Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije, stran 6535.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 in 8/96) in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije na 157. seji dne 11. 5. 2000 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
1. člen
V 3. členu sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 75/97), se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Skrajšano ime je: PMS.“
2. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
“Dejavnosti iz prejšnjega člena so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) razvrščene:
O/92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, od tega:
O/92.511 Dejavnost knjižnic
O/92.521 Dejavnost muzejev
O/92.53  Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
O/93.3  Druge razvedrilne dejavnosti, od tega:
O/92.31  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.32  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.1  Filmska in video dejavnost
O/92.11  Snemanje filmov in videofilmov
M/80.4  Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje, od tega:
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
K/74.8  Raznovrstne poslovne dejavnosti, od tega:
K/70.20  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.81  Fotografska dejavnost
K/74.84  Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
K/73   Raziskovanje in razvoj, od tega:
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/72   Računalništvo in z njim povezane dejavnosti, od tega:
K/72.30  Obdelovanje podatkov
K/72.40  Dejavnosti, povezane z bazami podatkov
G/52   Trgovina na drobno, od tega:
G/52.47  Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, 
     pisarniškimi potrebščinami
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
G/52.61  Trgovina na drobno po pošti
G/52.63  Trgovina na drobno zunaj prodajaln
DE/22   Založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, od tega:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
  DE/22.15 Drugo založništvo“
3. člen
Iz 5. člena se črta besedilo “– strokovni vodja,“.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se dopolni tako, da se glasi:
“Direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovodnega in programskega direktorja, organizira in vodi delo ter poslovanje muzeja, predstavlja in zastopa muzej ter je odgovoren za zakonitost dela muzeja.“
5. člen
Črtajo se 8. in 9. člen ter naslov podpoglavja “2. Strokovni vodja“.
6. člen
V četrti alinei 14. člena se beseda “dotacijami“ nadomesti z “donacijami“.
7. člen
Drugi odstavek 15. člena se nadomesti z naslednjim:
“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov odloča ustanovitelj na predlog sveta muzeja.“
8. člen
Prvi odstavek 18. člena se nadomesti z naslednjim:
“Ustanovitelj odgovarja za obveznosti muzeja, ki nastanejo iz naslova opravljanja dejavnosti, v obsegu določenem z letnim programom dela.“
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Primanjkljaj se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu za druge naročnike.“
Dosedanji drugi odstavek tega člena postane četrti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 632-04/98-3
Ljubljana, dne 11. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti