Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2305. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge, stran 6578.

Na podlagi 46.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96), odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica in statuta Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge je Svet krajevne skupnosti Vrhole–Preloge na seji dne 4. maja 2000 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge se razpiše referendum o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka v denarju za financiranje:
a) izgradnje hodnika za pešce Preloge–Vrhole v dolžini 1600m,
b) preplastitev in vzdrževanje cest ter postavitev potrebnih označb,
c) ureditev kanalizacije v Vrholah, Prelogah, Vinarju in Sevcu v celoti,
d) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah maj 2000 ocenjen na 63,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja   12,000.000 SIT
b) namenja   8,000.000 SIT
c) namenja   2,000.000 SIT
d) namenja   2,000.000 SIT
Razliko sredstev do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu in sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 18. junija 2000 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
4. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge.
5. člen
Samoprispevek bo uveden oziroma podaljšan za dobo štirih let, in sicer od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004.
6. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka gozdnih in ne gozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove–dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Vrhole–Preloge zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Krajevni skupnosti Vrhole–Preloge dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.
9. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Vrhole–Preloge in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v delovnem razmerju.
10. člen
Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Vrhole–Preloge pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja Nadzorni odbor krajevne skupnosti Vrhole–Preloge. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Vrhole–Preloge
G L A S O V N I C A
Na referendumu dne 18. 6. 2000 za uvedbo oziroma podaljšanje samoprispevka v denarju za dobo 4 leta, to je od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004 za financiranje programa v KS Vrhole–Preloge:
a) izgradnje hodnika za pešce Preloge–Vrhole v dolžini 1600m,
b) preplastitev in vzdrževanje cest ter postavitev potrebnih označb,
c) ureditev kanalizacije v Vrholah, Prelogah, Vinarju in Sevcu v celoti,
d) izvajanja nalog po sklepu sveta KS
g l a s u j e m
PROTI           	ZA
(pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi krajevna skupnost Vrhole–Preloge.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).
15. člen
Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vrhole, dne 4. maja 2000.
Predsednik
Sveta KS Vrhole–Preloge
Branko Petrič l. r.

AAA Zlata odličnost