Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2130. Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil, stran 5140.

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 1. in 30. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98), 7. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica na seji dne 4. 5. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o odstranjevanju zapuščenih vozil
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se na območju Občine Mežica urejajo:
– opredeljevanje zapuščenih vozil,
– pogoji in način odvoza, hrambe in varovanja zapuščenih vozil,
– pogoji prodaje ali uničevanja zapuščenih vozil.
Kot vozila se po tem pravilniku štejejo motorna vozila kolesa z motorjem ter kolesa in plovna vozila, vključno s priklopnim vozilom za prevoz plovnih vozil, vozila s priklopniki in delovni stroji.
2. člen
Za zapuščeno vozilo se po tem pravilniku šteje vozilo iz 1. člena tega pravilnika:
– s katerega so odstranjene registrske tablice ali je veljavnost registracije že potekla,
– ki je huje poškodovano ali je v nevoznem stanju,
– ki je očitno zavrženo in nihče ne skrbi zanj.
Za vsa navedena vozila se šteje, da so zapuščena, če se več kot 8 dni nahajajo na javnih prometnih površinah ali na cestnem svetu, na drugih javnih površinah v naseljih ali na drugih površinah na območju Občine Mežica.
3. člen
Za lastnika zapuščenega vozila se šteje pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi veljavne pisne pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana.
Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila.
4. člen
Odstranjevanje zapuščenih vozil odreja komunalno cestna inšpekcija (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba) z odločbo. Komunalno cestna inšpekcija oziroma pooblaščene osebe uprave občine za komunalni nadzor ukrepajo po določilih tega pravilnika, če se zapuščeno vozilo nahaja na javnih prometnih površinah, na zasebnih zemljiščih oziroma na zemljiščih pravnih in civilnopravnih oseb ter očitno kazi okolje ali predstavlja onesnaževanje okolja.
Odločba iz prvega odstavka tega člena se vroči lastniku vozila oziroma lastniku zasebnega zemljišča ali zemljišča pravnih in civilnopravnih oseb, na katerih se tako vozilo nahaja. Če lastnik vozila ni znan, se odločba izda izvajalcu odvoza zapuščenih vozil.
5. člen
Občinski svet občine Mežica v skladu z odlokom o ureditvi cestnega prometa, s tem pravilnikom in drugimi predpisi sklene pogodbo z izvajalcem, v kateri se natančneje določijo pravice in obveznosti izvajalca glede odvoza, hrambe in varovanja zapuščenih vozil ter prodaje ali uničenja zapuščenih vozil.
II. ODVOZ ZAPUŠČENIH VOZIL
6. člen
Ko pooblaščena oseba ugotovi, da je vozilo zapuščeno, opozori lastnika vozila z nalepko in pisnim navodilom, da je dolžan v roku 8 dni od obvestila odstraniti zapuščeno vozilo.
Ne glede na določila 2. člena in prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se lahko odredi takojšnja odstranitev vozila, ki se nahaja na brežinah oziroma v strugi vodotoka ali na drugih površinah, če bi po presoji pooblaščene osebe predstavljalo nevarnost za onesnaževanje okolja ali bi ogrožalo varnost ljudi in premoženja. O tem pooblaščena oseba naredi uradni zaznamek.
7. člen
Če lastnik ne odstrani vozila v roku iz 6. člena tega pravilnika, mu pooblaščena oseba izda odločbo, s katero lastniku naloži, da vozilo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu ukrepa odstrani s ceste, cestnega sveta ali javne prometne površine, z ostalih površin pa najkasneje v 10 dneh po prejemu odločbe.
Pooblaščena oseba je dolžna pred izdajo odločbe fotografirati vozilo in kraj, kjer se zapuščeno vozilo nahaja ter o tem narediti uradni zapisnik.
Lastnik, ki je zapuščeno vozilo sam odstranil na podlagi ukrepa iz 6. in 7. člena tega pravilnika, vozila ne sme ponovno postaviti na javnih prometnih površinah, ampak mora vozilo garažirati v primernem objektu ali ga oddati registriranemu podjetju in o tem predložiti uradno dokazilo. Če lastnik med potekom uradnega postopka vozilo proda, je dolžan pooblaščeni osebi, ki vodi postopek, predložiti uradno dokazilo, overjeno pri notarju.
8. člen
Kadar lastnik vozila ni znan ali če je bila odločba dvakrat neuspešna, izvajalec v skladu z izdanim ukrepom odstrani vozilo na stroške proračuna občine.
Če se ugotovi, da je zapuščeno vozilo tujega izvora, pooblaščena oseba o tem uradno obvesti pristojne carinske organe.
9. člen
Pred odvozom zapuščenega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško ugotoviti stanje vozila, morebitno registrsko številko, tip in barvo vozila. Če je vozilo brez registrske tablice ali če je poškodovano, se v zapisniku navedejo še drugi podatki, ki so nujno potrebni za identifikacijo lastnika vozila. Zapisnik podpišeta pooblaščena oseba in predstavnik izvajalca.
Izvajalec je dolžan pred odvozom fotografirati zapuščeno vozilo in kraj, kjer se to vozilo nahaja.
10. člen
Če se že na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo ter ne predstavlja vrednosti, ali da gre le za ostanke vozila, pa ni možno ugotoviti lastnika, se vozilo glede na določila tega pravilnika kot komunalni odpadek odstrani direktno na podjetje, ki je registrirano za zbiranje takih odpadkov.
O tem izda komunalno cestni inšpektor odločbo izvajalcu.
11. člen
Izvajalec je dolžan v svojih poslovnih knjigah evidentirati vsako prevzeto zapuščeno vozilo. Evidenca obsega morebitno registrsko številko, številko motorja in šasije, tip in barvo vozila ter kraj, datum in uro prevzema vozila.
12. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
13. člen
Izvajalec je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od prevzema vozila s povratno pošto pozvati lastnika vozila, da v roku 7 dni od prejema obvestila prevzame in odpelje vozilo ter ga istočasno opozoriti, da bo vozilo prešlo v last občine, če ga ne prevzame v nadaljnjih dveh mesecih.
14. člen
Če lastnik zapuščenega vozila, ki je bil s povratnico pozvan, da prevzame vozilo v roku 8 dni, tega ne stori je izvajalec dolžan en mesec hraniti in varovati vozilo.
Če lastnik zapuščenega vozila pride po vozilo v roku enega meseca od prejema obvestila, mu ga mora izvajalec izročiti.
Izvajalec izda vozilo na podlagi listine, s katero izkaže lastništvo (prometno dovoljenje oziroma od notarja overjeno kupno pogodbo). Pred prevzemom je lastnik vozila dolžan plačati stroške odvoza, hrambe vozila in zavarovanja.
15. člen
Če lastnik zapuščenega vozila ne prevzame v roku enega meseca od prejema uradnega obvestila ali če v navedenem roku lastnik z lastnoročno podpisano izjavo sporoči, da vozila ne namerava oziroma ne želi prevzeti, se šteje da je vozilo opustil, na opuščenem vozilu pa hkrati pridobi lastninsko pravico Občina Mežica.
16. člen
Kadar priporočena pošiljka, s katero je bil lastnik opuščenega vozila pozvan, da prevzame odpeljano vozilo, ni izkazana oziroma vročitev dvakrat zapored ni bila uspešna, ali če bivališče lastnika ni znano, izvajalec ravna v skladu z določili 17. člena tega pravilnika.
17. člen
Če lastnik opuščenega vozila ni znan oziroma ni znano njegovo bivališče, mora izvajalec najpozneje v 15 dneh od prevzema vozila objaviti na oglasni deski občine in krajevne skupnosti, na območju katere se je vozilo nahajalo, natančen opis opuščenega vozila in kraj, kjer se je vozilo nahajalo pred odvozom v hrambo. V objavi se navede tudi enomesečni rok, v katerem mora lastnik vozilo prevzeti.
18. člen
Kadar lastnik vozila ne prevzame v roku enega meseca od dneva objave na oglasnih deskah, se šteje, da je vozilo opustil, hkrati pa po poteku tega roka pridobi lastninsko pravico opuščenega vozila Občina Mežica.
19. člen
Stroške, ki jih je imel izvajalec z opuščenim vozilom, mora poravnati prejšnji lastnik opuščenega vozila, če lastnika ni možno ugotoviti, pa se stroški poravnajo iz sredstev občinskega proračuna.
III. PRODAJA OZIROMA UNIČENJE OPUŠČENIH VOZIL
20. člen
Opuščeno vozilo, na katerem je Občina Mežica pridobila lastninsko pravico, se proda ali uniči.
Vrednost vozila ugotovi pooblaščeni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
21. člen
Opuščeno vozilo večje vrednosti se proda na javni dražbi, vozilo manjše ali neznatne vrednosti pa se uniči.
22. člen
Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, če stroški odvoza, hrambe in javne dražbe presegajo uradno ocenjeno vrednost vozila.
23. člen
Za izvajanje nadzora se smiselno uporabijo določila 40. in 41. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98).
24. člen
Za izvajanje kazenskih določb se smiselno uporabijo določila 43. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98).
24. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-06-1/99
Mežica, dne 4. maja 1999.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti