Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2141. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 5155.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na podlagi določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Občinski svet občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 6. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, 47/93) za območje novonastale Občine Škofja Loka, s sestavinami navedenimi v členih tega odloka, ki se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe prostora – širitev ureditvenih območij naselij in določitev posameznih stavbnih zemljišč,
– na vodne vire,
– na male hidroelektrarne,
– na čistilne naprave,
– na dopolnitev zasnove urejanja z prostorskimi izvedbenimi akti.
2. člen
Skladno z zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 69/94) je Občina Škofja Loka ena izmed štirih občin, ki so nastale na območju Občine Škofja Loka. Iz tekstualnega dela dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 se izločijo vsi teksti, ki se nanašajo na prostorske prvine, katerih urejanje je v pristojnosti novo nastalih občin Žiri, Železniki in Gorenja vas-Poljane.
DOLGOROČNI PLAN
3. člen
Poglavju 7.2. Zasnova poselitve in urejanje prostora se doda točka 7.2.11. Raba prostora, uskladitev z naslednjo vsebino:
Posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč predvideni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana Občine Škofja Loka so:
k.o. Bukovica parc. št. 282, 281/4, 635, 636
k.o. Bukovščica parc. št. 579/7, 579/8, 579/9, 579/11
k.o. Dorfarje parc. št. 194/1, 1092, 796/1, 796/2, 789, 500/5, 500/1, 5, 377/9, 791/5,
k.o. Draga parc. št. 324, 361, 284, 505, 504, 487/2, 94, 202/5, 202/6, 362, 130, 160, 165, 170, 131, 159, 202/12, 202/10
k.o. Godešič parc. št. 513/1, 520/6, 520/7, 505/2, 505/3, 546/2, 291/1, 284, 482/1, 484/3, 481/1, 484/2
k.o. Kovski vrh parc. št. 496
k.o. Križna gora parc. št. 22, 279
k.o. Lenart parc. št. 89, 78/4, 75
k.o. Ožbolt parc. št. 374/7, 411/2, 411/11, 937, 574, 363/2, 361/1,
k.o. Pevno parc. št. 111, 417,*338, 43, 425, 354/2, 293, 294, 295
k.o. Podobeno parc. št. 1428/5
k.o. Puštal parc. št. 169/75, 169/76, 169/77, 169/70, 169/168, 169/169, 169/170, 355/3, 635/9, 635/7, 169/11, 62
k.o. Reteče parc. št. 940, 939,*915/1,* 913/1, 912/1
k.o. Sopotnica parc. št. 940/1, 940/2, 534/1, 533/1, 535/1, 554/5
k.o. Staniše parc. št. 28, 22/2, 67, 183, 55/32, 322/3, 313/2, 55/4, 11, 12
k.o. Stara Loka parc. št. 147/1, 148, 155/1, 151, 40/2, 137, 147/2, 168, 1472, 87/1, 884, 991, 979/2, 1431/1, 1431/2, 1431/3, 1431/4, 1432/2, 1505/1, 83/1, 1461, 92, 95
k.o. Stari Dvor parc. št. 543/1, 534/1, 500/1, 500/2, 515, 514, 519 528/1, 528/2, 528/3, 502, 520, 530, 515, 526
k.o. Suha parc. št. 928, 1025/3, 1015/2, 391/1, 398, 399, 400, 401/1, 581/3, 588/1, 585/1, 581/12, 1250/2
k.o. Visoko parc. št. 336/2, 227/1
k.o. Zg. Luša
parc. št. 78/4, 701/1, 701/2, 22, 251
k.o. Zminec parc. št. 1122/1, 552/8, 552/3, 557/2, 557/3, 1184/2, del 545/1, 361/2, 297/8, 153/1, 118, 15, 16, 130/1
Posegi na 2. območje kmetijskih zemljišč predvideni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana Občine Škofja Loka so:
k.o. Barbara 367, 359, *2, 33, 36, 460
k.o. Bukovica 194/1
k.o. Bukovščica 64/1
k.o. Godešič *113, 402/63
k.o. Lenart 415
k.o. Ožbolt 723/2, 350/3, 350/5, 349/1
k.o. Puštal 153/1, 570/1, 811/2
k.o. Reteče 60/1, 60/8, 60/5, 60/7, 17/1, 18, 72/4, 1076/2
k.o. Sopotnica 580, 585, 579l
k.o. Stari Dvor 620, 756/4, 756/5, 542, 546,
k.o. Stara Loka 234, 473, 461/2, 465/3, 496/2, 500/1
k.o. Suha 1064/8, 363/2, 354/2, 351/7, 367/2, 367/1, 368, 350/1, 350/3, 351/1, 345/2, 363/2, 368/1, 1221/3, 1221/2
k.o. Škofja Loka 342/5, 489/5, 105, 397/1, 502/2, *53/1, 33, 1087
k.o. Zgornja Luša 702/8, 545, 533
k.o. Zminec 57, 52, 82, 83, 664/3, 664/4, 23/15
Posegi na gozdna zemljišča predvideni s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana Občine Škofja Loka so:
k.o. Barbara parc.št. 140/2
k.o. Bukovica 693/3 del, 705/1
k.o. Dorfarje 720/1, 719, 789, 785/6
k.o. Draga 971/1, 971/2, 340/4, 340/1, 341
k.o. Godešič 402/8, 402/9, 402/10, 1344
k.o. Lenart 872, 869, 849, 868
k.o. Ožbolt 29/3
k.o. Puštal 638/3
k.o. Reteče 484, 993, 994, 995, 996
k.o. Sopotnica 1126, 42
k.o. Zgornja Luša 702/1, 80/29, 80/30, 206/1, 195/1, 195/2, 989
k.o. Zminec 789/1, /2, 649/2, 647/1
Površina stavbnih zemljišč se poveča za 35,1875 ha.
Točki 7.3.1. Kmetijska zemljišča se doda:
– zaradi opredeljenih površin za širitev stavbnih zemljišč se bodo kmetijska zemljišča dolgoročno zmanjšala za: 1. območje kmetijskih zemljišč 23,9789 ha in ostala kmetijska zemljišča 6.5944 ha.
Točki 7.3.2. Gozdna zemljišča se doda:
– zaradi opredeljenih površin za širitev stavbnih zemljišč se bodo gozdna zemljišča lesnoproizvodnega gozda dolgoročno zmanjšala za 4,6142 ha.
DRUŽBENI PLAN
4. člen
V poglavju 4.3.2.2.2. Male hidroelektrarne se prvemu odstavku doda besedilo:
Predvideva se izgradnja malih hidroelektrarn:
– MHE Mesec, Lenart nad Lušo
– MHE na Poljanski Sori, Škofja Loka
V poglavju 4.3.2.3.1. Oskrba z vodo se v prvi alinei prvega odstavka besedilo ‘zajem vode na Visokem’ zamenja z ‘zajem vode v Hotovlji’.
V poglavju 4.3.2.3.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda se drugemu odstavku doda besedilo:
‘Predvideva se izgradnja ČN Praprotno in ČN Reteče’.
V poglavju 4.3.4.1. Območja za katera se bodo v srednjeročnem obdobju izdelali prostorsko izvedbeni akti se v prvem odstavku alinea:
‘– SC1 – Kapucinsko predmestje – bivša vojašnica’ nadomesti z alinejami:
– SC1/A – Kapucinsko predmestje – zahod
– SC1/B – Kapucinsko predmestje – vzhod
– SC1/C – Kapucinsko predmestje – bivša vojašnica
V prvem odstavku se črta alinea S1/14 Pšen hrib – stanovanjska gradnja
K prvemu odstavku se dodajo še alinee:
– Visoko – Tavčarjev dvorec
– Virmaše – obrtno stanovanjska cona
– Sore na ureditvenem območju Škofje Loke
Poglavje 4.3.4.2. Programske zasnove za prostorsko izvedbene načrte se doda: 1. izdela se programske zasnove za:
Gramoznica Reteče
2. spremeni se programska zasnova za:
Termo Trata – območje P1/3
Poglavju 4.3.5. Varstvo in izboljšanje kvalitete okolja se doda odstavek:
‘Na podlagi pregleda strokovnih gradiv in na podlagi presoje o možnih spremembah rabe površin, posredovanih s strani individualnih pobudnikov, predstavnikov krajevnih skupnosti ter občine so predvidene razširitve območij stavbnih zemljišč. Ureditvena območja naselij ter območja namenjena urbani rabi izven naselij so prikazana v kartogarfskem delu plana na kartah PKN v merilu 1:5000.
Prednostno se varuje 1. območje kmetijskih zemljišč, katerih namembnost se spreminja le izjemoma. Vse spremembe so prikazane v kartografskem delu plana ter utemeljene v posebnih strokovnih podlagah’.
KARTOGRAFSKI DEL
5. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka se spremenijo in dopolnijo:
1. Zasnova komunalnega omrežja in vodnogospodarstva (M 1: 25000) dopolnitev v skladu s 4. členom tega odloka
2. Rudnine (M 1: 25000) popravki meja obstoječih eksploatacijskih polj za potrebe njihovih širitev
3. Zasnova načinov urejanja prostora (M 1: 25000) dopolnitev v skladu s 4. členom tega odloka
4. Zasnova energetskega omrežja (M 1: 25000) dopolnitev v skladu s 4. členom tega odloka
5. Namenska raba prostora (M 1: 25000) popravki meja ureditvenih območij za potrebe širitve naselij
6. Dopolnitev kartografske dokumentacije k planu (M 1: 5000)
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-1/98
Škofja Loka, dne 6. maja 1999.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti