Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2294. Odlok o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško, stran 6560.

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o sprejemu akta o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Krško sprejema akt o ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni center Krško, v angleškem jeziku Valvasor’s research centre Krško (v nadaljevanju: raziskovalni center), kateremu pristopajo in ga sprejemajo kot ustanovni akt tudi prof. dr. Janez Usenik, prof. dr. Marija Bogataj in Martin Bratanič, univ. dipl. inž. (v nadaljevanju: vsi kot ustanovitelji).
2. člen
Ta akt določa:
– ime in sedež oziroma prebivališče ustanoviteljev,
– ime, sedež in pravni status raziskovalnega centra,
– naloge in dejavnosti raziskovalnega centra,
– organe raziskovalnega centra,
– sredstva, ki so raziskovalnemu centru zagotovljena za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo raziskovalnega centra,
– način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja za delo raziskovalnega centra,
– pravice, obveznosti in odgovornosti raziskovalnega centra v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljev za obveznosti raziskovalnega centra ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljev in raziskovalnega centra,
– prenehanje raziskovalnega centra,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ OZIROMA PREBIVALIŠČE USTANOVITELJEV
3. člen
Ustanovitelji Valvasorjevega raziskovalnega centra Krško so:
1. Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, ki jo zastopa župan Franci Bogovič;
2. prof. dr. Janez Usenik, Paderšičeva 33, 8000 Novo mesto;
3. prof. dr. Marija Bogataj, Kidričeva 1, 8210 Trebnje;
4. Martin Bratanič, univ. dipl. inž., Lamutova 10, 8250 Brežice.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS
4. člen
Ime zavoda je Valvasorjev raziskovalni center Krško.
Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev št. 23.
Ime in sedež zavoda se lahko spreminjata le s soglasjem ustanoviteljev, in sicer ime s spremembo akta o ustanovitvi, sedež pa s sklepom sveta h kateremu dajo soglasje ustanovitelji.
5. člen
Raziskovalni center je zavod in je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, ki so določene z zakonom in s tem aktom. Zavod se vpiše v sodni register in s tem pridobi pravno sposobnost.
IV. NALOGE IN DEJAVNOST VALVASORJEVEGA RAZISKOVALNEGA CENTRA
6. člen
Javni zavod izvaja, organizira in opravlja:
– DE/22.11  Izdajanje knjig,
– DE/22.13  Izdajanje revij in periodike,
– G/ 52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, 
       papirjem, pisalnimi
       potrebščinami,
– H/ 55.22  Dejavnost kampov,
– H/ 55.23  Druge nastanitve za krajši čas,
– H/ 55.51  Dejavnost menz,
– I/ 64.20  Telekomunikacije,
– J/ 66.02  Dejavnost pokojninskih skladov,
– K/ 71.33  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
– K/ 72.10  Svetovanje o računalniških napravah,
– K/ 72.20  Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi,
– K/ 72.30  Obdelava podatkov,
– K/ 72.40  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
– K/ 72.60  Druge računalniške dejavnosti,
– K/ 73.10  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
       naravoslovja in tehnologije,
– K/ 73.20  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 
       družboslovja in humanistike,
– K/ 74.11  Pravno svetovanje,
– K/ 74.12  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 
       davčno svetovanje,
– K/ 74.13  Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/ 74.14  Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/ 74.20  Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje,
– K/ 74.30  Tehnično preizkušanje in analiza,
– K/ 74.83  Tajniška dela in prevajanje,
– K/ 74.84  Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.,
– K/ 80.30  Višje, visokošolsko izobraževanje,
– K/ 80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/ 92.32  Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/ 92.51  Dejavnost knjižnic in arhivov.
V. ORGANI
7. člen
Organi zavoda so: svet zavoda (v nadaljevanju besedila: upravni odbor), direktor, strokovni vodja in strokovni svet.
8. člen
Raziskovalni center upravlja upravni odbor, ki šteje pet članov s pristojnostmi določenimi z zakonom o zavodih in statutom raziskovalnega centra.
Upravni odbor sestavljajo:
– eden predstavnik Občine Krško – soustanoviteljice, ki ga imenuje občinski svet,
– eden predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenujejo ustanovitelji,
– dva predstavnika ostalih soustanoviteljev,
– eden predstavnik zaposlenih v raziskovalnem centru, ki ga imenujejo zaposleni v raziskovalnem centru z navadno večino vseh zaposlenih.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
9. člen
Direktor, ki opravlja dela in naloge vodenja dela in poslovanja zavoda predstavlja in zastopa raziskovalni center, organizira, vodi delo, poslovanje in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ker sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela ločeni je strokovni vodja odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktorja raziskovalnega zavoda, ki opravlja poslovodno funkcijo, imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanoviteljev. Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo, druge pogoje določa statut.
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje upravni odbor po predhodnem mnenju direktorja raziskovalnega centra, ki opravlja poslovodno funkcijo. Mandat strokovnega vodje traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Strokovni vodja mora imeti doktorat znanosti, druge pogoje določa statut.
Natančnejši postopek imenovanja in razreševanja direktorja in strokovnega vodje bo natančneje urejen v statutu raziskovalnega centra.
10. člen
Znanstveno raziskovalni center ima strokovni svet, ki je strokovni organ zavoda in lahko zraven strokovnih sodelavcev, vključuje ustanovitelje in zainteresirano javnost. Imenuje ga upravni odbor raziskovalnega centra. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom raziskovalnega centra v skladu z zakonom in tem aktom.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu raziskovalnega centra, določa strokovne podlage in programe dela in razvoja centra, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom raziskovalnega centra določene naloge.
11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in način dela organov iz 7. člena tega odloka, določa statut raziskovalnega centra.
VI. AKTI RAZISKOVALNEGA CENTRA
12. člen
Raziskovalni center ima statut, ki ga sprejme upravni odbor s soglasjem ustanoviteljev. Vsi ostali akti, ki bodo sprejeti naknadno bodo urejeni (navedeni) v statutu.
VII. SREDSTVA ZA DELO
13. člen
Za ustanovitev in začetek dela raziskovalnega centra vsi ustanovitelji prispevajo vsak svoj delež. Čas financiranja, višina in delež zagonskih sredstev za začetek delovanja zavoda se uredi s posebno pogodbo.
14. člen
Raziskovalni center pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s prodajo storitev na trgu,
– iz drugih virov.
15. člen
Raziskovalni center odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti raziskovalnega centra.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki raziskovalni center usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube raziskovalnega centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev raziskovalnega centra, odločajo ustanovitelji.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
17. člen
Ustanovitelji imajo do raziskovalnega centra naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela raziskovalnega centra,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev ustanoviteljev,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem aktom in drugimi predpisi.
18. člen
Pravice in obveznosti raziskovalnega centra do ustanoviteljev:
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljem o izvajanju programa raziskovalnega centra, vendar najkasneje do 31. 3. v naslednjem letu,
– do konca novembra posreduje ustanoviteljem ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem aktom in drugimi predpisi.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
19. člen
Ustanovitelji raziskovalnega centra lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo raziskovalnega centra v skladu z določili zakona o zavodih. Ustanovitelji imajo pravico do izstopa iz raziskovalnega centra pod pogoji, ki jih določa statut.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do imenovanja direktorja in strokovnega vodje raziskovalnega centra imenujejo ustanovitelji v.d. direktorja raziskovalnega centra in v.d. strokovnega vodje.
21. člen
Glede zadev, ki s tem aktom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96).
22. člen
Raziskovalni center mora konstituirati upravni odbor in druge organe raziskovalnega centra, sprejeti statut ter predstaviti podroben program dela in zastavljene projekte z njihovimi nosilci najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega akta. Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja poslovodnega organa raziskovalnega centra v petnajstih dneh po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziroma izvolitvi članov.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-1/00-O9
Krško, dne 18. maja 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.
Novo mesto, dne 18. maja 2000.
prof. dr. Janez Usenik l. r.
Trebnje, dne 18. maja 2000.
prof. dr. Marija Bogataj l. r.
Brežice, dne 18. maja 2000.
Martin Bratanič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost