Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2113. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled, stran 5095.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98 in 74/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98) ter v skladu z drugo alineo četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95 in 22/97) je Občinski svet občine Bled na 5. seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom določa Občina Bled (v nadaljevanju: koncedent) predmet, območje, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska služba).
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev dimnikarske službe, kot jih določajo vzdrževalni standardi za to službo.
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja pri uporabnikih na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vse vrste goriva, kot jih določa 3. člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka zraka.
4. člen
Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– vodenje evidenc (kataster) o napravah iz 3. člena tega odloka,
– meritve in kontrolo meritev strokovno usposobljenih izvajalcev meritev emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav kot to določa pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96),
– vodenje evidence o emisijah snovi v zrak iz posameznih kurilnih naprav,
– antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah ter izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom.
5. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako kot to določajo veljavni zakonski in podzakonski akti, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati občinske odloke ter dogovore iz koncesijske pogodbe.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni ustreznih slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi.
Če državni predpisi ne določajo drugače, je kurilna sezona za dimnikarsko službo od 1. oktobra do 31. maja naslednjega leta.
III. OBMOČJE IZVAJANJA
6. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije po tem odloku, se izvaja na celotnem območju Občine Bled.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
7. člen
Koncesionar mora za opravljanje dimnikarske dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje dimnikarske službe,
– da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnične smeri,
– da zagotovi strokovno in kadrovsko sposobnost vodenja katastra,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da je član Zbornice gospodarskih javnih služb in varstva okolja Slovenije,
– da izpolnjuje vse dodatne pogoje iz razpisne dokumentacije.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
8. člen
Koncesionar ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:
– izključno pravico izvajati dimnikarsko službo na območju Občine Bled,
– da zaračunava dimnikarske storitve po veljavnem ceniku, ki ga potrdi koncedent,
– druga javna pooblastila v skladu z zakonom.
VI. POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE DEJAVNOSTI
9. člen
Koncesionar izvaja javno službo pod naslednjimi pogoji:
– da kontinuirano in kvalitetno izvaja dimnikarsko službo na območju celotne Občine Bled,
– da skrbi za strokovne kadre in tehnična sredstva,
– da omogoča koncedentu strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da predloži koncedentu letno poročilo o poslovanju,
– da vodi kataster emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak,
– po zaključku kurilne sezone predloži koncedentu poročilo o opravljenih meritvah emisij iz kurilnih naprav,
– v primeru prekoračitve dovoljenih emisij obvešča pristojne inšpekcijske službe,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje dimnikarske službe.
VII. TRAJANJE KONCESIJE
10. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja pet let z možnostjo podaljšanja. Pogoji za podaljšanje se določijo v koncesijski pogodbi.
VIII. PLAČILO KONCESIJE
11. člen
Koncesionar je dolžan vsako leto do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 5 odstotkov od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjene z izvajanjem dimnikarske službe v preteklem letu.
Podrobnejše pogoje plačila koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena so prihodek proračuna Občine Bled in se uporabljajo v namene varstva okolja.
IX. IZBOR KONCESIONARJA
12. člen
Koncedent pridobiva koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS v 60 dneh po sprejetju tega odloka. Za izvedbo javnega razpisa se uporablja veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
13. člen
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri občinska uprava pridobi mnenje komisije za vodenje razpisa, ki jo imenuje direktor občinske uprave in v kateri morata biti zastopana najmanj dva člana odbora za gospodarsko infrastrukturo. Z izbranim koncesionarjem sklene koncedent koncesijsko pogodbo, s katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti v imenu koncedenta opravlja pristojni občinski organ.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge fizične ali pravne osebe.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki ne podaljšata pod pogoji navedenimi v pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja,
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dimnikarsko dejavnost.
Pogoje o odvzemu koncesije se natančno uredi v koncesijski pogodbi.
18. člen
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje.
Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
XII. UPORABNIKI STORITEV DIMNIKARSKE SLUŽBE
19. člen
Uporabniki imajo naslednje pravice:
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav ter ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikarske storitve,
– pravico do pritožbe na kakovost storitev,
– ostale pravice v skladu z zakonom.
20. člen
Uporabniki imajo naslednje dolžnosti:
– prijaviti svoje naprave koncesionarju ter mu nuditi vse potrebne podatke za vodenje katastra naprav in drugih evidenc v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje dimnikarskih storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– obvestiti izvajalca dimnikarske storitve o vsaki spremembi na kurilnih napravah in vrsti goriva, ki ima za posledico spremembo emisij v zrak,
– za nove in rekonstruirane naprave naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja in prve meritve o primernosti le-teh.
Če uporabnik ne izpolnjuje navedenih dolžnosti, je koncesionar dolžan to takoj sporočiti koncedentu in pristojnemu inšpektoratu.
XIII. DRUGE DOLOČBE
21. člen
Koncesionar mora pred pričetkom izvajanja dimnikarske storitve obvestiti uporabnike o pogojih uporabe storitev, rokih in načinih čiščenja oziroma pregledovanja, določenih z zakonom, podzakonskimi akti in tem odlokom.
22. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijsko dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesijske dejavnosti v nepredvidljivih okoliščinah.
23. člen
Koncesionar je uporabnikom storitev dimnikarske službe ali drugim osebam odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju dimnikarske službe.
24. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le v soglasju s koncedentom.
Koncesionar lahko delno opravlja dimnikarsko službo s podizvajalcem na osnovi pogodbe le v soglasju s koncedentom.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj od 50.000 SIT do 500.000 SIT se kaznuje koncesionar, če krši določila iz 9. člena tega odloka.
26. člen
Če uporabnik, ki je fizična oseba ob tretjem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT.
27. člen
Če uporabnik, ki je pravna oseba ob tretjem prejetem obvestilu koncesionarja o čiščenju oziroma pregledu naprav iz 3. člena tega odloka ne omogoči čiščenja oziroma pregleda, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 500.000 SIT.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 100.000 SIT.
XV. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-5/99
Bled, dne 21. aprila 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti