Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2286. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica, stran 6542.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 11. seji, dne 30. 3. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorišnica se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine in dogovorjenih bančnih sredstev.
3. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– nepovratna finančna pomoč (subvencija) za pospeševanje zaposlovanja,
– nepovratna sredstva za pospeševanje poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– krediti pod ugodnimi pogoji.
II. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
4. člen
Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja in zaposlovanja mladih v Občini Gorišnica.
5. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Gorišnica in drugih sredstev.
6. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem zavodu za zaposlovanje - Urad za delo Ptuj (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki ima status presežnega delavca,
– zaposlitev za določen čas osebe, ki ji je to prva zaposlitev (za čas opravljanja pripravništva).
7. člen
Za sredstva za pospeševanje zaposlovanja lahko prosijo:
– delodajalci – majhne družbe in fizične osebe s sedežem in dejavnostjo v Občini Gorišnica, ki so v obdobju določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo iz 6. člena tega pravilnika,
– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev.
8. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi:
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 3000 točk,
2. delodajalec za zaposlitev osebe iz druge, tretje in četrte alinee 6. člena znaša 1500 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi Občinski svet občine Gorišnica glede na razpoložljiva sredstva za ta namen.
9. člen
Pogoj za pridobitev sredstev je, da brezposelna oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je bil prijavljen na RZZ najmanj štiri mesece pred dnem zaposlitve,
– ima najmanj 6 mesecev pred dnem zaposlitve stalno prebivališče v Občini Gorišnica,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v koledarskem letu,
– ima sedež dejavnosti v Občini Gorišnica (velja za samozaposlene).
10. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gorišnica v sredstvih javnega obveščanja.
11. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– osebe, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo opravičene osebe,
– pogoje, ki jih morajo nosilci izpolnjevati,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora vsebovati in dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev prošenj,
– rok, v katerem bo župan občine sprejel in posredoval sklep o odobritvi sredstev.
12. člen
Vsi prosilci morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma dokazilo, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava prositelja),
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Ptuj o stalnem prebivališču v Občini Gorišnica,
– dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1), delodajalci pa še:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljenje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe) in
– potrdilo agencije za plačilni promet o razvrstitvi družbe.
13. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave, ki ga imenuje župan ali tajnik občine. Vloge praviloma pregleda v roku določenem v razpisu, posebna komisija za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja na predlog Odbora za gospodarstvo, ki jo imenuje Občinski svet občine Gorišnice v sestavi:
Predsednik:
– predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
člani:
– predstavnik odbora za razvoj malega gospodarstva – predstavnik komisije.
14. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije.
15. člen
Delodajalec oziroma samozaposlena oseba na podlagi sklepa občinskega sveta sklene z Občino Gorišnica pogodbo o sofinanciranju zaposlovanja. Občina Gorišnica sredstva nakaže na žiro račun prosilca, v roku 30 dni po predložitvi dokazila o zavarovanju za vrnitev sredstev v primerih:
– prenehanja opravljanja pridobitne dejavnosti,
– iz 16. člena tega pravilnika.
16. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v treh letih od dneva sklenitve pogodbe oziroma pred pretekom pripravniškega obdobja, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od ugotovitve komisije iz 13. člena.
Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občini. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za obrestno mero določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj se terjatev prijavi v stečajno maso.
17. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu svetu občine Gorišnica o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem sredstev za pospeševanje zaposlovanja.
III. POSPEŠEVANJE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA
18. člen
Cilj pospeševanja poklicnega in strokovnega izobraževanja je vzpodbujanje poklicnega in strokovnega sistema izobraževanja.
19. člen
Sredstva za pospeševanje poklicnega in strokovnega izobraževanja se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Gorišnica.
20. člen
Sredstva za pospeševanje poklicnega in strokovnega izobraževanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za bruto nagrade vajencev občanov Občine Gorišnica.
21. člen
Za sredstva iz 20. člena tega pravilnika lahko zaprosijo delodajalci - male družbe in fizične osebe s sedežem in dejavnostjo v ali izven Občine Gorišnica, ki so v obdobju določenim z razpisom sklenile učno pogodbo za sklenitev vajeniškega razmerja občana Občine Gorišnica.
22. člen
Delodajalec lahko zaprosi za subvencijo bruto nagrade vajenca v višini:
– 50% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja.
23. člen
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba za vajenca s stalnim bivališčem na območju Občine Gorišnica.
24. člen
Sredstva iz 20. člena pravilnika se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gorišnica v sredstvih javnega obveščanja.
25. člen
Javni razpis za pospeševanje poklicnega in strokovnega izobraževanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za poklicno in strokovno izobraževanje,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– osebe, ki lahko zaprosijo za pridobitev sredstev,
– višino subvencije mesečne nagrade,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo,
– navedbo, kaj mora vloga vsebovati in dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti,
– naslov na katerega se prošnje vložijo,
– rok za vložitev prošenj,
– rok, v katerem bo župan občine sprejel in posredoval sklep o odobritvi sredstev.
26. člen
Vsi prosilci morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– učno pogodbo o sklenitvi vajeniškega razmerja,
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Ptuj o stalnem prebivališču v Občini Gorišnica,
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe) in
– potrdilo agencije za plačilni promet o razvrstitvi družbe.
27. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave, ki ga imenuje župan ali tajnik občine. Vloge praviloma pregleda v roku določenim v razpisu, posebna komisija za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja, ki jo imenuje občinski svet na predlog Odbora za gospodarstvo v sestavi:
Predsednik:
– predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
člani:
– predstavnik odbora za razvoj malega gospodarstva – predstavnik komisije.
28. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje poklicnega in strokovnega izobraževanja sprejme župan na podlagi predloga komisije.
29. člen
Delodajalec na podlagi sklepa občinskega sveta sklene z Občino Gorišnica pogodbo o sofinanciranju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
IV. KREDITIRANJE MALEGA GOSPODARSTVA
30. člen
Sredstva občinskega proračuna namenjena za razvoj malega gospodarstva se vežejo pri banki in se uporabljajo za zagotavljanje ugodnih pogojev za kredite, ki jih malemu gospodarstvu Občine Gorišnica odobrava banka iz svojih sredstev.
31. člen
Sredstva se dodeljujejo za:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za graditev poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup opreme in generalno obnovo obstoječe opreme za proizvodnjo,
– uvajanje sodobnih tehnologij,
– za samozaposlovanje.
Sredstva za razvoj se namenijo za isti projekt oziroma program le enkrat.
32. člen
Za kredit pod ugodnejšimi pogoji lahko zaprosijo:
– podjetniki posamezniki,
– majhne družbe z do 50 zaposlenimi,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja o izpolnjevanju pogojev za izdajo dovoljenja ter priložili vse potrebne dokumente oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse potrebne dokumente za ustanovitev podjetja. Sedež prosilca mora biti na območju Občine Gorišnica.
33. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za kredit praviloma v višini do 50% predračunske vrednosti investicije.
34. člen
Prosilec lahko pridobi kredit, če ima zagotovljene tudi ostale vire financiranja. Delež lastnih sredstev mora znašati najmanj 30% predračunske vrednosti investicije.
35. člen
Višina obrestne mere in rok za vračilo kredita se določita z razpisom o dodeljevanju sredstev za kreditiranje malega gospodarstva.
36. člen
Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gorišnica skupaj z izbrano banko v sredstvih javnega obveščanja.
37. člen
Razpis sredstev za kreditiranje malega gospodarstva vsebuje:
1. določbo tega pravilnika, na podlagi katerega se objavi razpis,
2. skupen znesek razpisanih sredstev namenjenih za kreditiranje malega gospodarstva v občini,
3. namene za katere se dodeljujejo sredstva,
4. osebe, ki lahko zaprosijo za kredit,
5. dobo vračanja kredita,
6. višino obrestne mere,
7. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši kot 30 dni od dneva objave, in naslov, na katerega se vložijo prošnje,
8. navedba, kar mora prošnja za kredit vsebovati,
9. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
a) poslovni načrt oziroma investicijski program,
b) za s.p. fotokopija priglasitvenega lista, obrazec 1/1, 1/2, potrjen od krajevno pristojne DURS, ali potrdilo, da je občan pri pristojnem upravnem organu vložil zahtevek in priložil vse zahtevane dokumente za izdajo dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti,
c) za gospodarske družbe fotokopija sklepa o vpisu podjetja v sodni register z vsemi prilogami,
d) za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopija obrtnega dovoljenja,
e) za samostojne podjetnike posameznike potrdilo o plačanih vseh zapadlih davkih in prispevkih,
f) za gospodarske družbe dokazilo o boniteti podjetja (BON 3),
g) dokazilo glede na namen kredita:
– kupoprodajno pogodbo o nakupu zemljišča oziroma poslovnega prostora,
– predračun za urejanje in opremljanje zemljišča, za graditev poslovnih prostorov, za graditev in adaptacijo poslovnih prostorov,
– predračun ali kupoprodajno pogodbo za nakup opreme,
– predračun za generalno obnovo obstoječe opreme za proizvodnjo,
– enotno gradbeno dovoljenje oziroma priglasitev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
h) dokazilo o kreditni sposobnosti prosilca,
i) dokazilo, da je občan, ki vlaga prošnjo za namen samozaposlitve, opravil tečaj iz osnovnega znanja o podjetništvu.
38. člen
Vloge za kredit s prilogami vložijo prosilci na Občinski upravi občine Gorišnica.
39. člen
Strokovna in finančno tehnična opravila pri usmerjanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva bo po pogodbi opravljala banka. Banka pripravi oceno ekonomske upravičenosti projektov kreditne sposobnosti prosilcev in pripravi predlog ter ga posreduje komisiji za dodelitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji.
40. člen
Komisijo za dodelitev kreditov pod ugodnejšimi pogoji predlaga Odbor za gospodarstvo, imenuje pa občinski svet. Komisija šteje štiri člane:
– predstavnik Odbora za gospodarstvo,
– predstavnik Občinske uprave občine Gorišnica,
– predstavnik pristojne komisije,
– predstavnik izbrane banke za kreditiranje malega gospodarstva pod ugodnimi pogoji. Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja delavec občinske uprave, ki ga določi župan oziroma tajnik občinske uprave.
41. člen
Sklep o odobritvi kredita pod ugodnejšimi pogoji sprejme banka na osnovi mnenja komisije.
42. člen
Sklep o odobritvi kredita pod ugodnejšimi pogoji se posreduje vsem prosilcem najkasneje v osmih dneh po prejemu odločitve.
43. člen
Po prejemu sklepa o odobritvi kreditov pod ugodnejšimi pogoji sklenete s prejemnikom kredita kreditno pogodbo. Pogodba mora poleg standardnih določb vsebovati še naslednje določbe:
– obveznost kreditojemalca, da bo kredit porabil namensko,
– rok za začetek poslovanja, če obrat ali podjetje še ne posluje,
– rok, v katerem se mora kreditojemalec, če gre za samozaposlitev zaposliti,
– določbe, da kreditojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti in kreditne pogodbe, vrne kredit ali neodplačani del kredita z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni od dneva ugotovitve neizpolnitve obveznosti,
– določbo, da je obveznost, ki izhaja iz kreditne pogodbe, mogoče prenesti na ožjega družinskega člana oziroma partnerja,
– določbo, da je kreditojemalec dolžan banki poravnati nadomestilo za opravljene storitve v skladu s tarifo nadomestil za storitve banke,
– določbo glede zavarovanja kredita,
– določbo, da se kreditojemalcu kolikor v treh mesecih od podpisa pogodbe o dodelitvi kredita, le-tega ne koristi, odvzame možnost koriščenja kredita.
44. člen
Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnitev obveznosti iz kreditne pogodbe lahko poleg banke preveri strokovni delavec občinske uprave.
V. KONČNE DOLOČBE
45. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Občinska uprava občine Gorišnica.
46. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je investitor dolžan takoj vrniti vsa neopravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja gospodarstva Občine Gorišnica (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, 25/95)
48. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-48/2000
Gorišnica, dne 5. maja 2000.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost