Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2301. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986-1990, stran 6568.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na 10. redni seji dne 25. 4. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–1990
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 5/99) – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca in koordinatorja strokovnih aktivnosti priprave in izdelave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček:
– zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) – v nadaljevanju: ZUPr),
– navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85 – v nadaljevanju: NPA) ter
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 – v nadaljevanju: ZUNDPP).
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov bodo obravnavale novelacijo obstoječih prostorskih sestavin planskih aktov predvsem pa naslednja področja:
– analiza obstoječega stanja in razmejitve med kmetijskimi in gozdnimi površinami,
– sprememba namenske rabe prostora glede na pobude pravnih in fizičnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljiščv stavbna za potrebe gradnje, določitev novih ureditvenih območij naselij in načina urejanja prostora,
– dopolnitev območij vodnih virov in varstvenih pasov zanje, na podlagi strokovnih podlag dopolnitev omrežja komunalne infrastrukture,
– dopolnitev prometnega omrežja in zvez,
– določitev območij obrambe in zaščite,
– sprememba plana za naravno in kulturno dediščino.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25. in 39. člena NPA.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se določi po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil. Naloga nosilca je:
– pregled obstoječih občinskih planskih aktov,
– pregled obstoječih strokovnih podlag,
– izdelava odloka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov – tekstualnega in grafičnega dela,
– sodelovanje na javnih razpravah,
– priprava strokovnega poročila do pripomb iz javne razgrnitve,
– priprava strokovnega mnenja o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z republiškim prostorskim planom.
Kot koordinator postopka se določi:
– župan in strokovni delavci Občinskega urada občine Loški Potok in komisija za spremembo plana.
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno zaščito,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za področje varovanja okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, področje rudarstva,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, področje energetike,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
– Zavod za gozdove, Območna enota Kočevje,
– Kmetijski zavod Ljubljana, Kmetijska svetovalna služba,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Komunalno podjetje Komunala Ribnica,
– JP Elektro Ljubljana, p.o., PE Elektro Kočevje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Investicijsko tehnična služba,
– Pošta Slovenije,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne dediščine,
– krajevne skupnosti v Občini Loški Potok.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljavec sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njegovi pripravi. Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja, pogoje ali soglasja tudi drugih organov, se ta pridobi v postopku.
5. člen
Terminski plan
Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov.
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične, ko začne program veljati.
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu najkasneje deset mesecev po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Občinski svet občine Loški Potok sprejme sklep o (enomesečni) javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov po prejemu gradiva iz prejšnje točke, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter zbiranje pripomb. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Loški Potok. Razgrnitev traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi.
Javna obravnava se izvede na krajih razgrnitve v času trajanja javne razgrnitve.
Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti krajani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
Na podlagi pripomb iz javnih razprav in obravnav in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb, pripravi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča o pripombah.
Občinski svet po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje točke naloži županu oziroma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravka tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi. Dopolnjen osnutek posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, uradu za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
Župan Občine Loški Potok po prejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega akta oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga – vloge za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP posreduje dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem postopku.
6. člen
V primeru spremembe zakonodaje s področja prostorskega planiranja se pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok smiselno upoštevajo. Z zakonodajnimi spremembami, ki vplivajo na sprejem in pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Loški Potok se seznani tudi Občinski svet občine Loški Potok pred dokončnim sprejemom ustreznega odloka.
7. člen
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov Občine Loški Potok se predvidi proračunska sredstva v letu 2000.
8. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-01/00-1
Loški Potok, dne 26. aprila 2000.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti