Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2144. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, stran 5167.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in 56/98) ter statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95, 17/96 in 48/98) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 6. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: proračun) je določen obseg sredstev za financiranje javne porabe v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 1999.
2. člen
Proračun Občine Šmarje pri Jelšah je izkazan v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in                    Račun
odhodkov v SIT                financiranja v SIT
----------------------------------------------------------------
Prihodki       907,400.000               –
Odhodki       873,035.000           34,000.000
Primanjkljaj          –           34,000.000
Presežek       34,365.000
----------------------------------------------------------------
Proračun vključuje prihodke za primerno porabo, prihodke za financiranje drugih nalog občine in prihodke od sofinanciranj.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta prikazana v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja, ki je sestavni del tega proračuna.
3. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno doseženih prihodkov. Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do 31. decembra 1999. Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo skladno z zakonom o financiranju občin in občinskim statutom.
4. člen
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno med vse uporabnike proračuna v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, v skladu z likvidnostnim položajem, razen če občinski svet ne določi drugače.
5. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila za posamezni namen zagotovljena v občinskem proračunu in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrene zneske. Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve ter nakup opreme morajo proračunski uporabniki oddajati v skladu z določili zakona o javnih naročilih in v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna.
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad zakonito uporabo proračunskih sredstev, so mu uporabniki dolžni pošiljati finančni načrt, zaključni račun in druga poročila o porabi sredstev in izvajanju nalog in sicer v roku 5 dni po sprejetju na svojem organu upravljanja oziroma nadzora.
6. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati potem, ko je investitor občinski upravi predložil pogodbo oziroma predračun, začasne situacije ob koncu dela pa je potrebno predložiti končno obračunsko situacijo oziroma račun, ki ne sme presegati pogodbene vrednosti oziroma zneska iz prvega odstavka 5. člena. V primeru višje porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Šmarje pri Jelšah. Župan lahko za posamezna področja izvrševanja proračuna pooblasti tajnika občine in načelnike oddelkov v občinski upravi.
Župan je pooblaščen, da:
1. odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve v višini do 20% sredstev rezerv v posameznem primeru za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94),
2. odloča o zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
3. odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
8. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago pravilno opremljeno listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
9. člen
Spremembe obsega sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov se med letom usklajujejo v rebalansu proračuna, ki ga sprejme občinski svet.
10. člen
Za vse kar ni urejeno z odlokom o proračunu se smiselno uporabljajo določila zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
11. člen
Župan bo občinski svet obveščal o izvrševanju proračuna po preteku polletja in ob koncu leta.
12. člen
Nadzor nad izvrševanjem proračuna izvaja nadzorni odbor, katerega naloge so opredeljene v statutu občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-43/99
Šmarje pri Jelšah, dne 7. maja 1999.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti