Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2300. Odlok o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik, stran 6567.

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 11. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) in na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je Občinski svet občine Loški Potok na 10. seji dne 25. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o razglasitvi partizanske bolnišnice Ogenjca v kraški jami za kulturni spomenik
1. člen
Za kulturni spomenik razglašamo enoto dediščine: EŠD: 12714 Travnik – partizanska bolnišnica Ogenjca v kraški jami.
Enota ima zaradi zgodovinskih, kulturnih, krajinskih in drugih lastnosti poseben pomen za Občino Loški Potok. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik z lastnostmi zgodovinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Skrivni bunker v jami Ogenjca je eno redkih ohranjenih skrivališč oziroma bunkerjev, ki so se gradili in uporabljali ob skoraj vseh partizanskih bolnišnicah. Namenjen je bil za evakuacijo težkih ranjencev v primeru nevarnosti odkritja s strani sovražnikove vojske. Bunker ponazarja način delovanja partizanske vojaške sanitete v Sloveniji in je prostor enega najbolj tragičnih in dramatičnih dogodkov v zgodovini partizanskega zdravstva. Zaradi redkosti, ohranjenosti in zgodovinske pričevalnosti sodi med kvalitetnejšo memorialno dediščino iz obdobja 2. svetovne vojne na Slovenskem.
3. člen
Meja varovanega območja spomenika je vrisana na topografski karti v merilu 1 : 5000, ki je sestavni del tega sklepa. Karto hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Vplivno območje spomenika obsega gozdne oddelke 9, 12, 10 in 11 v gozdnogospodarski enoti Loški Potok ter območje v širši okolici, na katerih bi bili postavljeni objekti, ki bi s svojo velikostjo, obliko in funkcijo lahko negativno vplivali na zaščitene elemente spomenika.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območje ter prostor, ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika;
– znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, ter nosilcev reklam, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine;
– prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za potrebe vzdrževanja in raziskovanja;
– prepovedano je odstranjevanje in spreminjanje vegetacije, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, krajinskih in zgodovinskih vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegov sestavni del ali odprti prostor je potrebno predhodno pisno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
Pristojni organ mora v dveh mesecih po pravnomočnosti tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660/00-2
Loški Potok, dne 26. aprila 2000.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti