Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2307. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2000, stran 6580.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98 – spremembe in odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99), je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 13. redni seji dne 17. aprila 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2000
1. člen
S proračunom Občine Šentjur pri Celju za leto 2000 (v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šentjur pri Celju.
2. člen
Skupni prihodki za leto 2000 znašajo 1.454,850.000 tolarjev.
-----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                 1.454,850.000
II. Skupaj odhodki                 1.390,850.000
III.Proračunski presežek                64,000.000
-----------------------------------------------------------------
B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
-----------------------------------------------------------------
C.  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII.Odplačevanje dolga                64,000.000
IX. Neto zadolževanje                 64,000.000
X. Zmanjšanje sredstev na računu
-----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov, račun financiranja je sestavni del odloka.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.
4. člen
Uporabniki proračuna morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati le za namene, za katera so jim bila dana in ki so opredeljena v posebnem delu, ki so sestavni del odloka.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
1. da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
2. da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada do višine 500.000 SIT v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
3. da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
4. da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene, odobrene v proračunu,
5. da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti do 5 mio SIT od skupnih prihodkov občinskega proračuna.
6. člen
Če z začasnim zadrževanjem izvrševanja proračuna za posamezne postavke ni mogoče zagotoviti proračunskega ravnotežja, mora župan predlagati rebalans proračuna.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-5/00-100
Šentjur pri Celju, dne 17. aprila 2000.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost