Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2139. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999 v Občini Šalovci, stran 5151.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 6. redni seji dne 7. maja 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999 v Občini Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu – pospeševanje proizvodnje hrane.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo:
– iz sredstev proračuna Občine Šalovci za program ohranjanja razvoja kmetijstva Občine Šalovci,
– iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za program pospeševanja proizvodnje hrane in razvoj kmetijstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva Občine Šalovci se finančna sredstva usmerjajo v:
– usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvo;
– večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti;
– uvajanje kakovostnejših semen, sadik, plemenskih živali ter tehnologije;
– ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti;
– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja;
– druge ukrepe, pomembne za razvoj kmetijstva.
5. člen
Upravičenci do intervencijskih sredstev so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Šalovci.
6. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvo se dodeljujejo kot: podpore, regresi, premije in dotacije.
7. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve intervencijskih sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih, izgubi vso pravico do interventnih sredstev za tekoče leto z obveznim vračilom že prejetih interventnih sredstev za tekoče leto.
II. UKREPI
8. člen
1. Nakup plemenskih telic in obnova lastne plemenske črede – regres
Namen ukrepa: Izboljšanje proizvodnje mleka in mesa s spodbujanjem obnove črede plemenskih krav s kakovostnimi plemenskimi brejimi telicami.
Višina regresa: 20.000 SIT po posamezni plemenski živali.
Plemenske živali morajo biti kupljene preko Živinorejske selekcijske službe Slovenije ali pa jih rejec vzredi doma.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženimi dokumenti (potrdilo o pripustu in potrdilo ŽVZ).
2. Prašičereja – regres
Namen ukrepa: Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.
– nakup plemenskih mladic – breje 7.000 SIT po posamezni plemenski živali
Vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjeni selekcijski razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
3. Analiza zemlje – regres
Namen: analiza zemlje kot pomoč pri izračunu za gnojenje zemlje.
Višina regresa: 2.000 SIT po analizi.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim računom. Analizo mora vzeti Kmetijska svetovalna služba ŽVZ M. Sobota.
4. Apnenje zemlje – regres
Namen ukrepa: Izboljšanje strukture tal
Višina regresa:
– v vrečah 4 SIT/kg,
– v razsipnem stanju 2,50 SIT/kg
Regres se koristi v trgovinah na območju Občine Šalovci, katerim je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup apnenca.
Nakup mora biti izvršen do 30. 11. 1999.
Največja dovoljena količina na enega proizvajalca kmetijske proizvodnje je 3.000 kg.
5. Spomladanska setev – nakup semenske koruze (regres)
Namen: Spodbujanje uporabe kakovostnega semena koruze.
Višina regresa: 2.400 SIT/ha
Regres se koristi v trgovinah na območju Občine Šalovci, katerim je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup semenske koruze.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 5. 1999.
6. Jesenska setev – nakup semenske pšenice, rži, ječmena (regres)
Namen: Spodbujanje uporabe kakovostnega semena pšenice, rži, ječmena za doseganje večjih hektarskih pridelkov.
Višina regresa: 20 SIT/kg semena
Regres se koristi v trgovinah na območju Občine Šalovci, katerim je občina dostavila sezname koristnikov regresa za nakup semenske pšenice, rži in ječmena.
Nakup semena mora biti najkasneje do 15. 11. 1999.
7. Nakup drobnice – regres
Namen ukrepa: Spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetiji in s tem delno zaustaviti zaraščanje kmetijskih površin.
Višina regresa: 6.000 SIT/kom plemenske ovce ali koze.
Sofinancira se nakup drobnice najmanj 5 kom.
Zahtevke vlagajo upravičenci na upravo občine s priloženim originalnim računom.
9. Sofinanciranje zavarovanja poljščin
Namen ukrepa: Spodbuditi pridelovalce poljščin k čim večjemu zavarovanju poljščin.
Višina sofinanciranja: 20% plačane premije zavarovanja.
9. Raziskovalne naloge
Namen ukrepa: Sofinanciranje raziskovalnih nalog za področje Občine Šalovci.
Višina sofinanciranja: skupna višina sredstev za leto 1999 je 300.000 SIT.
Prošnje je potrebno dostaviti na upravo občine.
O vlogah odloča občinska uprava.
10. Sofinanciranje izobraževanja in podpora društvom
Namen: Pomoč pri izobraževanju in podpora društvom.
Zahtevki se vlagajo na upravo občine.
Dejavnost mora potekati na območju Občine Šalovci.
O vlogah odloča občinska uprava.
9. člen
Zahtevki iz točk tega pravilnika (1, 2, 3, 7, 9, 10) morajo biti vloženi na upravo občine najkasneje do 30. 11. 1999.
Zahtevku mora biti priložena številka žiro računa ali hranilne knjižice pri HKS Murska Sobota.
Nepopolni ali nepravilni zahtevki se zavrnejo s sklepom.
10. člen
Izvrševanje pravilnika opravlja občinska uprava (župan). Kontrolo nad izkoriščenimi sredstvi opravlja odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja skupno z Občinsko upravo občine Šalovci.
11. člen
Trgovine, ki imajo sezname koristnikov regresa za nakup koruze, apnenca, pšenice, rži, ječmena morajo koristnika regresa pred izdajo blaga vpisati v seznam njegovo registrsko številko, kar koristnik potrdi z lastnoročnim podpisom na seznam. Kolikor se ugotovi, da trgovina ne izvaja v celoti ta člen pravilnika se mu takoj odvzamejo seznami za regresirani nakup in v letu 1999 ne more več izvajati regresiranja Občine Šalovci.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane za leto 1999 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 062-02-24/99
Šalovci, dne 7. maja 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti