Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2140. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1999, stran 5153.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 5. redni seji dne 6. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjernej za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Šentjernej za leto 1999 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje primerne porabe in drugih nalog v Občini Šentjernej v letu 1999.
2. člen
Občinski proračun za leto 1999 obsega 550,817.000 tolarjev, in sicer:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov                   550,817.000 SIT
– odhodkov                    550,817.000 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 550,817.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna          547,267.000 SIT
– rezerve občine                  3,550.000 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
Od prihodkov proračuna se izloči 0,5% v sredstva rezerve občine (stalno proračunsko rezervo v višini 2,400.000 SIT).
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
4. člen
Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
5. člen
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
6. člen
Kot sredstva za delo se občinskim organom in upravi ter javnim zavodom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za druge odhodke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavlja mesečno glede na število delavcev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in amortizacijo občinske uprave se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge odhodke se poravnajo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pisnih zahtevkov.
7. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi priložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa.
Do sprejetja zakona o javnih naročilih se nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddaja s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
8. člen
Če se med letom ukine porabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
9. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
10. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan do 6% oziroma občinski svet z rebalansom, če razlika presega nad 6% postavke.
11. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Šentjernej je odgovoren župan.
12. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določene namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
13. člen
Župan je pooblaščen da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za namene iz 1. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) do višine 50.000 tolarjev v posameznem primeru,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin v vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
14. člen
Strokovni sodelavec za finance I. je po pooblastilu župana pristojen da:
– odloča o porabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov, nalog investicijskega značaja in nakupa opreme.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 403-02-003/99
Šentjernej, dne 6. maja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.
               
        BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-------------------------------------------------------------- 
Prihodki SIT
– Prihodki iz dohodnine              160,591.000
– Drugi prihodki po 21. čl. ZFO           4,159.000
– Finančna izravnava                175,582.000
– Finančna izravnava »investicije«          3,425.000
– Primanjkljaj finančne izravnave
 preteklega leta                  7,741.000
– Prihodki za druge naloge             197,146.000
a) Prihodki občine za financiranje
  drugih nalog po 21. čl. ZFO           53,551.000
b) Prihodki od premoženja
  in drugi prihodki                102,028.000
c) Prihodki iz naslova
  sofinanciranja                  41,567.000
– Presežki iz preteklega leta            2,173.000
Skupaj prihodki                  550,817.000
-------------------------------------------------------------- 
Odhodki SIT
– Dejavnost obč. organov in uprave         60,014.000
– Izobraževanje                   21,291.000
– Socialno varstvo                 30,896.000
– Otroško varstvo                  93,167.000
– Zdravstvo                     8,903.000
– Kultura                      11,486.000
– Šport                       38,827.000
– Interesne dejavnosti mladih            1,360.000
– Kmetijstvo                    11,457.000
– Turizem                      1,080.000
– Razvoj obrti in podjetništva           10,062.000
– Komunalna dejavnost                61,482.000
– Cestno gospodarstvo               128,757.000
– Sklad stavbnih zemljišč              34,500.000
– Stanovanjsko gospodarstvo             7,400.000
– Urejanje prostora                 8,737.000
– Varstvo pred narav. in dr. nesrečami        9,018.000
– Druge javne potrebe                1,623.000
– Delitvena bilanca                 7,207.000
– Oblikovanje rezerv                 3,550.000
Skupaj odhodki                   550,817.000
--------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti