Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2302. Odlok o grbu in zastavi Občine Mirna Peč, stran 6569.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98. 74/98, 12/99, 16/99 in 59/99) ter 5. in 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 13. seji dne 15. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Mirna Peč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: simbola), ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalne skupnosti.
2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje simbolov so sestavni del tega odloka. Izvirniki simbolov se hranijo v Občinski upravi občine Mirna Peč.
II. GRB
3. člen
Opis grba, splošno
Na deljenem ščitu z desnim rumenim trakom, zgoraj zelen in spodaj moder, tri čebele v rdeči barvi, zgoraj dve in spodaj ena.
Predstavitev grba – blazon
Grb Občine Mirna Peč je upodobljen na deljenem ščitu. Slika je sestavljena iz štirih barv, desnega rumenega traka v širini 1/3 vertikale ščita in treh stiliziranih čebel. Uporabljene so rumena v sredini, modra v spodnjem delu in zelena barva v zgornjem delu grba. Čebele so v rdeči barvi. Dve sta zgoraj in ena spodaj tako, da je najnižja točka spodnje čebele enako oddaljena od najnižjih točk zgornjih čebel, zadka zgornjih čebel in tipalke spodnje čebele so tik pred namišljeno premico, ki vzdolžno razpolavlja grb. Čebela je z grbom v razmerju 1: 2,3.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, pečatni grafiki, heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi so sestavni del tega odloka.
4. člen
Grb občine se uporablja:
– v žigu in pečatu ter na ostalih oznakah občinskih organov,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi,
– na protokolarnih listinah, čestitkah, vizitkah itd., ki jih za službene namene uporablja župan,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah in priznanji Občine Mirna Peč,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah ter na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z določili tega odloka.
6. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi občinski organi Občine Mirna Peč,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Mirna Peč,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Mirna Peč,
– družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Mirna Peč in
– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.
III. ZASTAVA
7. člen
Splošno
Zastava Občine Mirna Peč je zelena rumena modra z barvnim atributom iz občinskega grba na srednjem rumenem polju.
Opis
Zastava Občine Mirna Peč je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1:2,5 s tem, da je zastavina ruta vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno; stranski polji sta enaki in obe sta v enaki zeleni oziroma modri barvi kot jih ima občinski grb. Prvi del zastavine rute je zeleno polje. V drugem delu zastavine rute je na rumenem polju pokončno postavljen atribut iz občinskega grba, torej tri rdeče čebele. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 iste višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro polje. Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
8. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Mirna Peč.
Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih, jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah.
Zastava se ob državnih praznikih izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
V primeru žalovanja se izobesi zastavo na pol droga.
IV. PRAVILA ZA UPORABO
9. člen
Simbola se uporabljata le v obliki in na način, ki sta določena v skladu z določbami tega odloka.
Ne sme se ju uporabljati, če sta poškodovana ali kako drugače neprimerna za uporabo. Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu občine.
10. člen
Za pravilno uporabo simbolov je odgovoren tajnik občine, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb in daje potrebna pojasnila v zvezi z njuno uporabo.
11. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike in predvideno naklado oziroma količino.
Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji navesti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
12. člen
Odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, izda tajnik občine.
V odločbi se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled simbolov in če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
13. člen
O pritožbi zoper odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, odloča župan.
14. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga in storitev brez dovoljenja občine.
V. KAZENSKE SANKCIJE
15. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izvaja komunalni redar.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občine in inšpekcijske službe.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Mirna Peč, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

AAA Zlata odličnost