Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2110. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2146. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
2147. Uredba o spremembi uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja

OBČINE

Bled

2113. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled
2114. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama
2115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled

Gornja Radgona

2116. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - sejem"

Grosuplje

2117. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1999
2118. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Ponova vas

Hrpelje-Kozina

2119. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hrpelje-Kozina
2120. Odlok o občinskih cestah v Občini Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

2121. Odlok o zazidalnem načrtu za območje C4 - ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici
2122. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-1 v Ilirski Bistrici - I. FAZA

Krško

2123. Sklep o imenovanju člana upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Ljubljana

2111. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1998
2112. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ljutomer

2124. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1999
2125. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Ljutomer

Majšperk

2126. Odlok o občinskih cestah

Mežica

2127. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1999
2128. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mežica
2129. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Mežica
2130. Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil

Odranci

2131. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Odranci

Postojna

2132. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 1999

Prebold

2133. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Šalovci

2134. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 1999
2135. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šalovci
2136. Odlok o obvezni deratizaciji in dezinsekciji na območju Občine Šalovci
2137. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Šalovci
2138. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Dolenci
2139. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999 v Občini Šalovci

Šentjernej

2140. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1999

Škofja Loka

2141. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja

Šmarje pri Jelšah

2143. Poslovnik Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2144. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999

Vodice

2145. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti