Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2138. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Dolenci, stran 5150.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 38/96 in 43/96) in 16. člena statuta občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na seji dne 7. maja 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Dolenci
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo občinskega samoprispevka v denarju na območju naselja Dolenci.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– dograditev mrliške vežice na pokopališču 1
– ureditev mrliške vežice na pokopališču 2
– asfaltiranje javnih poti v Dolencih
– ureditev vaškega doma v Dolencih.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 27. junija 1999, od 7. do 19. ure na volišču v vaškem domu v Dolencih.
4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Občine Šalovci v naselju Dolenci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v splošni volilni imenik.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Dolenci ter lastniki vikendov in vinskih kleti na območju naselja Dolenci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Občine Šalovci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju in naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 8% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti v naselju Dolenci,
– 2% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani, ki so na začasnem delu v tujini,
– 1.000 SIT mesečno od vikendov in vinskih kleti zgrajenih v naselju Dolenci.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85 in 48/96).
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom, bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Občini Šalovci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine ter lastniki vikendov in vinskih kleti, plačujejo samoprispevek dvakrat letno na žiro račun Občine Šalovci, in sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za drugih šest mesecev tekočega leta. Občina Šalovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Z občinskim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Občine Šalovci, št. 51900-842-033-82378, s pripisom “samoprispevek za naselje Dolenci“.
10. člen
Občina Šalovci lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi občinski svet.
13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja župan Občine Šalovci.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, Podružnica Murska Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci, s tajnim glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Občina Šalovci
                   naselje Dolenci
                    glasovnica
za glasovanje na referendumu, dne 27. junija 1999, o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let, to je od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004, v Občini Šalovci – v naselju Dolenci, za financiranje naslednjih programov:
– dograditev mrliške vežice na pokopališču 1
– ureditev mrliške vežice na pokopališču 2
– asfaltiranje javnih poti v Dolencih
– ureditev vaškega doma v Dolencih
GLASUJEM
“ZA“                                    “PROTI“
Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA“, če se strinjate z uvedbo občinskega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI“, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi Občina Šalovci.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 062-02-27/99
Šalovci, dne 7. maja 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti