Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2000 z dne 1. 6. 2000

Kazalo

2288. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje v letu 2000, stran 6545.

Občinski svet občine Grosuplje je na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 3/85, 9/86) in 18. ter 120. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. redni seji dne 10. maja 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet občine Grosuplje v letu 2000
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
V letu 2000 načrtujemo pripravo prostorsko izvedbenih aktov skladno s planom iz leta 1996 (Uradni list RS, št. 3/97). Poudarek je na pripravi dokumentov za območje Šmarja–Sap. V prejšnjih letih so bili sprejeti PIN za centralna območja naselja Grosuplje ter za območja proti avtocesti, v lanskem letu pa se je začel postopek urejanja območij s pretežno gospodarskimi dejavnostmi. Sprejetje letos zastavljenih programov bo pomenilo vzpostavitev urbanističnih podlag za vsa večja razvojna območja naselja Grosuplje.
2. člen
Vsebina in obseg
V letu 2000 bo Občinski svet občine Grosuplje sprejel v obravnavo naslednje prostorske izvedbene akte:
1. UrN Šmarje – šola,
2. sprememba UrN Peskokop Šmarje,
3. UrN Upravni trikotnik,
4. sprememba UrN zadrževalnik Veliki potok,
5. UrN Na vstopu v naselje (Klinčkar).
ad. 1, 2 Območje UrN Šmarje – šola obsega prostor med novo cesto prek avtoceste, Ljubljansko cesto in vrtcem. Vsebinsko je zelo raznolik; predvidena je prestavitev neustreznih dejavnosti, izboljšanje in povečanje centralnih dejavnosti v naselju in ureditev zunanjih površin. Peskokop »London« je v zapiranju in sanaciji. Po končanju le-te bi parter izkoristili za preselitev betonarne iz središča Šmarja. Oba ureditvena načrta se začneta pripravljati po podpisani pogodbi o sofinanciranju Izvedbenih aktov.
ad. 3 Območje Upravnega trikotnika zahteva predvsem ureditev parkirnih površin, ureditev zelenic v jedru območja in dopolnitev programov z gradnjo prizidkov in nadomestnih upravnih in poslovnih objektov.
ad. 4 Kmetija Liznik je dobila novega lastnika, ki želi spremeniti UrN tako, da bodo objekti varni tudi ko je zadrževalnik poln. Spremembo se izvede, če ta ne pomeni spremembe projekta zadrževalnika in pod pogojem, da je investitor spremembe UrN-ja novi lastnik kmetije Liznik.
ad. 5 Programske zasnove za UrN Na vstopu v mesto predvidevajo izgradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov, ureditev komunalne infrastrukture in zunanjih površin. UrN se začne izvajati, ko investitor zagotovi sredstva za izdelavo zazidalnega načrta.
3. člen
Organizacija priprave prostorskih izvedbenih aktov
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi izvajalca;
– z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84);
b) kot koordinator postopka priprave se določi Urad za prostor občine Grosuplje.
4. člen
Udeleženci v postopku priprave
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov so odvisni od območja urejanja in se določijo za vsak PIN posebej med naslednjimi:
1. Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste;
2. ZCP, Podjetje za vzdrževanje avtocest p.o., Ljubljana;
3. Cestno podjetje vzdrževanje d.o.o., Ljubljana;
4. Komunalna gradnje d.o.o;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda;
6. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine;
7. Zavod za ribištvo Ljubljana;
8. Slovenske železnice Ljubljana, p.o.;
9. Telekom Slovenija;
10. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica;
11. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Ljubljana;
12. Javno komunalno podjetje Grosuplje;
13. KS v Občini Grosuplje;
14. vsi upravljavci vaških vodovodov v Občini Grosuplje;
15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana;
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo;
17. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Grosuplje;
in drugih organizacij in skupnosti, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi in se nahajajo na območju predvidenega posega.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave prostorskih izvedbenih aktov in na vlogo koordinatorja dajo pogoje, ki jih mora pripravljavec upoštevati pri pripravi osnutka.
5. člen
Terminski plan
– roki začetka priprave strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov bodo opredeljeni v izvajalskih pogodbah, vsi pa v letu 2000;
– Občinski svet občine Grosuplje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutkov prostorskih izvedbenih aktov na prvi seji po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Urada za prostor občine Grosuplje in na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna razprava se izvede na sedežih prizadetih krajevnih skupnosti v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka prostorskega izvedbenega akta;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila Urada za prostor občine Grosuplje in izvajalca, ki predhodno obravnavata pripombe in predloge;
– z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi občinski svet nalaga Uradu za prostor občine Grosuplje, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka prostorskega izvedbenega akta, pridobi soglasja pristojnih organov in organizacij navedenih v 3. členu tega odloka.
– občinski svet sprejme prostorski izvedbeni akt z odlokom.
6. člen
Ta program priprave prostorskih izvedbenih aktov se spremeni in dopolni, če to terjajo spremembe in dopolnitve planskih aktov Občine Grosuplje ali iz drugih razlogov, ki jih ugotovi Občinski svet občine Grosuplje.
7. člen
Ta program priprave prostorsko izvedbenih aktov se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-1/00
Grosuplje, dne 4. april 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti