Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2122. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-1 v Ilirski Bistrici - I. FAZA, stran 5120.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 4. seji, dne 29. 4. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za cono P1-1 v Ilirski Bistrici – I. FAZA
I. IZHODIŠČE ZA IZDELAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
Občinski svet je na 32. seji dne 31. 7. 1997 sprejel sklep, v katerem je navedeno: »Za ureditev parkirišč za tovorna vozila se lahko prične postopek izdelave prostorskih izvedbenih načrtov (PIN) na lokacijah pri Tokovi čistilni napravi in pri Lesonitu – Obrat žaga ter sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta na zemljišču podjetja Petrol Transport Ilirska Bistrica, kjer se že nahaja parkirišče. Vsak investitor, ki namerava urediti parkirišče, mora sam financirati izdelavo ustreznega prostorskega izvedbenega načrta in gradnjo parkirišča ter kriti vse stroške, ki bodo nastali pri ureditvi parkirišč.”
Območje pri Lesonitu – Obrat žaga se nahaja po Urbanistični zasnovi mesta Ilirska Bistrica, ki je sestavni del dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 7/99), v coni z oznako P1-1. Cona se nahaja na severozahodnem delu Ilirske Bistrice, v nadaljevanju podjetja Lesonit, med reko Reko, potokom Trnovšek in Ulico Nikola Tesla. Za omenjeno cono je predvidena izdelava zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN).
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja ZN, subjekti, ki sodelujejo pri njegovi izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
S programom priprave se določi tudi način izbora nosilca strokovno-tehničnih nalog in nosilec aktivnosti v postopku sprejemanja ZN.
II. PRIPRAVA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
I. faza zazidalnega načrta za cono P1-1 v Ilirski Bistrici se izdeluje za znanega investitorja, ki se ukvarja s prevozništvom. Za svoje potrebe namerava na območju urediti naslednje:
– ca. 20 parkirnih mest za cisterne,
– ca. 15 parkirnih mest za ostala tovorna vozila,
– parkirišče za osebna vozila za voznike in delavce,
– objekt dimenzij ca. 18x30 m, v katerem bo urejena delavnica za manjša popravila, sanitarije, garderobe, pisarna, skladišče rezervnih delov in opreme,
– interno črpalko za gorivo z rezervoarjem do 20.000 l in
– spremljajočo infrastrukturo.
Zemljišče bo ograjeno in zaprto z avtomatskimi zapornicami. Na območje bo dovoljen vstop samo zaposlenim.
Meja območja, ki se bo urejalo z ZN poteka od izhodiščne točke na severu območja ob potoku (vogal parc. št. 930/2 in parc. št. 291/18 (potok)) poteka proti jugozahodu po meji med parcelama št. 291/18 in 1971/11 (potok) ter parcelama št. 930/2 in 930/3, nato zavije proti jugu po meji med parc. št. 930/3 in 929/1, prečka pot (parc. št. 1960), nadaljuje pot po meji med parc. št. 922/5 in parc. št. 920/2 ter 921/2, pride do parc. št. 790/1, kjer zavije proti severovzhodu po meji med parc. št. 790/1 in 921/2, pride do ceste (parc. št. 2260) in ob njej nadaljuje pot do izhodiščne točke. Vse parcele se nahajajo v k. o. Trnovo. Skupna površina zemljišča za katerega se izdeluje ZN meri ca. 1,31 Ha.
Investitor bo parkirišče urejal na parcel št. 920/1, 920/2, 920/4, 920/5, 920/6, 921/1 in 921/2 k. o. Trnovo. Površina tega območja je 10.456 m2.
ZN mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) (v nadaljevanju: ZUNDPP) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) (v nadaljevanju: navodilo).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87) (Uradni list RS, št. 7/99),
– odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94),
– zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96),
– Idejni projekt obvoznice (Urbanistični zavod Projektivni atelje Ljubljana 1969),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, ki jih posredujejo upravljalci.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in navodilom se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage (situacijski načrt in druge potrebne strokovne podlage).
V skladu z zakonom o varstvu okolja je potrebno pripraviti kot posebno strokovno podlago okoljevarstveno oceno, ki naj vsebuje splošen opis lokacije, valorizacijo tal, krajinske analize in valorizacijo, oceno vplivov požarne ogroženosti, oceno vplivov z vidika varovanja zraka pred onesnaženjem, oceno vplivov z vidika varovanja voda, oceno vplivov z vidika varovanja pred prekomernim hrupom ter oceno vplivov z vidika odlaganja odpadkov, ki bodo nastajali v tej coni.
III. SOGLASODAJALCI
4. člen
V postopku izdelave ZN se od soglasodajalcev pridobijo pogoji, ki se nanašajo na obravnavano območje. Posamezni soglasodajalci, ki upravljajo z infrastrukturo, morajo posredovati skupaj s pismenimi pogoji oziroma mnenji, grafične podatke o infrastrukturnih objektih in napravah na območju, ki ga ureja ZN.
Soglasodajalci, navedeni v nadaljevanju, morajo najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge in tega programa, posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje pri izdelavi ZN ni potrebno.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ZN ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ZN so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Ljubljanska 50 a, 6230 Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Ulica 1. maja 7, p. p. 157, 6230 Postojna,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine – Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistica,
5. Elektro Primorske, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
6. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 4, 6000 Koper,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, izpostava Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper,
9. Cestno podjetje Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
10. Apegas, Linhartova 3/a, 1000 Ljubljana,
11. Slovenske železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana in
12. Krajevna skupnost Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Poleg zgoraj naštetih soglasodajalcev se v postopek vključi še Darinko Šajn, Prešernova ulica 15/a, Ilirska Bistrica, kot lastnico parcel št. 930/2 in 930/3 k. o. Trnovo, ki se nahajata v območju, za katerega se pripravlja ZN.
6. člen
Na izdelan dopolnjen osnutek ZN morajo soglasodajalci, ki so navedeni v prejšnjem členu, v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec ZN upošteval zahtevane pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU IZDELAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
7. člen
Investitorji zazidalnega načrta je Anton Jaksetič, Podgraje 73, Ilirska Bistrica.
ZN bo izdelal AREA-LINE d.o.o. , Kraška ulica 2, 1380 Cerknica. Javni razpis za oddajo del ni potreben, ker se ZN ne bo financiral iz občinskega proračuna.
Naloga izdelovalca ZN je:
– izdelava posebnih strokovnih podlag na podlagi programa priprave in projektne naloge,
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela ZN v skladu z zakoni, sprejetim programom priprave, navodilom in pogoji soglasodajalcev,
– pridobitev okoljevarstvene ocene vplivov na okolje, ki ga izdela pooblaščena organizacija,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in v vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o izbranih pripombah, ki bodo podlaga za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja ZN je Oddelek za gospodarsko infrastrukturo pri Občini Ilirska Bistrica.
V. TERMINSKI PLAN
8. člen
1. Izdelava posebnih strokovnih podlag in pridobitev pogojev soglasodajalcev v 40 dneh po sprejemu programa priprave.
2. Osnutek ZN se dostavi občinskemu svetu najpozneje v 20 dneh po pridobitvi pogojev soglasodajalcev.
3. Občinski svet sprejme sklep o tridesetdnevni javni razgrnitvi osnutka ZN najpozneje v desetih dneh po prejemu gradiva.
4. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava osnutka ZN.
5. Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve najpozneje v 20 dneh po preteku javne razgrnitve.
6. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu, se v 10 dneh dopolni osnutek ZN v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi.
7. Na tako dopolnjen osnutek ZN se pridobijo soglasja soglasodajalcev.
8. Dopolnjen osnutek ZN se s pridobljenimi soglasji posreduje v sprejem na občinski svet predvidoma konec septembra 1999.
9. Odlok o ZN se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Ilirska Bistrica.

Št. 352-13/99-231
Ilirska Bistrica, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti