Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2131. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Odranci, stran 5142.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95, 12/96 in 19/99) je Občinski svet občine Odranci na 3. seji dne 23. 4. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Odranci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Odranci (Uradni list RS, št. 17/96) se v 16., 23., 24., 29., 30., 31., 46., 47., 64., 113. in 120. členu besedi “predsednik sveta“ v ustreznem sklonu nadomestita z besedo “župan.“
2. člen
V 20., 34., 37., 42., 43., 44., 51., 52., 56., 60., 61., 63., 71., 97. in 129. členu beseda “predsednik“ v ustreznem sklonu nadomesti z besedo “župan.“
3. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Svet predstavlja župan, delovno telo pa predstavlja predsednik delovnega telesa.“
4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov svetnikov.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po izvolitvi svetnikov, vendar ne kasneje kot preteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije.“
5. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Prvo sejo vodi župan.
Na prvi seji izvoli svet izmed svetnikov na predlog najmanj četrtine svetnikov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za svetnike občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta in predlaga potrditev mandatov za svetnike.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana.“
6. člen
V 10. členu se črta zadnji odstavek.
7. člen
Za 10. členom se dodata 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
“10.a člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in župana pa preneha.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.
10.b člen
Na prvi seji sveta imenuje izmed svojih članov komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.“
8. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo “če to dovoli predsednik sveta“ nadomesti z besedilom “če to dovoli župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta.“
V drugem odstavku 18. člena se besedi “predsednik sveta“ nadomestita z besedilom “župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta.“
9. člen
V prvem odstavku 21. člena se črtata besedi “predsednik sveta.“
10. člen
V 22. členu se v prvem odstavku besedi “predsednik sveta“ nadomesti z besedo “svetnik“, v drugem odstavku pa se besede “predsednik občinskega sveta“ in besedi “predsednik sveta“ nadomestijo z besedo “župan“ v ustreznem sklonu.
11. člen
27. člen se spremeni tako, da glasi:
Občinski svet dela in odloča o sejah. Seje sveta sklicuje župan. Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
12. člen
Prvi stavek 28. člena se spremeni tako, da glasi:
“Okvirni program dela za posamezno leto pripravi župan po posvetovanju s predsedniki delovnih teles in tajnikom občine.“
13. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedo župan postavi pika in se črta besedilo “oziroma predsednik sveta“.
14. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da glasi:
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi župan. Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
15. člen
V 34. členu se beseda “podpredsednik“ nadomesti z besedo “podžupan.“.
16. člen
V V. poglavju se črta 6. točka
“ 6. Predsednik sveta.“
Črta se 68. člen.
Črta se 69. člen.
Črta se 70. člen.
17. člen
V 75. členu se črta 3. točka.
18. člen
V 91. členu se besedi “Predsednik sveta“ zamenjata za besedo “predsedujoči.“
19. člen
V VII. poglavju volitve in imenovanja se črta točka “2. Volitve predsednika in podpredsednika“ in točka “4. Imenovanje tajnika“. Prav tako se v VII. poglavju črtata 108. in 111. člen.
20. člen
Točka št. “3. Imenovanje članov delovnih teles sveta“ spremeni iz št. 3 v št. 2. Točka št. “5. Postopek za razrešitev“ spremeni iz št. 5 v št. 3.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21-3/99
Odranci, dne 23. aprila 1999.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti