Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2127. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1999, stran 5134.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica na 6. seji dne 4. 5. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mežica za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Mežica za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo občine.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1999 znašajo 326,340.000 SIT in se razporejajo na:
– tekoče obveznosti,
– investicijske obveznosti.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev.
6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero se izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, vendar najmanj 0,5% doseženih prihodkov.
7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom ter za odhodke, ki so posledica epedemije, živalske kužne bolezni in škode, ki jo povzročijo rastlinski škodljivci.
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabnikom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno opravljati oziroma oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odredbodajalec.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
15. člen
Občina lahko daje porošvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri upravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune in finančne načrte za leto 1999 ter zaključne račune za leto 1998 dostaviti občini najpozneje do 28. 2. 1999.
18. člen
V proračun občine za leto 1999 se vključi občini pripadajoči del prihodkov in odhodkov do sprejetja proračuna.
19. člen
Pregled prihodkov v proračunu za leto 1999 in njegova razporeditev sta zajeta v bilanci proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 405-02-1/99
Mežica, dne 4. maja 1999.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti