Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2293. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič-Kokrica, pododsek Mlaka-Kokrica, stran 6558.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je župan Mestne občine Kranj dne 3. 5. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 na odseku 1134 Tržič–Kokrica, pododsek Mlaka–Kokrica
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Kranj je predvidena rekonstrukcija regionalne ceste na odseku Kokrica–Mlaka. Za predvideni poseg je bil že sprejet lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste R-322 (odsek: Kokrica-Mlaka) in lokalne ceste L-3812 (odsek: Kokrica–avtocesta). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/94.
Zaradi spremenjene trase, spremenjene stacionaže, spremembe križišča K2 in drugih sprememb je na odseku Kokrica–Mlaka od km 13 + 050 do km 14 + 270 v skupni dolžini 1220 m potrebno izdelati nov lokacijski načrt.
2. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot nosilec določi Oddelek za okolje mestne občine Kranj. Variante strokovne rešitve se ne izdelajo. Izvajalec bo izbran na podlagi zbiranja ponudb.
Sredstva za izdelavo lokacijskega načrta se zagotovijo v proračunu Mestne občine Kranj.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki dajo pogoje in soglasja k lokacijskemu načrtu so:
– Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – izpostava Kranj,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS – enota Gorenjske,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Kranj,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju,
– Direkcija RS za ceste,
– Mestna občina Kranj,
– Javno podjetje Komunala Kranj,
– Elektro Gorenjska – PE Kranj,
– Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Kranj,
– Domplan, d.d., PE Energetika,
– TELE TV.
K idejnemu projektu rekonstrukcije ceste R2-410 pridobljena soglasja, mnenja in stališča bo izdelovalec upošteval kot predhodne pogoje za izdelavo lokacijskega načrta.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od prejema zahteve.
4. člen
Posebne strokovne podlage
Lokacijski načrt se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag:
– revidiran idejni projekt,
– geološko in geotehnično poročilo,
– hidrološko in hidrotehnično poročilo,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih objektih in napravah,
– posestna analiza.
5. člen
Vsebina in obseg lokacijskega načrta
Lokacijski načrt bo obsegal:
a) Odlok o lokacijskem načrtu
b) Tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Kranj,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis rešitve ceste ter njeni vplivi na obstoječe objekte in naprave,
– opis prestavitev obstoječih in izgradnje novih komunalnih objektov in naprav,
– opis oblikovalskih rešitev ceste in obcestnega prostora,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu.
c) Grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov v M 1:5000
– prikaz širšega območja urejanja v M 1:5000,
– ureditvena situacija v M 1:500 s prikazom:
prikaz ureditvenega območja
funkcionalne in tehnične rešitve
ureditev hišnih priključkov oziroma uvozov
krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske, vodnogospodarske ureditve in rešitve,
– idejne rešitve prestavljenih in novih komunalnih objektov in naprav z usklajeno zbirno karto v M 1:500,
– karakteristične prečne profile,
– normalni vzdolžni profil,
– detajlno ureditev križišč,
– načrt gradbenih parcel.
d) Soglasja organov in organizacij.
6. člen
Terminski potek priprave lokacijskega načrta:
– strokovne podlage - maj,
– obravnava osnutka na Svetu Mestne občine Kranj - junij,
– javna razgrnitev - julij,
– stališča do pripomb - avgust,
– izdelava dopolnjenega osnutka in pridobitev soglasij - september,
– sprejem predloga na Svetu mestne občine Kranj - oktober.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 15/592/2000
Kranj, dne 3. maja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti