Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica, stran 6576.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95 in 56/98) in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) ter 16. in 125. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 11. redni seji dne 11. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 43/92, 3/93 in 35/94), ki veljajo za območje Občine Oplotnica.
2. člen
V prvi alinei 4. člena a) Območje Pohorja se črtajo vsa območja naselij razen naslednja območja naselij:
4. Božje
5. Koritno
15. Malahorna
16. Markečica
17. Straža pri Oplotnici
18. Ugovec
19. Prihova
28. Dobriška vas
29. Pobrež
30. Dobrova
Druga alinea 4. člena b) Območje Dravskega polja se črta v celoti.
Tretja alinea 4. člena c) Območje Haloz se črta v celoti.
V četrti alinei 4. člena d) Ureditvena območja se črtajo vsa ureditvena območja naselij razen območje naselja:
– Oplotnica.
V četrti alinei 4. člena d) Ureditvena območja se doda alinea ureditveno območje naselja:
– Čadram.
Na koncu 4. člena odloka se doda točka e) z naslednjim besedilom:
e) Območje podeželja izven ureditvenih območij naselij:
– površine zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.
3. člen
V 7. členu se doda točka h) z naslednjim besedilom:
h) V coni območja podeželja izven ureditvenih območij naselja na površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, določenih z veljavnim družbenim planom, je dovoljena:
– gradnja individualnih stanovanjskih objektov, dozidave, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov,
– gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih in industrijskih objektov, dozidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov,
– gradnja novih, dozidave, adaptacije in nadomestne gradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo ter pomožnih gospodarskih objektov.
Zgoraj navedeni posegi v prostor so možni ob upoštevanju zakonskih, podzakonskih predpisov in mikrolokacijskih pogojev.
4. člen
V 10. členu se v 2. točki črta besedilo šeste alinee in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Do vsake parcele mora biti zagotovljen dostop do javne površine. Kolikor dostop ni zagotovljen preko zemljišča, ki je v lasti prosilca lokacije, mora biti dostop zagotovljen z listino, s katero je možno pravico uporabe zemljišča za dostop vknjižiti v zemljiško knjigo.
5. člen
Črta se v celoti besedilo 22. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 43/92) in se nadomesti z naslednjim besedilom:
Gradnja na I. in II. območjih kmetijskih zemljišč je:
– gradnja individualnih stanovanjskih objektov, dozidave, nadzidave, adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov,
– gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih in industrijskih objektov, dozidave, nadzidave ter adaptacije obstoječih objektov,
– gradnja novih, dozidave, adaptacije in nadomestne gradnje objektov za kmetijsko proizvodnjo ter pomožnih gospodarskih objektov.
Gradnja na I. in II. območjih kmetijskih zemljišč je možna pod naslednjimi pogoji:
– na I. območju kmetijskih zemljišč je možna gradnja nadomestnih objektov v območju funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta. Za določitev o nadomestni gradnji ni odločilno stanje vpisano v katastru, temveč je gradnja nadomestnega objekta možna le takrat, ko je po ogledu stanja na terenu ugotovljeno, da obstajajo vsaj še obodni zidovi objekta;
– na II. območju kmetijskih zemljišč je možna gradnja objektov na zemljiščih, ki niso večja od 2000 m2, ter so znotraj obstoječe gradbene strukture naselij, ki so s treh strani zazidana z objekti (stanovanjski in drugi objekti, cesta).
O presoji možnosti gradnje na I. in II. območju kmetijskih zemljišč odloča komisija za okolje in prostor, dopolnjena s strokovnim delavcem Občinske uprave občine Oplotnica, pristojnim za okolje in prostor.
6. člen
Zadnja alinea 24. člena se spremeni tako, da sedaj glasi:
Sestavni del odloka so grafične priloge. Meje, ki so osnova pri izvajanju tega odloka, so meje ureditvenih območij naselij in meje površin zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč območja podeželja izven ureditvenih območij naselij določene v kartografski dokumentaciji veljavnega dolgoročnega plana Občine Oplotnica – prostorski del.
7. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/93 in 35/94).
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013.11/2000
Oplotnica, dne 11. maja 2000.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti