Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2117. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1999, stran 5101.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 5. seji dne 5. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Grosuplje za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1999.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil in za nakup kapitalskih vlog.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku proračunskega leta.
Občinski proračun za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:            SIT
I.   Skupaj prihodki               1.855,304.000
II.  Skupaj odhodki               1.998,414.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I-II)       -143,110.000
----------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev              10,910.000
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                    49,000.000
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev (IV-V)     -38,090.000
----------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja:
VII.  Zadolževanje proračuna            113,400.000
VIII. Odplačilo dolga                 7,100.000
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)    106,300.000
X.   Prenos sredstev na računu iz leta 1998     74,900.000
XI.  Povečanje sredstev na računu
    (I-II)+(IV-V)-IX+X)                   0
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo prihodki izvajalskih organizacij.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena se uporabnikom upoštevajo pri dodeljevanju sredstev iz proračuna.
5. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta proračunska postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev v tekočem letu, iz naslova drugih odhodkov, razen plač in drugih izdatkov zaposlenim in prispevkov delodajalcem, pa ne 25% teh sredstev.
Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka uporabniki vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun.
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
7. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan in o tem poroča občinskemu svetu.
Uporabniki zagotovijo sredstva za neporavnane obveznosti iz preteklega leta v okviru dodeljenih sredstev proračuna tekočega leta.
8. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se ob rebalansu razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen odloča župan.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
10. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi urad občine, pristojen za finance na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog urada, pristojnega za finance.
Likvidnostna sredstva se vežejo pri poslovnih bankah in hranilnicah.
11. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
12. člen
Za realizacijo določenih investicij se bo Občina Grosuplje v letu 1999 dolgoročno zadolžila z najetjem posojila do višine, določene s proračunom.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
13. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-3/98
Grosuplje, dne 5. maja 1999.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
               

        Bilanca prihodkov in odhodkov

 
-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen                         Plan
št.                             1999
-----------------------------------------------------------------
 

   I. P R I H O D K I1.  Davki na dohodek in dobiček          631.816.000

2.  Davki na premoženje              181.366.000

3.  Domači davki na blago in storitve        21.975.000

   DAVČNI PRIHODKI                835.157.0004.  Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   43.060.000

5.  Takse in pristojbine               2.887.000

6.  Denarne kazni                   860.000

7.  Prihodki od prodaje blaga in storitev      29.700.000

8.  Drugi nedavčni prihodki            369.305.000

   NEDAVČNI PRIHODKI               445.812.000 
-----------------------------------------------------------------
Zap. Namen                         Plan
št.                            1999
-----------------------------------------------------------------
 

9.  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      15.000.000

10. Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja           262.568.000

   KAPITALSKI PRIHODKI              277.568.000

11. Prejete donacije iz domačih virov        19.700.000

12. Prejete donacije iz tujih virov         3.000.000

   PREJETE DONACIJE                22.700.000

13. Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           274.067.000

   TRANSFERNI PRIHODKI              274.067.000

   SKUPAJ PRIHODKI               1.855.304.000

   II. O D H O D K I

1.  Plače, prispevki in drugi osebni
   prejemki                    85.525.000

2.  Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     15.145.000

3.  Izdatki za blago in storitve          104.730.000

4.  Plačila domačih obresti             2.720.000

5.  Sredstva, izločena v rezerve          11.701.000

   TEKOČI ODHODKI                 219.821.000

6.  Subvencije                    2.000.000

7.  Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 45.430.000

8.  Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    69.860.000

9.  Drugi tekoči domači transferi         478.792.000

   TEKOČI TRANSFERI                596.082.000

10. Nakup in gradnja osnovnih sredstev      1.103.871.000

   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.103.871.000

11. Investicijski transferi             78.640.000

   INVESTICIJSKI TRANSFERI             78.640.000

   SKUPAJ ODHODKI                1.998.414.000

   III. PRIMANJKLJAJ               -143.110.000

               

     Račun finančnih terjatev in naložb

1.  Prejeta vračila danih posojil          5.110.000

2.  Kupnine od odprodanih stanovanj         5.800.000

   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         10.910.000

3.  Dana posojila in depoziti za kredite      28.000.000

4.  Povečanje kapitalskih deležev          21.000.000

   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV               49.000.000

   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV         -38.090.000

               

           Račun financiranja   ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA             113.400.000

   ODPLAČILA KREDITOV                7.100.000

   NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA          106.300.000

   PRENOS SREDSTEV NA RAČUNA
   IZ LETA 1998                  74.900.000

   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNU                    0AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti