Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2111. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1998, stran 5091.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, št. 45/97 – odl. US, 56/98) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 1. izredni seji dne 10. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1998
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1998, katerega sestavni del je premoženjska bilanca Mestne občine Ljubljana in bilanca prihodkov in odhodkov sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1998 so znašali:
1. Sredstva proračuna                    SIT
– prihodki                    31.888,109.200
– odhodki                     25.615,485.799
– presežek prihodkov nad odhodki          6.272,623.401
2. Sredstva rezerv                      SIT
– prihodki                      343,659.792
– odhodki                       37,627.051
– presežek prihodkov nad odhodki           306,032.741
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna se prenese v proračun za leto 1999.
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv se prenese v sredstva rezerv Mestne občine Ljubljana za leto 1999.
4. člen
Premoženje Mestne občine Ljubljana po zaključnem računu proračuna za leto 1998 znaša:
1. Aktiva                  204.171,011.000 SIT
2. Pasiva                  204.171,011.000 SIT
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-7/99-2
Ljubljana, dne 10. maja 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
Bilanca prihodkov in odhodkov sredstev proračuna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavka Naziv postavke              Proračun 1998       Realizacija 1998        Indeks
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    2                          3              4      5=4/3*100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.    PRIHODKI PRORAČUNA            31.234.847.000       31.888.109.200        102,09

I.A.   Prenesena sredstva iz preteklega leta   3.846.552.000        3.846.552.454        100,00

I.A.1.  Namenska sredstva             3.841.720.000        3.841.720.679        100,00

I.A.2.  Prenos v integralni proračun         4.832.000          4.831.775        100,00

I.B.   Prihodki za zagotovljeno porabo     17.409.809.000       17.131.547.842        98,40
 
I.B.1.  Sredstva finančne izravnave              0              0         0,00

I.B.2.  Dohodnina                15.382.949.000       14.969.438.842        97,31
I.B.2.1. Davek od osebnih prejemkov        13.584.327.000       13.050.213.311        96,07
I.B.2.2. Davek od dohodka iz kmetijstva        8.236.000          6.116.756        74,27
I.B.2.3. Davek od dohodka iz dejavnosti       638.655.000         597.512.237        93,56
I.B.2.4. Davek od dohodka iz kapitala         10.951.000         18.259.643        166,74
I.B.2.5. Davek od dohodka iz premoženja       378.132.000         384.184.771        101,60
I.B.2.6. Davek od dohodka iz premož. pravic     365.252.000         348.372.662        95,38
I.B.2.7. Zamudne obresti od dohodnine        397.396.000         564.779.462        142,12

I.B.3  Davki od prometa proizvodov in storitev  1.684.955.000        1.827.466.577        108,46
I.B.3.1. Davek od prometa nepremičnin       1.684.955.000        1.827.466.577        108,46

I.B.4.  Davki na premoženje             123.807.000         152.019.954        122,79
I.B.4.1. Davek na dediščine in darila         55.838.000         69.882.834        125,15
I.B.4.2. Davek na dobitke od iger na srečo      67.969.000         82.137.120        120,84

I.B.5.  Prihodki od taks povračil in den. kazni   218.098.000         182.622.469        83,73
I.B.5.1. Upravne takse                 1.304.000          1.241.558        95,21
I.B.5.2. Posebne takse na igralne avtomate      216.794.000         181.380.911        83,67


I.C.   Prihodki za druge naloge         9.978.486.000       10.910.008.904        109,34

I.C.1.  Davki od premoženja             168.310.000         149.311.829        88,71

I.C.2.  Turistična taksa               43.000.000         46.746.501        108,71

I.C.3.  Taksa od registracije kmet. strojev       140.000           353.762        252,69

I.C.4.  Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo   5.000.000          3.006.638        60,13

I.C.5.  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest     600.000           641.749        106,96

I.C.6.  Odškod. za spremembo nam. kmet. zemljišč   20.000.000         33.769.096        168,85

I.C.7.  Prihodki upravnih organov         1.490.381.000        1.564.573.117        104,98
I.C.7.1. Lastni prihodki upravnih organov      528.471.000         628.305.070        118,89
I.C.7.2. Prihodki od obresti             334.732.000         267.194.675        79,82
I.C.7.3. Najemnine za poslovne prostore       627.178.000         669.073.372        106,68

I.C.8.  Drugi prihodki              8.251.055.000        9.111.606.211        110,43
I.C.8.1. Holding                   669.167.000              0         0,00
I.C.8.2. Prihodki za urejanje stavb. zemljišč   5.900.000.000        7.194.558.945        121,94
I.C.8.3. Sredstva stanovanjskega sklada      1.523.023.000        1.304.183.979        85,63
I.C.8.4. Požarna taksa                58.927.000         71.246.001        120,91
I.C.8.5. Dotacije - sofinanciranje          79.938.000         93.044.818        116,40
I.C.8.6. Izredni prihodki               20.000.000         448.572.468       2242,86----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2                            3              4      5=4/3*100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.    ODHODKI PRORAČUNA              31.234.847.000       25.615.485.799        82,01


II.A.   Tekoči odhodki               13.964.121.000       13.826.719.523        99,02

II.A.1.  Plače, prispevki in drugi osebni prejemki  7.803.513.000        7.433.172.062        95,25

II.A.1.1. V upravnih organih in v mest. svetu     1.586.474.000        1.553.192.720        97,90
II.A.1.2. V izvajalskih organizacijah         6.217.039.000        5.879.979.342        94,58

II.A.2.  Materialni in drugi stroški z amortizacijo  3.583.718.000        3.929.206.142        109,64

II.A.2.1. V upravnih organih in v mest. svetu     1.119.198.000        1.172.100.021        104,73
II.A.2.2. V izvajalskih organizacijah         2.464.520.000        2.757.106.121        111,87
 
II.A.3.  Socialni transferi              1.051.774.000         983.098.045        93,47
 
II.A.3.1. Socialno skrbstvo               747.625.000         689.944.098        92,28
II.A.3.2. Zdravstvo                   304.149.000         293.153.947        96,38

II.A.4.  Sredstva za znanost               73.020.000         70.146.475        96,06

II.A..4.1. Raziskovalna dejavnost             73.020.000         70.146.475        96,06

II.A.5.  Plačila storitev ter subvencije v gospodarstvu 411.382.000         374.071.764        90,93

II.A.5.1. Kmetijstvo                   134.263.000         113.978.127        84,89
II.A.5.2. Požarna varnost                122.709.000         122.709.000        100,00
II.A.5.3. Sred. za podjet. (malo gospod.)         71.571.000         54.379.955        75,98
II.A.5.4. Turizem                     75.589.000         75.795.858        100,27
II.A.5.5. Sofin. linije MPP Ljubljana-Tuji Grm       7.250.000          7.208.824        99,43

II.A.6.  Drugi odhodki                1.040.714.000        1.037.025.035        99,65

II.A.6.1. Stroški plačilnega prometa            4.293.000          1.036.396        24,14
II.A.6.2. Sredstva za lokalno samoupravo         252.920.000         250.987.938        99,24
II.A.6.3. Program civilne zaščite             69.194.000         67.600.129        97,70
II.A.6.4. Drugi odhodki                 714.307.000         717.400.572        100,43

II.B.   Investicijski odhodki            17.133.785.000       11.648.558.276        67,99

II.B.1.  Investicije in investicijsko vzdrževanje  17.023.253.000       11.538.026.229        67,78

II.B.1.1. Stanovanjsko gospodarstvo          3.749.757.000        1.107.816.910        29,54
II.B.1.2. Invest. vzdrževanje družb. dejavnosti     831.876.000         834.232.193        100,28
II.B.1.3. Invest. vzdrževanje v komun. gosp.      2.505.796.000        2.319.491.234        92,57
II.B.1.4. Program prometa                138.053.000         133.895.796        96,99
II.B.1.5. Program cest                  398.797.000         344.454.037        86,37
II.B.1.6. Urejanje stavbnih zemljišč          8.047.331.000        5.622.161.576        69,86
II.B.1.7. Holding                    824.499.000         824.424.450        99,99
II.B.1.8. Drugi odhodki                 527.144.000         351.550.033        66,69

II.B.2.  Kapitalske naložbe               110.532.000         110.532.047        100,00

II.C.   Rezerve                    136.941.000         140.208.000        102,39Premoženjska bilanca Mestne občine Ljubljana
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Naziv                                  Stanje na dan
                                            31.12.1998
                                           (v 000 SIT)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     2                                          3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      AKTIVA

A.     SREDSTVA

1     Nefinančna sredstva (2+8)                          89.774.244
2     Opredmetena sredstva (3+4+7+7a)                       89.767.392
3     Zaloge materiala                                  41
4     Osnovna sredstva in drobni inventar (5-6)                  21.849.850
5     Nabavna vrednost                              34.513.487
6     Popravek vrednosti                             12.663.637
7     Zemljišča in druga sredstva, ki se ne amortizirajo             56.131.577
7a     Sredstva za opravljanje dejavn.gosp.javnih služb              11.785.924
8     Neopredmetena sredstva                              6.852
9     Finančna sredstva (10+11+12+17+20)                     113.726.701
10     Denarna sredstva in depoziti                         6.141.605
11     Kratkoročni vrednostni papirji                          1.669
12     Kratkoročne terjatve (13+14+15+16)                      2.953.068
13     Finančne terjatve in terjatve iz poslovnih razmerij             1.042.026
14     Terjatve do proračunskih porabnikov                       86.999
15     Terjatve do republike ali občin                        699.972
16     Druge terjatve                                1.124.071
17     Dolgoročne terjatve (18+19)                         4.940.427
18     Depoziti                                    63.513
19     Krediti in posojila                             4.876.914
20     Naložbe (21+22+23+24+25+26+27)                       99.689.932
21     Naložbe v javna podjetja                          52.835.896
22     Naložbe v zavode                              45.611.117
23     Naložbe v druge pravne osebe                          502.614
24     Naložbe v tujino                                111.683
25     Naložbe v domače vrednostne papirje                      609.998
26     Naložbe v tuje vrednostne papirje
27     Druge dolgoročne naložbe                            18.624
28     Sredstva rezerv                                306.033
29     Sredstva solidarnosti
30     Sredstva za druge namene                            198.866
31     SREDSTVA SKUPAJ                              204.005.844
32     Dolg republike oziroma občine                         165.167
57     Terjatve do mest. proračuna in drugih upravnih organov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SKUPAJ AKTIVA                               204.171.011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PASIVA

B.     OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI
33     Obveznosti (34+43)                              2.892.964
34     Kratkoročne obveznosti (35 do 42)                      2.727.797
35     Izdani vrednostni papirji
36     Obveznosti do proračunskih porabnikov                     368.459
37     Obveznosti do republike ali občin                        22.319
38     Krediti in posojila - domača 100

1     2                                          3

39     Krediti in posojila - tuja
40     Blagovni krediti - domači
41     Blagovni krediti - tuji
42     Druge kratkoročne obveznosti                         2.336.919
43     Dolgoročne obveznosti (44 do 48)                        165.167
44     Izdani vrednostni papirji                           165.167
45     Krediti in posojila - domača
46     Krediti in posojila - tuja
47     Blagovni krediti - domači
48     Blagovni krediti - tuji
49     Lastni viri (50 do 52)                           191.508.341
50     Skladi dobrin splošnega pomena in drugih sredstev              85.171.476
51     Viri dolgoročnih finančnih naložb                     100.025.865
52     Presežek prihodkov                              6.311.000
53     Viri sredstev rezerv                              306.033
54     Viri sredstev solidarnosti
55     Viri sredstev za druge namene                        9.463.673
56     OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ                      204.171.011
58     Obveznosti do mest. proračuna in drug. upravnih organov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      SKUPAJ PASIVA                               204.171.011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti