Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2285. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Gorišnica, stran 6538.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 11. seji, dne 30. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Gorišnica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje kmetijstva v Občini Gorišnica se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine in bančnih sredstev.
3. člen
Ukrepi za razvoj kmetijstva izhajajo iz:
– ukrepov za varovanje okolja in vzdrževanja urejenosti kmetijske krajine,
– ukrepov za prenos znanja in trženja v kmetijstvu,
– ukrepov za zaščito, posodobitev, razširitev, modernizacije in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
4. člen
Upravičenci do sredstev za razvoj kmetijstva so fizične osebe (kmetje), občani Občine Gorišnica, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo, predelavo in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Upravičenci do sredstev so tudi društva, združenja in družbe registrirane s področja kmetijstva s sedežem v Občini Gorišnica.
5. člen
Ukrepi za varovanje okolja in vzdrževanje kmetijske krajine predstavljajo:
A1 – podpora ekološkemu kmetovanju
A2 – podpora integrirani pridelavi in predelavi v sadjarstvu, vinogradništvu in zelenjadarstvu
A3 – sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov
A4 – podpora čebelarstvu
A5 – podpora urejanju kmetijskih zemljišč
A6 – podpora analize zemlje in krme
A1 PODPORA EKOLOŠKEMU KMETOVANJU
Namen ukrepa:
Ohraniti kmetijstvo na slovenskem podeželju v obliki, da omogočimo zdravo preživetje ljudi, obvarovanje narave pred negativnimi vplivi kmetovanja in ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora.
Podpora ekološkemu kmetovanju se financira po ha kmetijskega zemljišča.
Pogoji: Za uveljavitev podpore je potrebno predložiti:
– potrdilo, da je kmetija član ekološkega združenja,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zemljiškoknjižni izpisek, notarsko overjena najemna pogodba),
– certifikat kontrolne službe kmetijskega zavoda Maribor o izpolnjevanju pogojev ekološkega kmetovanja,
– zahtevke vlagajo fizične osebe,
– prosilec je upravičen do podpore v prehodnem obdobju do 5 let.
A2 PODPORA INTEGRIRANI PRIDELAVI IN PREDELAVI V SADJARSTVU, VINOGRADNIŠTVU IN ZELENJADARSTVU
Namen ukrepa:
Vzpodbujati potencialne onesnaževalce kmetijskega prostora k uporabi okolju prijaznejših postopkov – integrirane pridelave sadja in vrtnin. Ukrep je v obliki finančne podpore na ha kmetijskega zemljišča.
Pogoji:
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zemljiško knjižni izpisek, notarsko overjena najemna pogodba),
– certifikat kontrolne službe Kmetijskega zavoda Maribor o izpolnjevanju pogojev integrirane pridelave sadja in vrtnin,
– zahtevke vlagajo fizične osebe, prosilec je upravičen do podpore v prehodnem obdobju do 5 let.
A3 SOFINANCIRANJE TESTIRANJA ŠKROPILNIC IN PRŠILNIKOV
Namen ukrepa:
Testiranje traktorskih škropilnic in pršilnikov zaradi okolju prijaznejše pridelave hrane in smotrnejše rabe fitofarmacevtskih sredstev.
Pogoji:
– stroški testiranja traktorskih škropilnic in pršilnikov se pokrivajo v višini do 50%,
– potrdilo ali certifikat o opravljenem preizkusu testiranja škropilnic ali pršilnikov,
– zahtevke vlagajo fizične in družbe registrirane s področja kmetijstva.
A4 PODPORA ČEBELARSTVU
Namen ukrepa:
Ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin ter zdravstvenega varstva čebel.
Pogoji:
– zahtevke vlagajo čebelarska društva s poročilom izvedenih ukrepov. Zahtevku je potrebno priložiti ustrezne račune, ki bremenijo program izvedenih ukrepov in seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
A5 PODPORA UREJANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – NIŽINSKE MELIORACIJE IN AGROMELIORACIJE
Namen ukrepa:
Ohranjanje in izboljšanje proizvodne sposobnosti zemljišč z ukrepi osuševanja, čiščenja in košnje melioracijskih jarkov, ureditvijo zaščitnih pasov in sanacijo plazov, od 0,30 ha do 4 ha.
Pogoji:
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje za predvideni poseg v kmetijski prostor,
– minimalna udeležba lastnikov kmetijskih zemljišč v višini 40% (tudi v delu in materialu) predračunske vrednosti,
– prednost pri izvajanju urejanja kmetijskih zemljišč bodo imeli lastniki kmetijskih zemljišč z večjo lastno udeležbo na kmetijsko zaokroženem področju,
– zahtevek pripravi kmetijska svetovalna služba z opisom del ter vrisom posegov v mapno kopijo in program urejanja zemljišča s finančno konstrukcijo,
– programi se sofinancirajo do 30% vrednosti ureditve zemljišča s predložitvijo računov za porabljene storitve in material,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
APNENJE TAL:
Namen ukrepa:
– izboljšanje rodovitnosti tal z meliorativnim gnojenjem s kalcijem, povečanje dostopnosti hranil za zvišanje PH vrednosti do 5,5.
Pogoji:
– analiza tal od pooblaščenega zavoda,
– letno je mogoče apniti največ do 5 ha zemljišč na kmetijo,
– sofinancira se do 70% cene karbonatcijskega mulja ali apnenčeve moke brez prevoza,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
A6 PODPORA ANALIZI ZEMLJE, KRME, LISTOV IN PLODOV
Namen ukrepa:
– zmanjšati stroške pridelovanja in zmanjšati onesnaževanje kmetijskega prostora s pravilno uporabo manjkajočih hranil in pravilna uporaba pesticidov,
– analiza krme, silaže in krmnih mešanic kot pomoč za sestavo cenejših krmnih obrokov in racionalno porabo močnih krmil.
Pogoji:
– stroški analize zemlje, krme, plodov in listov se financirajo v višini do 50%, zahtevku je potrebno priložiti kopijo računa pooblaščenega zavoda, zahtevke vlagajo lastniki zemljišč – fizične osebe.
6. člen
Ukrepi za prenos znanja in trženja v kmetijstvu predstavljajo:
B1 Podpora izobraževanju kmetov
B2 Podpora izvedbi demonstracijskih poskusov
B3 Podpora trženju predstavitve kakovostnih kmetijskih proizvodov in živali
B1 PODPORA IZOBRAŽEVANJU KMETOV
Namen ukrepa:
Vzpodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov in gospodinj na predavanjih, tečajih in strokovnih ekskurzijah.
Pogoji:
– za predavanje in tečaje se pokrivajo stroški predavateljev po sprejetem programu Kmetijske svetovalne službe in društev,
– za strokovne ekskurzije se po programu pokrivajo stroški prevoza in strokovnega vodenja,
– zahtevke vlaga organizator s predložitvijo računa in programa ter seznama udeležencev oziroma prejemnikov,
– za strokovno usposabljanje nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji po sprejetem programu se sofinancirajo stroški do 50%.
B2 PODPORA IZVEDBI DEMONSTRACIJSKIH POSKUSOV
Namen ukrepa:
Vzpodbujanje hitrejšega prenosa novejših kmetijskih znanj v praksi.
Pogoji:
– sofinancirajo se stroški reprodukcijskega materiala dogovorjenih gnojilnih, sortnih herbicidnih in fungicidnih poskusov,
– zahtevke vlaga fizična oseba s priložitvijo računa in s poročilom kmetijsko svetovalne službe opravljenega poskusa.
B3 PODPORA TRŽENJU – PREDSTAVITVI KAKOVOSTNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVALI
Namen uporabe:
Vzpodbujanje promocije kakovostnih kmetijskih proizvodov in živali na zahtevnejših trgih in sejmih s ciljem širitve trga in doseganjem večje ekonomičnosti pridelave.
Pogoji:
– pokriva se do 50% stroškov najemnine sejemskega prostora,
– prednost pri dodelitvi sredstev ima skupen nastop proizvajalcev,
– zahtevku je potrebno priložiti projekt predstavitve in račun za najemnino sejemskega prostora,
– zahtevek vlagajo fizične osebe, društva in družbe registrirane s področja kmetijstva v Občini Gorišnica.
7. člen
Ukrepi za zaščito, posodobitev, razširitev, modernizacijo in razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji predstavljajo:
C1 Podpora napravi nasadov v vinogradništvu
C2 Podpora naprave nasadov v sadjarstvu
C3 Podpora zavarovanja kmetijske pridelave (v vinogradništvu, sadjarstvu, poljedelstvu, zelenjadarstvu in živinoreji) do 25%
C4 Podpora modernizaciji, razširitvi kmetijske pridelave in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (krediti).
C1 PODPORA NAPRAVI NASADOV V VINOGRADNIŠTVU
Namen ukrepa:
– Vzpodbujanje krčenja samorodnice, naprave novih nasadov na absolutnih vino-gradniških legah in obnove starih nasadov,
– vzpodbujanje vertikalne naprave nasadov in sajenja klonskega brez virusnega sadilnega materiala.
Pogoji:
– kopija vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina,
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zemljiško knjižni izpisek in mapna kopija),
– račun in deklaracija sadilnega materiala dovoljenega za vinorodni okoliš Haloz in Slovenskih goric,
– obrazec “Vloga za dodelitev subvencije za obnovo nasada“ potrjen s strani pooblaščene osebe Kmetijsko svetovalne službe,
– do podpore so upravičene fizične osebe do 20% investicijske vrednosti po 1 ha, ki obnavljajo najmanj 0,10 ha nasada in imajo skupnih površin 0,40 ha trajnega nasada.
C2 PODPORA NAPRAVE NASADOV V SADJARSTVU
Namen ukrepa:
Obnova starih sadjarskih nasadov in naprava novih nasadov kar vključuje intenzivne in travniške nasade posajene s kakovostnim sadilnim materialom.
Pogoji:
– podatki o kmetijskem gospodarstvu (posestni list, zemljiško knjižni izpisek in mapna kopija),
– račun in deklaracija priporočenega sadilnega materiala,
– obrazec “Vloga za dodelitev subvencije za obnovo nasada“ potrjen s strani pooblaščene osebe Kmetijske svetovalne službe,
– do podpore v višini do 20% predračunske vrednosti so upravičene osebe, ki imajo skupnih površin 0,60 ha nasada jablan, hrušk ali breskev in obnavljajo 0,20 ha novega nasada. Pri ostalih sadnih vrstah pa imajo skupnih površin 0,20 ha in obnavljajo najmanj 0,10 ha nasada.
C3 PODPORA ZAVAROVANJU KMETIJSKE PRIDELAVE V VINOGRADNIŠTVU, SADJARSTVU, POLJEDELSTVU, ZELENJADARSTVU IN ŽIVINOREJI
Namen ukrepa:
Zagotavljanje dohodka lastnikom kmetijske pridelave.
Pogoji:
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– višina podpore znaša do 25% od stroška zavarovalne premije,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
C4 KREDITIRANJE MODERNIZACIJE, RAZŠIRITVI KMETIJSKE PRIDELAVE IN RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJI
Namen ukrepa:
– vzpodbujanje strukturnih sprememb na kmetiji, uvajanje novejših tehnoloških rešitev in tehnologij na kmetiji,
– gradnja in obnova hlevov, nakup hlevske opreme, osnovne črede, prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke,
– gradnje in obnove objektov za dodelavo, skladiščenje in predelavo kmetijskih pridelkov ter pripadajoče opreme osnovne in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Pogoji:
– prosilec lahko pridobi sredstva za vzpodbujanje zgoraj navedenih ukrepov v obliki kredita do 50% predračunske vrednosti,
– zahtevku je potrebno priložiti podatke o kmetijskem gospodarstvu, investicijski program, gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi del ter strokovno mnenje Kmetijsko svetovalne službe,
– zahtevke vlagajo fizične osebe.
8. člen
Sredstva za pospeševanje ukrepov iz 5., 6. in 7. člena (razen ukrepa C4) namenjene razvoju kmetijstva se dodeljujejo v obliki podpor na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan na predlog odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v sredstvih javnega obveščanja.
9. člen
Javni razpis za dodeljevanje podpor za razvoj kmetijstva mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju kmetijstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– višina podpore, ki jo lahko dobijo upravičene osebe,
– pogoje pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev zahtevkov.
10. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec Občinske uprave občine Gorišnica, ki ga imenuje župan ali tajnik občine na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter v razpisnem roku sprejme in posreduje sklep o dodelitvi sredstev.
11. člen
Župan je dolžan seznaniti Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ter Občinski svet občine Gorišnica s porabo sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva.
II. KREDITIRANJE RAZVOJA KMETIJSTVA
12. člen
Sredstva občinskega proračuna namenjena vzpodbujanju ukrepov C4 – modernizaciji, razširitvi kmetijske pridelave in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vežejo pri banki in se uporabljajo za zagotavljanje ugodnih pogojev za kredite, ki jih kmetijstvu Občine Gorišnica odobrava banka iz svojih sredstev.
13. člen
Prosilec lahko pridobi sredstva v obliki kredita do 50% predračunske vrednosti. Prosilec lahko pridobi kredit samo, če ima zagotovljene tudi ostale vire financiranja. Delež lastnih sredstev mora znašati najmanj 30% predračunske vrednosti investicije.
14. člen
Višina obrestne mere in rok za vračilo kredita se določita z razpisom o dodeljevanju sredstev za kreditiranje kmetijstva.
15. člen
Sredstva za kreditiranje kmetijstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem skupaj z izbrano banko v sredstvih javnega obveščanja.
16. člen
Razpis sredstev za kreditiranje kmetijstva vsebuje:
– določbo pravilnika na podlagi katerega se objavi razpis,
– skupen znesek razpisanih sredstev namenjenih za kreditiranje in subvencioniranje obrestne mere kmetijstva v občini,
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– osebe, ki lahko zaprosijo za kredit,
– doba vračanja kredita,
– višina obrestne mere,
– rok za vložitev prošenj in naslov na katerega se vložijo prošnje,
– navedba, kar mora prošnja za kredit vsebovati,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji,
– poslovni načrt oziroma investicijski program,
– potrdilo o vplačanih vseh zapadlih davkih in prispevkih,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca,
– skupni znesek razpisanih sredstev za kreditiranje oziroma subvencioniranje obrestne mere v Občini Gorišnica,
– minimalni in maksimalni znesek zaprošenih sredstev.
17. člen
Vloge za kredit s prilogami vložijo prosilci na Občinski upravi občine Gorišnica.
18. člen
Strokovna in finančno tehnična opravila pri dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva bo po pogodbi opravljala banka. Banka pripravi oceno ekonomske upravičenosti projektov kreditne sposobnosti prosilcev in pripravi predlog ter ga posreduje komisiji za dodelitev kreditov.
19. člen
Komisijo za dodelitev kreditov imenuje Občinski svet občine Gorišnica na predlog Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem. Komisija šteje štiri člane:
– en predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
– en predstavnik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
– en predstavnik komisije za kmetijstvo,
– en predstavnik izbrane banke.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja strokovna služba Občinske uprave občine Gorišnica.
20. člen
Sklep o odobritvi kredita sprejme banka na podlagi mnenja komisije.
21. člen
Sklep o odobritvi kredita se posreduje vsem prosilcem najkasneje v osmih dneh po prejemu odločitve.
22. člen
Po prejemu sklepa o odobritvi kredita sklene banka s prejemnikom kredita kreditno pogodbo, ki vsebuje razpisne pogoje.
III. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Nenamensko porabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Gorišnica.
24. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva v Občini Gorišnica (Uradni vestnik Občine Ormož, Ptuj 20/96 in Uradni list RS, št. 28/98).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-49/2000
Gorišnica, dne 5. maja 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost