Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2289. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987., 1990., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998, stran 6547.

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 18. ter 120. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. redni seji dne 10. 5. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjen 1989., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 1987., 1990., 1993. in 1994. leta, prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 in sprememb 1998
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1989., 1993. in 1994. leta (Uradni list SRS, št. 23/86 in Uradni list RS, št. 16/90, 3/93, 17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 dopolnjenega 1987., 1990., 1993. in 1994. (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87 in Uradni list RS, št. 29/90, 3/93,17/94 in 78/94) in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 3/97 – v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opravljati, določijo se roki za posamezne faze priprave občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter prostorske sestavine, ki se spremenijo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Vsebina sprememb in dopolnitev se nanaša na spremembo ureditvenih območij naselij, določitev namenske rabe prostora, določijo se območja urejanja s PIA in PIN. Tehnično morajo biti spremembe in dopolnitve pripravljene v digitalni obliki s pomočjo vektorizacije ali skanogramov.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnig gradiv se določi Urad za prostor občine Grosuplje,
b) kot koordinator postopka priprave se določi Urad za prostor občine Grosuplje, pooblaščeni predstavnik Saša Galonja d.i.a., vodja urada.
4. člen
Viri
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. Komunalne gradnje d.o.o., upravljalec krajevnih cest;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
4. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
5. Zavod za ribištvo Ljubljana;
6. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
7. Telekom Slovenija;
8. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
11. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo;
12. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
13. Ministrstvo za kulturo;
14. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
15. vse KS v Občini Grosuplje;
16. vsi upravljalci vaških vodovodov v Občini Grosuplje.
Organi in organizacije iz prejšnega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planov upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
Terminski plan
– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po sprejetju tega programa in proračuna Občine Grosuplje za leto 2000;
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi občinskemu svetu v treh mesecih po podpisu pogodbe z izvajalcem;
– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna razprava se izvede na sedežih krajevnih skupnosti in na sedežu občine v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila pripravljavca in Urada za prostor občine Grosuplje, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži županu oziroma občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP) s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan);
– župan Občine Grosuplje posreduje po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana oziroma po preteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov predvidevamo proračunska sredstva iz postavke 19.1.1. – planska in urbanistična dokumentacija. Javno naročilo se izvede skladno z zakonom o javnih naročilih.
7. člen
Objava
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-1/00
Grosuplje, dne 4. aprila 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti