Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2297. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji, stran 6565.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 14. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji
(Uradni list RS, št. 69/94)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za pripravo.
Cilj sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji je zagotovitev pogojev za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo prizidka k osnovni šoli.
II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji mora biti izdelan v skladu z 27., 28., 29. in 31. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu z navodili o vsebini PSP in PIA (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vrstni red aktivnosti:
– občina pripravi dokumentacijo za izbor izvajalca izdelave sprememb in dopolnitev UN;
– občinska komisija, na osnovi sprejetih ponudb izbere najugodnejšega izvajalca;
– izbrani izvajalec izdela osnutek sprememb in dopolnitev UN ter pridobi soglasja k osnutku;
– občina izvede postopek javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev UN (sklep o javni razgrnitvi, razgrnitev z javno razpravo, stališče do pripomb iz javne razgrnitve);
– izvajalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev UN;
– Občinski svet občine Ljubno sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji ter ga objavi v uradnem glasilu.
III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev so:
1. Javno podjetje Komunala Mozirje,
2. Telekom Slovenije, PE Celje,
3. Elektro Celje,
4. RS, MOP, Uprava za varstvo narave,
5. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju,
6. RS, MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava Celje,
7. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje,
8. RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje,
9. Občina Ljubno,
10. ostali soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
IV. TERMINSKI PLAN
4. člen
Terminski plan za izdelavo in sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji je naslednji:
1. izdelava osnutka 7 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem,
2. pridobivanje soglasij k osnutku 30 dni po podpisu pogodbe z izvajalcem,
3. javna razgrnitev osnutka:
3.1 sklep o javni razgrnitvi predvidoma 26. 5. 2000,
3.2 javna razgrnitev predvidoma od 26. 5. 2000 do 25. 6. 2000,
3.3 javna razprava predvidoma 19. 6. 2000,
3.4 izdelava poročila o pripombah in soglasjih ob končani javni razgrnitvi,
4. stališče do pripomb in soglasij ob končani javni razgrnitvi,
5. izdelava predloga 4 dni po prejemu stališč,
6. sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji:
6.1 obravnave predloga ob prejemu predloga,
6.2 sprejem odloka na Občinskem svetu občine Ljubno predvidoma 29. 6. 2000.
V. VIRI IN SREDSTVA ZA IZDELAVO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA NAČRTA LJUBNO OB SAVINJI V OBČINI LJUBNO
5. člen
Sredstva za izdelavo odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji bo Občina Ljubno zagotovila v svojem proračunu.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta program priprave odloka se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 350-03-00/00-01
Ljubno, dne 18. maja 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti