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40  Ekonomsko propagiranje
K/74.50  Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
K/74.831  Prevajanje
K/74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833  Druga splošna tajniška opravila
K/74.841  Prirejanje razstav, sejmom in kongresov
K/74.843  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/75.130  Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje, poslovne dejavnosti
J/67.130  Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
M/80.42  Drugo izobraževanje
I/63.30  Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
O/91.12  Dejavnost strokovnih združenj
DE/22.13  Izdajanje revij in periodike
DE/22.15  Drugo založništvo
G/51.19  Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.488  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah, d.n.
V. ORGANI PODJETNIŠKEGA CENTRA
9. člen
Organi podjetniškega centra so:
– upravni odbor,
– direktor,
– programsko razvojni svet.
10. člen
Podjetniški center upravlja upravni odbor, ki šteje šest članov s pristojnostmi, določenimi z zakonom o zavodih in statutom podjetniškega centra.
Upravni odbor podjetniškega centra je sestavljen iz:
– treh predstavnikov ustanovitelja, ki jih predlaga občinski svet,
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga predlaga Območna obrtna zbornica Litija,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga predlagajo člani lokalne razvojne koalicije iz krogov strokovne javnosti in uspešnega malega gospodarstva.
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga predlaga območna enota Kmetijsko gozdarske zbornice Litija.
Občinski svet imenuje Upravni odbor, najkasneje v roku 3 mesecev.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
11. člen
Direktor predstavlja in zastopa podjetniški center, organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti najmanj višjo ali visoko izobrazbo, druge pogoje določa statut.
12. člen
Programsko razvojni svet je strokovni organ, ki je sestavljen iz partnerjev lokalne razvojne koalicije, uporabnikov storitev ter zunanjih članov. Sestava, način oblikovanja in naloge programsko razvojnega sveta se določijo s statutom podjetniškega centra v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Programsko razvojni svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu, določa strokovne podlage za program dela in razvoja podjetniškega centra, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili podjetniškega centra določene naloge.
13. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov iz 9. člena tega odloka določa statut.
VI. AKTI PODJETNIŠKEGA CENTRA
14. člen
Podjetniški center lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme upravni odbor.
Podjetniški center ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zavod.
15. člen
Splošne akte sprejema upravni odbor podjetniškega centra.
VII. SREDSTVA ZA DELO
16. člen
Za ustanovitev in začetek dela Podjetniškega centra se zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Litija.
17. člen
Podjetniški center si zagotavlja vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo iz:
– proračuna Občine Litija,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev,
– sredstev tuje in druge pomoči na državni ravni,
– sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih virov, ki so namenjeni dejavnosti zavoda,
– sredstev zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni vložiti sredstva, z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svojih podjetij.
18. člen
Podjetniški center samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja ter z drugimi lastnimi prihodki, o čemer seznani ustanovitelja v letnem poročilu o delu zavoda.
19. člen
Podjetniški center odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Podjetniški center samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti podjetniškega centra subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Občine Litija namenjena za delovanje podjetniškega centra.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki podjetniškega centra usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube podjetniškega centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev Podjetniškega centra, odloča ustanovitelj na osnovi predloga upravnega odbora.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
21. člen
Ustanovitelj ima do Podjetniškega centra Litija naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela podjetniškega centra,
– spremlja in nadzira namembnost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
22. člen
Pravice in obveznosti podjetniškega centra do ustanovitelja:
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov ustanoviteljev za razvoj dejavnosti, za katere je podjetniški center ustanovljen,
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa podjetniškega centra,
– do konca meseca novembra posreduje ustanovitelju ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
23. člen
Ustanovitelj in polnopravni člani podjetniškega centra lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusne spremembe v skladu z določili zakona o zavodih. Ustanovitelj oziroma polnopravni člani imajo pravico do izstopa iz podjetniškega centra pod pogoji, ki jih določa statut.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Do imenovanja direktorja podjetniškega centra opravlja naloge vršilec dolžnosti direktorja, vendar največ eno leto.
25. člen
Ob ustanovitvi Podjetniškega centra Litija ima upravni odbor pet članov. Po konstituiranju izpostave območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Litija, občinski svet na njen predlog imenuje šestega člana upravnega odbora.
26. člen
Podjetniški center Litija je organiziran kot zavod praviloma za obdobje enega leta, občinski svet o nadaljnjem pravnem statusu podjetniškega centra odloča ob obravnavi prvega letnega poročila o delu zavoda.
27. člen
V.d. direktorja lahko predlaga statut najkasneje v treh mesecih po imenovanju upravnega odbora.
28. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96).
29. člen
Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja podjetniškega centra najkasneje v 15 dneh po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-3/00
Litija, dne 24. januarja 2000.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost